ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. Кавказ зауэм хэкIуэда Адыгэхэм я фэеплъ махуэм ирихьэлIэу цIыхухэм  зэрызахуигъазэр

2020-05-21

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
  • Нобэ илъэси 156-рэ ирокъу адыгэ лъэпкъым и тхыдэм и напэкIуэцI нэхъ гузэвэгъуэ, нэщхъеягъуэ дыдэхэм ящыщу ува Кавказ зауэр зэриухрэ.
  • А зауэ гущIэгъуншэм, ар зыхуэза лъэхъэнэм дунейм щынэхъ лъэщ дыдэхэм ящыщ къэрал зыбжанэм я сэбэп зыхэлъхэр зэрызэпэщIэувам къыхэкIам, и зэранкIэ адыгэхэм зэи пхуримыгъэкъужын хэщIыныгъэшхуэхэр ягъуэтащ, дуней псом щызэбгрыпхъа хъуащ. Апхуэдэу щытми, ягъэва апхуэдиз хьэзабым, гузэвэгъуэм лъэпкъыр ирищIыкIакъым, атIэ абыхэм япэлъэщри къелащ, езыхэм я щхьэхуэныгъэхэр, я бзэр, я псэкупсэ къулеигъэхэмрэ я лъэпкъ щэнхабзэмрэ яхъумэфащ.

  • Мы махуэм дэ ди щхьэхэр яхудогъэщхъ Кавказ зауэм хэкIуэдахэм.
  • Абы кърикIуа гузэвэгъуэшхуэр дигу къыщыдгъэкIыжкIэ, фIыщIэшхуэ яхудощI лъэпкъым и нэхъыжьхэм къыхаха гъуэгум тету, къэкIуэну щIэблэхэм адэжь щIыналъэр яхуэзыхъумахэм. Абы и фIыгъэкIи адыгэ лъэпкъым экономикэ, социальнэ, щIэныгъэ IэнатIэхэм, щэнхабзэм зегъэужьыным ехъулIэныгъэшхуэхэр щызыIэригъэхьащ икIи иджырей дунейм хуэфэщэн пщIэ лъагэ щиIыгъщ.
  • Шэч къытесхьэркъым лъэпкъ куэду зэхэт Урысей къэралыгъуэ зэкъуэтым дыхэту дэ сыт хуэдэ гугъуехьри къызэрызэднэкIыфынум, ди республикэм къэкIуэну дахи къызэрыхузэдгъэпэщыфынум.
  •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыпсэу псоми узыншагъэ, мамырыгъэ, гуапагъэ, зэIузэпэщыгъэ яIэну си гуапэщ.