ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2020-05-21

 • Тхуэфащэ гулъытэм дыпоплъэ
 • Кавказ зауэм ди лъэпкъым хэщIыныгъэу къытхуихьар зэбгъапщэ хъун щыIэкъым. Ар хьэкъщ. Илъэси 101-кIэ екIуэкIа лъэпкъгъэкIуэд зауэм адыгэр лъэрыщIыкI зэрищIар къызыгурымыIуэ, дауи, къытхэткъым. ИкIи нобэ дунейм адыгэу тетым ди гум идгъэлъын хуейр зыщ: хабзэншагъэ къыщыткIэлъызэрахьа, гуауэ ин лъэпкъым щилъэгъуа лъэхъэнэр дигу идмыгъэхуу, ауэ абыкIэ деплъэкI зэпыту дымыпсэууэ, ди Iуэхухэр ипэкIэ зэрыдгъэкIуэтэным дыхущIэкъунращ. АтIэ, сыт хуэдэ IуэхуфIхэмкIэ дгъэнщIыфыну лъэпкъым и къэкIуэнур?

 • Япэрауэ, ди къыщIэдзапIэу солъытэ къытщIэтаджэ щIэблэр ди лъэпкъым къикIуа тхыдэ гъуэгуанэ телъыджэм, адыгэм и лIыхъужьхэм, лIэщIыгъуэ бжыгъэкIэ къыддекIуэкIа хабзэхэмрэ щэнхабзэ къулеймрэ нэхъыбэу щыдгъэгъуэзэныр, а Iуэхугъуэхэм яхуэгъэза зэIущIэхэр, пшыхьхэр къызэдгъэпэщыныр.
 • Нэхъыщхьэу дызыпылъын хуейхэм ящыщщ ди бзэр дымыгъэкIуэдыныр. Абы папщIэ адэ-анэхэм, егъэджакIуэхэм, щIэныгъэрылажьэхэм зэкъуэту лэжьыгъэ купщIафIэ къызэрагъэпэщыпхъэщ.
 • Хэти къыгурыIуэн хуейщ уныкъуакъуэкIэ лъэпкъым и Iуэхур зэрыпхуэмыгъэкIуэтэнур. Ирикъунщ адыгэм зауэу и нэгу щIэкIар. Нобэ ди лъэпкъым зэрызедгъэужьыжыфынур, нэгъуэщIхэм дакъызэрыхэщыфынур ди акъылкIэщ, ди гупсысэкIэщ.
 • Ди лъэпкъым дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэу къызолъытэ нобэ щытыкIэ хьэлъэ иува ди лъэпкъэгъухэм — Щамым щыIэ адыгэхэм — ди къэралми дэтхэнэ адыгэми щIэгъэкъуэн захуищIыным, дызэкъуэувэу абыхэм къатепсыха насыпыншагъэм дыпэщIэтыным.
 • ЖыпIэнурамэ, ди къэралым и лIыщхьэхэм дащогугъ адыгэм хуэфащэ гулъытэ ирагъэгъуэтыжыну. Илъэси 156-рэ зытекIыжа Iуэхугъуэм теухуауэ, абы адыгэм къыхуихьа насыпыншагъэр къагъэлъагъуэу къэпсэлъэнуи дащогугъ. Апхуэдэу ящIмэ, ар тэрэзт икIи адыгэу дунейм тетым гуапэ дыдэ ящыхъунут, къэралым и пщIэри къиIэтынут.
 • Арами, «гулъытэ къытхуащIыркъым», жытIэу дытIысыжыныр тэрэзкъым. Адыгэу зызылъытэж дэтхэнэми хузэфIэкI ищIапхъэщ лъэпкъыр фIым хуишэнымкIэ, дахагъэм хуиунэтIынымкIэ, тхыдэм къыхэщыж адыгэ лIыхъужьхэм яхэлъа лIыгъэм хуэщыпкъэу щIэблэр къэгъэтэджынымкIэ.
 • АСЛЪЭН Алий,
 • КъШР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и
 • депутат, ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэт.
 •  
 • Си фIэщ мэхъу ди къэкIуэнур
 • Кавказ зауэжьым адыгэм и зыужьыныгъэр хуабжьу къызэтригъэувыIащ. Жагъуэ зэрыхъущи, нобэ дызытепсэлъыхьыну къытхуэнар пасэрейхэм ябгъэдэлъа лIыгъэр, зэфIэкIыр, зэрахьа хабзэхэращ. Ауэ дэркIэ нэхъыщхьэн хуейр дэ дызищIысыр къыдгурыIуэжынращ…
 • Псом япэ тхъумэн хуейуэ щытыр ди деж къахьэса, зыми ебгъэщхь мыхъун адыгэбзэ къабзэращ. КъыдгурыIуэн хуейщ адыгэбзэр зэрыпасэреибзэр, тхыдэшхуэ зэриIэр, илъэс мин бжыгъэкIэрэ зэрызэфIэувар. Пэжщ, адыгэбзэм куэд кIэрыхуащ, къимыгъэзэжыну фIы куэд хэщIащ. Нобэ лъэпкъым бзэр фIыуэ, дахагъ хэлъу игъэлэжьэн хуейщ. Ар нэхъапэщ. Лъэпкъыр къызэтенэным и нэщэнэщ.
 • Адыгэм Iэщэм, тхыпхъэ-щIыпхъэхэм езым и дуней еплъыкIэ гъэщIэгъуэн яхуиIэу къокIуэкI. Фащэхэр, Iэщэхэр щащIкIи егупсысауэ, лей бгъэдамыхьэу ящIу щытащ. Адыгэ къамэм ебгъапщэ хъун зы лъэпкъми иIэкъым. И къыщIэдзапIэм къыщегъэжьауэ и кIапэм нэс лъэпкъ гупсысэ куу хэлъу ящIащ ар.
 • Адыгэ Iэнэ лъакъуищыр-щэ?! Зы лъэпкъми иIэкъым апхуэдэу щIа Iэнэ тынш. Ди лъэпкъым къыдекIуэкI тхыпхъэщIыпхъэхэри нэгъуэщIхэм яхэбгъэгъуэщэнукъым. Пэжщ, кавказ лъэпкъ куэдым адыгэм ди тхыпхъэщIыпхъэхэр ящтэурэ, зэхъуэкIыныгъэ тIэкIу халъхьэурэ, езыхэм яй ящIыжащ. Арами, тхыдэм адыгэм бгъэдэлъ нагъыщэу хъуар къыщыгъэлъэгъуащ, ар пасэрейхэм къытхуагъэна, узыфIэмыкIыжыну узытеувэфын лъабжьэ быдэщ. Ауэ тхыдэ диIэми, ар зыгъэлэжьэн тхыдэджхэр ди мащIэщ, цIыху зырызыххэщ лъэпкъым и блэкIар зыхуэдар къэхутэжыным елэжьыр.
 • Нарт эпос къудейр пхурикъунщ адыгэм и щIыхьыр лъагэу ирипIэтыну. Мыбыи нэгъуэщIхэр «къепIэскIуурэ», ар зи лъабжьэу зыгъэувыну пылъхэри щыIэщ. Адыгэм и щыгъуэ махуэу къежьар Кавказым лъэпкъыу щыпсэум я щыгъуэ махуэ зэращIам куэд къыбжеIэ…
 • Адыгэхэм хуэдэу тхыдэ лъабжьэшхуэ зиIэ лъэпкъ мащIэщ дунейм тетыр. Иджыпсту дэтхэнэри дегупсысын хуейщ: «Си лъэпкъ Iуэхур сыткIэ езгъэфIэкIуэфыну, си ужь итхэм сыт къахуэзгъэнэфыну?»
 • Дэ насыпышхуэ диIэщи, ди тхыдэри, макъамэри лъэщщ, нэщIэбжьэ инхэмкIэ гъэнщIауэ щыта лIэщIыгъуэхэм яхэкIуэдакъым. Абы къыхэкIыу, лъэпкъ уэрэдхэм, макъамэхэм адыгэ цIыхум и гур къызэщIигъэвэн, абы игъэгушхуэн хуейщ. Ди щэнхабзэр тIэщIэмыхуу, зы лъэпкъми дызэремыщхьыр ди щхьэм илъу дунейм дытетын хуейуэ солъытэ. Ди пасэрей уэрэдыжьхэм купщIэшхуэ япкърылъщ, дэркIи мыхьэнэшхуэ яIэщ. Шэч хэлъкъым, апхуэдэ макъамэрэ уэрэдрэ зыусыфынур, къызыдекIуэкIыфынур цIыху щхьэхуиту, и гур утIыпщауэ, гушхуэныгъэ хэлъу, зи псэр къабзэу дунейм тета лъэпкъырщ.
 • АбыкIэ жысIэну сызыхуейращи, ди цIыхухэм я акъылым, гупсысэм зедмыгъэхъуэжмэ, зырызыххэщ лъэпIастхъэу, лъэпкъ Iуэху зылэжьу къэнэнур.
 • Зэманыр дылъэщIэмыхьэу макIуэ икIи иджырей гъащIэм нэрылъагъу тщещI адыгэм и гупсысэкIэм зэрызихъуэжыр. Зэманым къыздихь дызыхуэмей мыхъумыщIагъэхэм защытхъумэн щхьэкIэ, лъэпкъыпсэ гупсысэкIэр сабийм и лъым хэлъу дунейм къытехьэн хуейщ.
 • Иджырей щIалэгъуалэм лIыгъэ яхэлъщ, мышынэу утыкум йохьэф, зыхуейр, я гупсысэр хуиту къаIуэтэф. Абыи лъэпкъыр хуабжьу къызэщIеIэтэ. Сытым ебгъапщэ хъун пшахъуэкIэ сурэт зыщI щIалэ IэпщIэлъапщIэ ГъукIэпщокъуэ Щауэмыр и творчествэр?! Мис апхуэдэ щIалэгъуалэр нобэ утыкум къохьэ, я лъэпкъым и тхыдэр зэращIэр IупщI къащI.
 • Лъэпкъым шэчыншэу пашэ иIэн хуейщ. ЦIыху пашэкъэ, лъэпкъыпсэкъэ, псалъэм папщIэ, Урыс-Кавказ зауэм хэкIуэдахэм фэеплъ яхуигъэувын мурадкIэ Али-Бэрдыкъуэ къуажэм и зы Iуащхьэжьым мывэ абрагъуэ дэзылъэфея Хутэ Михаил? Мывэр къыщрахьэхыжам, зэрырайону къуэуватэкъэ адыгэ щIалэ щыпкъэм? Апхуэдэ цIыхухэрщ лъэпкъ гупсысэр зыунэтIыр.
 • Сурэт щIыным дежкIэ зызгъэзэнщи, жагъуэ зэрыхъущи, пасэрейхэм апхуэдэу сурэт къащIэнакъым, лIэщIыгъуэ бжыгъэкIэ узэIэбэкIыжмэ, адыгэ нысашэ зэращIу щытам, нысэр зэрыса тешанкIэм, е нэгъуэщI Iэмэпсымэхэм ятеухуауэ. Ахэр ди нэгу къызэрыщIэдгъэхьэжыфыр, зэрызэфIэдгъэувэжыфыр тхыдэм къыхэна тхыгъэхэмкIэщ. Апхуэдэу иджыпсту дызыщымыгъуазэ Iуэхугъуэхэр къэзгъэлъэгъуэжу сурэт зыбжанэ сщIащ. Ари зы Iэмалщ тхыдэр хъумэнымкIэ, къытщIэтаджэхэм ар ягъэщIэнымкIэ.
 • Зэман кIыхькIэ адыгэм и гур ираудауэ къэтэджами, лъэпкъым щIэт лъыр, псэр кIуэдакъым. Ар яхыболъагъуэ иджырей щIэблэм.
 • Илъэс мин бжыгъэ къэзыгъэщIа лъэпкъ куэд дунейм тетыжкъым, щыIаи-щымыIаи жиIэу кIуэдыжащ. Ауэ адыгэм илъэс мин бжыгъэ хъу и тхыдэр, зы лъэпкъми ябгъэдэмылъауэ къыщIэна хабзэфIхэр, щэнхабзэр, гъуазджэр а нэщIэбжьэ куэдым щыхэмыкIуэдакIэ, си фIэщ мэхъу лъэпкъым къэкIуэн зэриIэр. Абы дыхуэвгъэлажьэ адыгэу зызылъытэж дэтхэнэри.
 • Нобэ лъэпкъыр ипэкIэ кIуэну пылъу, ауэ и щхьэр и щIыбымкIэ гъэза хуэдэу дунейм тетщ. Ар тэрэзкъым. «Сыадыгэщ» жызыIэ дэтхэнэми, зыми щымыгугъыу, хузэфIэкI хилъхьэн хуейщ лъэпкъыр нэхъри егъэфIэкIуэным, къэщIэрэщIэжыным.
 • ХЬЭГЪУНДОКЪУЭ Мухьэмэд,
 • КъШР-м и цIыхубэ сурэтыщI.
 •  
 • Тхьэм гъащIэ, шыIэныгъэ къарит
 • Литературэм и пщэрылъщ ар зей лъэпкъым къикIуа гъуэгуанэр, и дуней тетыкIэр, хабзэу зэрихьэр, гуфIэгъуэу зыхэтахэр, гущIыхьэу игъэвахэр къэкIуэну и щIэблэм я пащхьэ ирилъхьэжыныр.
 • Ижь-ижьыжым ятхауэ адыгэм тхыбзэ къащIэнауэ щымытми, псалъэм пщIэшхуэ хуащIу щытащ. Ауэ сытми фIащакъым абы «псалъэ» — абы къокI псэр зэрылъ, псэм гъуэгу езыт, псэм лъэ хуэхъу мыхьэнэхэр. ЗэрыжытIауэ, лъэхъэнэ жыжьэхэм къехъулIа Iуэхугъуэхэр къэзыIуэтэж тхыбзэ лъэпкъым къыщIэнауэ щымытми, IуэрыIуатэ гъуэзэджэ къагъэщIыфащ икIи яхъумэфащ нарт эпосыр. Шэч хэмылъу, лъэпкъыбзэм алыфбей нэхъ пасэу хузэхэлъхьэнымкIэ зэранышхуэ хъуащ Урыс-Кавказ лIэщIыгъуэ зауэр. Адыгэхэм лъапсэрыхыр къыхуахьауэ щытми, къэнэжа тIэкIум яхулъэкIащ лъэпкъым и тхыбзи и литератури зэрагъэпэщын. ДиIэщ дэ я гуащIэ емыблэжу адыгэ литературэм хуэлэжьахэр: ЩоджэнцIыкIу Алий, Гъуэщокъуэ Хъусин, Шортэн Аскэрбий, ХьэдэгъэлI Аскэр, КIыщокъуэ Алим, МэшбащIэ Исхьэкъ, АбытIэ Хъызыр, Дыгъужь Къурмэн, Нэхущ Мухьэмэд, Бемырзэ Мухьэдин, нэгъуэщIхэри
 • Лъэпкъымрэ абы и литературэмрэ я зэпыщIэныгъэм, тхакIуэ хъуну мурад зыщIам гу зылъитапхъэхэм ятеухуа упщIэкIэ зыщыхуэдгъазэм, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и академик, критик Бэчыжь Лейлэ къыджиIащ:
 • — Лъэпкъымрэ абы и литературэмрэ, ухуейуэ щытми, пхузэкIэрычынукъым. Литературэр къэзыгъэщIар а лъэпкъым къикIуа гъуэгуанэм зыщрихьэлIа гущIыхьэхэмрэ гуфIэгъуэхэмрэщ. Абы нэмыщI, цIыхур сыт хуэдизкIэ зэчиифIэу щымытми, псэм къитэджыкI и псалъэр зыхуэгъэза езым хуэдэж цIыхум и акъылым нэсыфу, и гур, и псэр къигъэушыфу, а гурыгъу-гурыщIэхэр къиIуэтэфу зригъэсэн хуейщ. Апхуэдэ гуащIэ уи псалъэм хэплъхьэфу ухъун папщIэ, псом япэрауэ, уи анэдэлъхубзэ узэрыпсалъэр, узэрытхэр фIыуэ плъагъун хуейщ, псалъэр нэхъ шэрыуэ зыщI щIэныгъэр, усэбзэм и Iэмал къэIуэтэкIэхэр зэбгъэщIэн хуейщ. Абыхэм я лъэныкъуэкIэ ди усакIуэ, тхакIуэ нэхъыжьхэр хуабжьу гугъу ехьащ. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ абыхэм щапхъэ яхуэхъун, усэ зэхэлъхьэкIэ Iэмалхэм хуэзыгъэсэн цIыхухэр яIакъым. Нобэрей усакIуэхэм, тхакIуэхэм фиIэщ фызыгъэсэни фызыдэплъеини, фымыщхьэх закъуэмэ. Пэжщ, ди къэралым усакIуэхэм, тхакIуэхэм, щIэныгъэлIхэм гулъытэ яхуищIу, пщIэшхуэ яIэу щыщыта лъэхъэнэр блэкIащ, итIани согугъэ ди лъэпкъым и литературэр дяпэкIэ зыгъэкIуэтэфын, лъэужь дахэ къэзыгъэна ди усакIуэхэм, тхакIуэхэм, щIэныгъэлIхэм я лэжьыгъэм пызыщэфын щIэблэ къытщIэхъуэну. Лъэпкъыр нобэ зыщыгугъхэм Тхьэм гъащIэ, шыIэныгъэ, ерыщагъ къарит!
 • ГЪУКIЭКЪУЛ Даут.
 • «Сэ хьэдэкIэ сату сщIыркъым»
 • Контр-адмирал Артюхов и кхъухьхэр 1838 гъэм мэлыжьыхь мазэм и 13-м Сочэ псым есылIащ, абдеж убыххэр къащыпэплъэрти, зауэр яублащ. Дзэр къащытегуплIэм, убыххэр икIуэтащ, сэлэтхэм лъагапIэ зыбжанэ яубыдащ; убыххэм шэр къытракIутащ, къебгъэрыкIуащ, арщхьэкIэ хы Iуфэм Iут къуажэр, Сочэ, сэлэтхэм фIаубыдащ.
 • Къуажэм пэмыжыжьэ лъагапIэхэм етIуанэ махуэм убыххэр къытеувауэ ялъэгъуащ — хэт шууэ, хэт лъэсу. КъызэрыщIэкIамкIэ, убых зауэлIхэм я ныкъуэрат абдеж дзэм къащыпэувар, я ныкъуэр Мамай деж щыпэплъэрт урыс кхъухьхэм — абдежи дзэр къащытеуэн я гугъати.
 • Махуэ зыбжанэкIэ зэпэщIэтащ убыххэмрэ Сочэ деж щитIысыкIа дзэмрэ — тIуми цIыху куэд яфIэкIуэдащ. Мэлыжьыхьым и 17-м урыс дзэпщым деж къэкIуащ Бэрзэдж Джырандыкъуэ. КъыщIэкIуар къаукIахэм я хьэдэхэр ихьыжын щхьэкIэт. Пэрыуакъым — хьэдэхэр иратыжащ. Джырандыкъуэ къажриIащ убыххэр, дэнэкIи къикIыурэ, хы Iуфэм зэрыщызэхуэсыр — кхъухькIэ кърашэлIа дзэм къезэуэн щхьэкIэ. Генерал Симборскэм Бэрзэдж Джырандыкъуэ тхылъ иритащ. Тхылъым итт, урыс пащтыхьым и IэмыщIэ зралъхьэн мурад ящIмэ, убыххэм паубыд псори. Джырандыкъуэ убых хьэдэхэр ишэжащ, тхылъри здихьащ.
 •  Сочэ деж щаубыда хы Iуфэм быдапIэ щаухуэн щIадзащ урысхэм, убыххэр къахэуэ щхьэкIэ, я Iуэхур зэпагъэуакъым — абдеж щаухуа быдапIэм пащтыхьым и къуэм и цIэр (Александр) фIащащ. БыдапIэ ныкъуэщIым щIэх-щIэхыурэ къебгъэрыкIуэ бгырысхэм ираутIыпщащ ротэ зыбжанэ, абыхэм Сочэ псыхъуэ убых къуажитI щагъэсащ. Абы и ужькIэ зауэр нэхъри зэщIэплъащ, хы Iуфэм щитIысыкIа сэлэтхэм шыжьэрыутIыпщкIэ къахэлъадэ зэпытащ убыххэр — я псэ еблэжакъым, дзэми удын гуащIэ кърадзащ. Ар зи нэгу щIэкIахэм ящыщ зым, Лорер Николай (декабристщ, бгырысхэм къезауэ дзэм хэтащ, Кавказым къагъэкIуа нэужь) игу къигъэкIыжыгъащ: «ИгъащIэкIэ сщыгъупщэжынукъым абдеж щыслъэгъуар: бгырыс шууитI, шы пщIэгъуалэ тесу, къытхэлъэдащ, фоч кIэщIыр къыттраунащIэри, я сэшхуэхэр кърапхъуэтащ. ТIуми ящIэрт къызэремылынур, итIани къэдзыхакъым».
 • Зауэр зэпыуа нэужь, бгырыс шу зыбжанэ хьэдэшэж къэкIуащ. Хьэдэхэр ящэхужынут абыхэм, ауэ генерал Раевскэм уасэ къаIихын идакъым: «Сэ хьэдэкIэ сату сщIыркъым», — яжриIащ. ЯжриIащ, урыс пащтыхьым и IэмыщIэ зралъхьэмэ, бгырысхэм зауэ-банэр зэращхьэщыкIынур.
 • Урыс пащтыхьым и унафэм ипкъ иткIэ, Навагинскэ, Тенгинскэ полкхэр, сапер ротитI, къэзакъ полкитI Субаший деж къыщитIысыкIащ. Дзэм я унафэщIыр генерал-лейтенант Раевскэрат — аращ кхъухьым япэ къикIар. Субаший деж быдапIэ (форт) щаухуэн хуейти, арат дзэр абдеж къыщIагъэтIысар. Сажнэ щэ ныкъуэ хуэдизкIэ къабгъэдэкIуатэри, убыххэр дзэм къахэуащ, ауэ топышэр къыщытракIутэм, икIуэтыжын хуей хъуащ.
 • Шахэ деж щекIуэкIа зауэм теухуауэ генерал Раевскэм итхыжащ: «Зауэр дгъэувыIа щIыкIэтэкъым убых тхьэмадэ зыбжанэ си деж къыщыкIуам — хьэдэшэж. Абыхэм яхэтащ лъэпкъ цIэрыIуэм къыхэкIа, зи лIыгъэкIи цIэрыIуэ Бэрзэдж Беслъэн. Убых уэркъ Тулъпари ящIыгъуащ тхьэмадэхэм — абы и пщIэри щылъагэщ бгырысхэм я деж; азов къэзакъхэм Сочэ деж щаубыдауэ щытащ абы и кхъуафэр, езыри зэрису. Нэгъаби хуэдэу, хьэдэкIэ сату зэрызмыщIыр яжесIащ убыххэм. Зауэм щыIухьэм деж убыххэм тхьэ яIуэ я хьэдэ е я уIэгъэ зэуапIэм кърамынэну. Ар зылъэмыкIым и напэр текIауэ ялъытэ бгырыс-хэм. Уасэ щIамыту я хьэдэр ептыжмэ, бгырысхэм фIыщIэ къыпхуащIынущ, ар зэи ящыгъупщэнукъым.
 • Унафэ сщIыри, бгырыс хьэдэхэр зэхуезгъэхьэсащ — 48-рэ хъурт; зы уIэгъэ хьэлъэ къахэкIащ, и псэ пыт къудейуэ. Тхьэмадэхэм я лъэпкъэгъу лIитI къацIыхужащ — тIури шу пашэхэм ящыщт, я лIыгъэкIэ цIэрыIуэ хъуауэ. Нэхъапэми зэражесIауэ, бгырысхэм есIуэкIащ къытпэувкIэ къызэрытпэмылъэщынур, къызэрытпэувын Iэщи зэрамыIэр, я щхьэр хамылъхьэ щIыкIэ зауэр ягъэувыIэмэ, езыхэм я дежкIэ зэрынэхъыфIыр. Си псалъэмрэ яхуэсщIамрэ я гуапэ хъуагъэнщ убыххэм: я дзыхь къызагъэзри, къызжаIащ зауэм хэкIуэдам я бжыгъэр зэрамыщIэр, я лъэпкъэгъу куэд зэрафIэкIуэдар. Ерыщ екIуауэ Шахэ деж къыщIыщыдэзэуами щыгъуазэ сащIащ бгырысхэм: абдеж хы Iуфэм Iут хуей мэзыр я тхьэлъэIупIэти, ар я бийхэм Iэрамыгъэхьэн щхьэкIэ, я псэ еблэнутэкъым».
 • Хы Iуфэм быдапIэ IуащIыхьащ генерал Раевскэм и дзэм, абы Головин и цIэр фIащащ; Псезуапэ хым щыхэхуэм деж щаухуа быдапIэм адмирал Лазаревым и цIэр фIащащ, езы генерал Раевскэм и цIэр фIащащ Анапэрэ ПцIэмэзрэ яку дащIыхьа быдапIэм.
 • ГЪУКIАКЪУЭ Инал.
 • Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр
 • Къэбэрдей бзылъхугъэхэм я «зелъатэ шу дивизэм» хэтхэр зауэм Iуохьэ. 1790 гъэ

 • Трагедии предков нам не забыть никогда
 • Вот уже почти четверть века в Причерноморской Шапсугии проходят традиционные массовые мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Кавказской войны
 • 21 мая 1864 года — одна из самых значимых дат в адыгском календаре. День окончания Кавказской войны стал последним днем существования на карте мира древней Черкесии. Ежегодно, вот уже почти тридцать лет, по инициативе Международной Черкесской Ассоциации, представители адыгов этноса, независимо от места проживания, собираются вместе, чтобы вспомнить трагические события исторического прошлого и почтить минутой молчания своих предков. Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Кавказской войны, ставшей для адыгов настоящей национальной катастрофой, проходят в России и странах проживания зарубежной черкесской диаспоры. Не остаются в стороне, естественно, и причерноморские шапсуги, активно поддерживающие общенациональную эстафету памяти.
 • Житель Майкопа Сергей Коблев старательно выводит на стене своего дома названия адыгских аулов, стертых с лица земли царскими войсками в первой половине XIX века. Работа, начатая несколько лет назад, заняла не один день. Сожженных селений оказалось настолько много, что пришлось даже «уплотниться» — наносить на каждом отдельном кирпиче здания не одно, а два названия…
 • В ходе этого процесса у Коблева возникла еще одна идея: сохранить на импровизированной стене памяти в собственном дворе имена героев столетней войны черкесов за свободу и независимость. И на это потребуется немало времени, убежден он, подобных фамилий, к счастью, сохранившихся в народе до сегодняшнего дня, — многие-многие сотни…
 • Сказал — сделал. Начал, естественно, с себя: 21 мая 2015 года Сергей Коблев, активно занимающийся общественной деятельностью, вышел на траурное шествие в столице Адыгеи с табличкой, на которой значилось имя его предка — одного из легендарных предводителей причерноморских шапсугов Асланчерия Кобле. Короткое упоминание о нем, относящееся к далекому 1857 году, нашел в воспоминаниях Теофила Лапинского, изданных на турецком языке, известным ученым-исследователем Батыраем Едиджем, вернувшимся в Майкоп из Германии. Таких, как Сергей, знающих и чтящих подвиг защитников родной земли, в День памяти жертв Кавказской войны в Майкопе нашлось немало. Были они и на массовом шествии, прошедшем в столице Кабардино-Балкарии. Есть благодарные потомки, безусловно, везде, где ныне живут адыги – в России и за рубежом. Историческая память крепче любых скреп объединила рассеянный по всему миру многострадальный народ…
 • Жернова истории
 • Трагическую судьбу рода Кобле, в годы Кавказской войны вынужденного покинуть землю предков — представители этой крупной шапсугской фамилии проживают в разных регионах страны, а также в Турции, Сирии, Израиле, Германии и США — разделили многие черкесы. В страшные жернова истории, безжалостно перемоловшие один из древнейших этносов Кавказа, тогда попали сотни тысяч людей. Реальных свидетельств, повествующих о горькой судьбе кавказских мухаджиров, искавших спасения на чужбине, сохранилось большое количество. Даже сегодня, спустя полтора века, минувших с тех времен, они заставляют снова и снова глубоко сопереживать страшной беде, постигшей наших предков, погибавших от штыков и картечи, голода и болезней, от надрывного расставания с Родиной. Не лучшая доля ждала их и на чужой земле.
 • Вот одно из ранее малоизвестных свидетельств. «Турецкая принцесса черкесского происхождения Кадин Эфенди Гвашемаш родилась 21 июня 1877 года во дворце Чиран в Стамбуле, год смерти неизвестен, – рассказал на своей страничке в социальной сети Фейсбук историк Михаил Миноченко. – Ее мать, Геверин Недак Сатеней, вместе с сестрой была похищена турецкими работорговцами около 1865 года в Черкесии и продана в рабство в гарем султана Абдул-Азиза I. По дороге в Стамбул сестра Геверин, не желая быть рабыней, выбросилась за борт корабля и утонула. А Геверин, отличавшаяся подобно многим представительницам своего народа необыкновенной красотой, стала одной из жён турецкого султана Абдул-Азиза и родила ему дочь, получившую имя Гвашемаш (вполне вероятно, имя Гвашемаш ни что иное, как «Гъуашъомэ ащыщ», что переводится дословно «из рода Гваш». Вполне вероятно, таким образом, мать хотела подчеркнуть принадлежность дочери к известному шапсугскому роду. — прим. А.Н.). Когда Гвашемаш подросла, она, разделила судьбу своей матери, став наложницей нового султана Абдул-Хамида II.
 • У Абдул-Хамида и Гвашемаш в 1900 году родилась дочь Кемиль Султан, которая прожила чуть больше года и умерла 9 января 1901 года. Гвашемаш бесследно исчезла во время Младотурецкой революции (1908 – 1909 гг). Поговаривают, что к её исчезновению мог быть причастен немецкий оккультист Гвидо фон Лист, бывший одно время её наставником».
 • Вот еще одна во многом показательная история, рассказанная жителем Большого Кичмая Асланом Гвашевым. «На одной из редких фотографий, чудом сохранившихся до наших дней, запечатлены два легендарных жителя Кичмая – Умар Хушт и Ахмед Ачмизов. Первый прославился как активный участник Кавказской войны. Умар, многие годы непримиримо сражавшийся за родную землю, сложил оружие лишь спустя десять лет после официального завершения войны – в 1874-м. Умер в 1936 году в возрасте 116 лет. Второй, пользовавшийся широким уважением среди земляков, – воспитал достойного сына: в годы Великой Отечественной войны Айдамир Ахмедович Ачмизов стал Героем Советского Союза. Посмертно…
 • Помнили. Помним.
 • Будем помнить
 • В Причерноморской Шапсугии дата — 21 мая — прижилась сразу. Первыми — еще в 90-х годах прошлого века — отмечать День окончания Кавказской войны начали жители аула Большой Кичмай и поселка Шахап (Головинка). Несколько лет назад эту общественно значимую акцию памяти, объединяющую весь черкесский мир, поддержали жители Агуй-Шапсуга в Туапсинском районе. И там мероприятия, собирающие сотни людей разных возрастов и национальностей, стали традиционными.
 • … 21 мая, 11 часов. Как и в старину, на зычный клич сигнального рога собираются жители долины реки Шахе, многочисленные гости из разных уголков Шапсугии, активисты «Адыгэ Хасэ», представители администраций Краснодарского края, города Сочи и Лазаревского района, делегация от национальных общин курорта, старейшины аулов. Место встречи привычное: вот уже десять лет участники мероприятия приходят к мемориалу жертвам Кавказской войны, установленному в ауле Большой Кичмай. В этот день не принято много говорить, все понятно и без слов: память – священна, помнить – значит, жить, без прошлого нет будущего. Представители старшего поколения и молодежь, обсуждая острые темы, волнующие коренной народ региона, подчеркивают наиболее актуальные вопросы, связанные с потерей родного языка, низкой демографией, духовными и нравственными проблемами. Выступающие с импровизированной трибуны — главный имам Туапсинского района и города Сочи Батмыз Шхалахов, председатель «Адыгэ Хасэ» Маджид Чачух, старейшины и гости — едины в главном: важнейшие аспекты развития малочисленного этноса — сохранение его национальной самобытности и исторической памяти, укрепление духовной консолидации общества.
 • Об этом шла речь и на митинге у Чигэ дах — тюльпанного дерева — в поселке Головинка, издавна считающегося священным для причерноморских адыгов. Тема сохранения исторической памяти тут приобретает особые значение и смысл. место – знаковое, намоленное, известное реальными событиями, овеянное древними народными легендами. Для здешних шапсугов широко муссируемый на протяжении десятилетий вопрос о происхождении и возрасте дерева не является политическим, для коренного народа — это, прежде всего, память о предках, стремление неукоснительно следовать исторической правде, которая не должна подвергаться давлению действующей политической конъюнктуры. Неудивительно, что бытующая еще с советских времен официальная версия – тюльпанное дерево, якобы, посажено в 30-е годы XIX века генералом царской армии Н.Н.Раевским, лично руководившим высадкой военного десанта в устьях рек Туапсе и Субаши, адыги не просто подвергают сомнению — считают ее несостоятельной. Это, кстати, подтверждают и многие ученые — историки, этнографы, экологи. Одно из «свежих» доказательств — результаты комплексного исследования, проведенного два года назад сотрудниками Всероссийского центра древесных экспертиз. Вывод специалистов однозначный: возраст дерева, как минимум, 246 лет, а значит, появилось оно здесь до Кавказской войны…
 • Помимо еще одного привычного пункта программы – возложения самшитовых венков в воды Черного моря – недавно появился новый. Вот уже второй год подряд участники мероприятий в сопровождении всадников из числа местной молодежи, занимающейся возрождением древних традиций черкесского коневодства, после посещения берега моря, собираются у памятного знака рода Мугу вблизи аула Большой Кичмай. Говорят о прошлом, настоящем и будущем, народных героях, защищавших Отечество, уважении к истории и могилам предков, возлагают живые цветы у подножия камня, символизирующего возрождение. через каждый отдельный фамильный род – всего коренного этноса, пережившего страшные испытания войной. Здесь же, в ходе митинга, в торжественной обстановке отмечают тех, кто вносит особый личный вклад в сохранение родного языка, истории и культуры.
 • Все дороги ведут
 • в Агуй-Шапсуг
 • Несколько лет назад эстафету у Большого Кичмая принял самый крупный аул Причерноморья – Агуй-Шапсуг. Здесь тоже наработан немалый опыт проведения общественно-массовых мероприятий разного уровня, в том числе Дня памяти и скорби. В сельском доме культуры собираются сотни людей — дети, молодежь, старейшины, приезжают представители районной администрации, национальных обществ, делегации из других аулов. В программе – митинг памяти, минута молчания, возложение самшитовых венков в воды Черного моря. Выступающие говорят о наболевшем: страшной трагедии народа, катастрофических последствиях Кавказской войны, уроках истории, современных проблемах коренного населения. Эти обращения – каждая «больная» тема глубоко осознана и выстрадана старшим поколением – были адресованы молодым, сидевшим в зале. Будьте достойны памяти предков, призывали они, берегите материнский язык, твердо следуйте адыгэ хабзэ, цените самое дорогое – мир и согласие на родной земле…
 • Убыхский язык жив!
 • Всякий раз, говоря о последствиях Кавказской войны, мы, в первую очередь, вспоминаем трагическую участь убыхов – мужественного и воинственного народа, изгнанного с родины предков и растворившегося на чужбине. Нет, конечно, потомков коренных жителей нынешнего Сочи сегодня можно встретить повсеместно – в Турции, Сирии, Иордании, даже в США, есть они и в Причерноморской Шапсугии. Но главная трагедия убыхов связана с утерей родного языка: исчез язык – перестал существовать и древний этнос. На карте южной столицы России остались только исконные топонимические названия, как напоминание о тех, кто жил здесь столетиями – Сочи, Хоста, Кудепста, Адлер, Дагомыс, Псахе, Мамайка, Лоо, Вардане, Буу, Беранда, Хобза и другие…
 • Попытки возродить язык убыхов, значительно выделявшийся из единой адыго-абхазской языковой группы, в разные годы предпринимались неоднократно. Много работали в этом направлении европейские ученые, ведущие российские кавказоведы и лингвисты, большой вклад в данный процесс вносят также специалисты из Грузии. 21 мая 2015 года в Черкесском культурном центре, действующем в Тбилиси, состоялась презентация учебника убыхского языка, автором которого является известный ученый-филолог Русудан Джанашия. Ранее, 25 апреля 2015 года, в День черкесского флага, в Тбилисском государственном университете открылась выставка работ адыгских художников, а также прошла презентация нового исторического очерка Тамары Половинкиной «Черкесия – боль моя и надежда».
 • Знаковое событие произошло также недавно в Нью-Йорке, где переиздана популярная книга известного публициста Вильяма Хацкевича под названием «Кто плачет ночами в Сочи? Дорога в Уч-Дере». Впервые повесть, основанная на подлинных исторических документах и архивных материалах, увидела свет более тридцати лет назад в Тбилиси, но со значительными сокращениями. Теперь у читателей появилась возможность увидеть ее, что называется, «без купюр». «Книга Хацкевича – это не сборник сухих фактов, а художественный рассказ о людях, живших в районе нынешнего Сочи во время войны на Западном Кавказе, об их традициях, быте и взглядах, о человечности и любви – о целом народе, который трагически исчез. Исчез он сам, исчез его язык, исчезла целая культура, — говорится в одной из публикаций в американской русскоязычной прессе. — Это также и рассказ о наших современниках, пытающихся восстановить для себя историческую память после долгих лет беспамятства».
 • Не виноградная,
 • а Шхангирейпацуареху!
 • В продолжение начатой темы — еще несколько интересных фактов. Лет десять назад в Турции мне довелось встретить убыха с редкой фамилией Шач. Ему далеко за шестьдесят, живет в Анкаре, простой пенсионер с образованием инженера. Об истории своего рода, тесного связанного с исконным названием современного Сочи — убыхи произносили его как Шачэ, он знает из рассказов старших, в первую очередь, прадеда. Тот родился уже на чужбине, но в точности сохранил воспоминания своего отца, вместе с семьей вынужденного покинуть землю предков на исходе войны.
 • — Он много говорил о Кавказе, о родовом ауле, особенно обо всем, что связано с местной топонимией – знал каждое ущелье, гору и реку, – рассказал Кязым Шач. – Я был молод, многого тогда не понимал, поэтому, к сожалению, не записал воспоминания прадеда на пленку или бумагу, о чем сейчас горько сожалею. Позже, серьезно увлекшись этой темой, я по памяти восстанавливал уникальные сведения, попутно искал их на карте. Например, возвышенность, на северном въезде в Сочи убыхи называли Шхангирейпацуареху. Дословно: «место рождения Шихан-Гирея». (Этот факт косвенно подтверждает в своих работах известный сочинский краевед Владимир Костинников. По его мнению, Шхангирейпацуареху — исконное название холма, по которому ныне проходит улица Виноградная — одна из центральных улиц курорта. — А.Н.). В ауле Мутыхуасуа (сейчас на месте родового селения героя Кавказской войны Хаджи Берзека Дагомуко расположено село Пластунка. — А.Н.), по рассказам прадеда, находилось огромных размеров дерево, известное под названием «Кунацкое дерево». Оно считалось священным, здесь проходили народные собрания — Хасэ, отмечались праздники, возносились молитвы.
 • Побывать на земле предков мечтали несколько поколений рода Шач. Не получилось. Давно мечтает об этом и Кязым, у которого трое детей. Он «бредит» идеей посетить Сочи многие годы, как признался сам, ждет одного — когда подрастут внуки. Тогда дед обязательно привезет их в родной город, чтобы, опустившись на колени у берега моря, помолиться: о горькой судьбе своего народа, об успокоении душ погибших, о счастливом будущем для потомков…
 • И в этом он не одинок. Общечеркесская минута молчания и тхьэлъэIу — молитвы — проходят 21 мая не только в Шапсугии и Убыхии — везде, где живут адыги. Десятки тысяч людей — в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее, Москве и Санкт-Петербурге, а также Абхазии, Турции, Сирии, Иордании, Австралии, странах Европы и США — скорбно склоняют головы в память о невинных жертвах самой кровопролитной войны XIX века.
 • — Для нас, адыгов, День памяти важен по многим причинам, – считает лидер «Адыгэ Хасэ» Маджид Чачух. – В этот день мы с особыми чувствами задумываемся о будущем нашего народа, совместными усилиями ищем пути преодоления страшных последствий Кавказской войны. Это также повод вновь открыто поговорить о том, что тревожит каждого представителя коренного народа – противодействии ассимиляции, сохранении родного языка, национальной идентичности, культурной самобытности, духовного наследия и, конечно, исторической памяти. Мы не имеем права забывать уроков прошлого…
 • Анзор НИБО, главный редактор
 • газеты «Шапсугия»,
 • заслуженный журналист
 • Республики Адыгея.
 •  
 • Шыихъ чъыгым  иуIагъэхэр
 • ЧIыопсым исаугъэт цIэрыIоу, лъэпкъым ыкIи культурэм якIэнэу зэрэщытыр къэзыушыхьатырэ къэралыгъо статус къызэратыгъэу Шэхапэ дэт Тюльпан чъыгышхом джыри шъэфэу хэлъыр макIэп…
 • Метрэ 30-м ехъу зилъэгэгъэ чъыгым ыпкъ ежь щымыщ пкъыгъохэр хэлъхэмэ бэмышIэу ауплъэкIугъ, зэрежагъэхэуи къычIэкIыгъ. Приборэу агъэфедагъэм гъучI такъыр зыхэлъ чIыпIэр къызигъотыкIэ макъэ къыгъэIущтыгъ. ЯинагъэкIи, чъыгым зэрэхэкIыхьагъэм икууагъэкIи ахэр зэфэдагъэхэп, ябагъэкIи пшIы пчъагъэм нэсыщтыгъ.
 •  
 • Къуаджэу ШэхэкIэй щыпсэурэ Хъущт Мэдин чъыгхэм якъэбар сыхьат пчъагъэрэ къыIотэн ылъэкIыщт. Исэнэхьат мэзыр къэухъумэгъэным епхыгъ, апшъэрэ гъэсэныгъэ иI. Илъэс заулэкIэ узэкIэIэбэжьмэ краеведением ишъыпкъэу пыхьагъ. ЧIыгу Iэгъо-благъохэр къыплъыхьагъэх, зэрегъашIэх, шIэныгъэлэжьхэм, музейхэм яIофышIэхэм заIуегъакIэ.
 • Мэдин ары шапсыгъэхэм агъэлъэпIэрэ чъыгышхор арагъэуплъэкIунэу зыгу къэкIыгъэр. Ащ ыныбжь зыфэдизым бэшIагъэ цIыфхэр зигъэгумэкIыхэрэр ыкIи зытегущыIэхэрэр. Шъыпкъэри пцIыри зэхэхьажьыгъэу илъэсхэр макIох. ШIэныгъэлэжь цIэрыIохэр къырагъэблагъэхи Iоф зыдашIэр ары лириодендроным ыныбжь зыфэдизыр къызаушэтыгъэр — илъэс 253-рэ! Ушэтынхэр джыри лъагъэкIуатэхэ ашIоигъу.
 • — Тюльпан чъыгым бэ къырыкIуагъэр ыкIи къылъэгъугъэр, — еIо Мэдин. — Кавказ заор къызэпичыгъ, революциер къызэрэдахыгъэм щыгъуаз. Хэгъэгу зэошхом илъэхъан чъыгым ышъхьагъкIэ ошъогум тилетчикхэмрэ нэмыцхэмрэ бэрэ щызэзэуагъэх. Хъугъэ-шIагъэ пэпчъ чъыгым ыкIышъо тыркъохэр къытырищагъэх.
 • Шапсыгъэхэм я Адыгэ Хасэ, ШэхэкIэй ичIыпIэ общественнэ зыгъэIорышIэжьыпIэ ипащэу ЛIыф Хъалид, Краснодар краим ичIыопс шъолъыр хэхыгъэхэр къэзыухъумэрэ ГъэIорышIапIэм иятIонэрэ отдел испециалист шъхьаIэу Алексей Дворницкэм, Шъачэ и Лъэпкъ парк и Шэхэпэ мэзхъызмэтшIапIэ икъэралыгъо инспекторэу Шъхьэлэхъо Мэджыдэ Мэдин къыдырагъэштагъ. Чъыгым гъучIыхэр хэлъхэмэ ауплъэкIу зэхъум Iофтхьабзэхэу зэрахьагъэхэр ыкIи сурэтхэр зэрэтырахыгъэхэр официальнэу зэхагъэуцогъэ актым ратхагъэх.
 • Мэдин къызэриIорэм- кIэ, комиссием хэтхэм пкъыгъуиплI инхэу чъыгым зэрэхэлъыр къыхагъэщыгъ. «Ахэр щэхэнкIи хъун, топыщэу зэбгырыутыгъэм щыщ къутафэхэнкIи е къэмыуагъэхэу хэлъхэнкIи мэхъу, — еIо ащ. — ГъучI такъырхэр чъыгым ыпкъ хэкIыхьагъэх, щыщ шъыпкъэ хъугъэх, чъыг кIышъоми бэшIагъэ зызызэфищэжьыгъэр. Ау тэкъуафэхэр зыхэлъхэм якууагъэрэ ежь чъыгыпкъым илъэс къэс миллиметри 3 зэрэхахъорэмрэ къыдэплъытэхэмэ, гъучIхэр зыхэлъхэр илъэси 160 — 170-рэ фэдиз хъугъэ».
 • Iофыгъом изэшIохын рагъэжьагъ. ТапэкIэ уплъэкIунхэри, ушэтынхэри, зэфэхьысыжьхэри зышIынхэ фаехэр Iофым шIэныгъэ куухэр фызиIэ специалистхэр ары.
 • Ныбэ Анзор.