ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къытпаубыдхэр  къагъэщэбами, нэкIуIупхъуэхэр  къонэ

2020-05-19

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм республикэм щыпсэухэм ягу къегъэкIыж цIыхухэм къыпаубыдхэр къагъэщэбами, нэкIуIупхъуэхэр адэкIи къызэрагъэсэбэпын хуейр.

  • НэкIуIупхъуэр сыт щыгъуи зыIулъхьапхъэщ цIыху куэд щызэтрихьэ щIыпIэхэм — сату щIапIэхэм, жылагъуэ транспортым. Апхуэдэ щIыкIэкIэ нэхъ пхуэгъэмэщIэнущ коронавирус узым укъицIэлIэнымкIэ щыIэ шынагъуэр — COVID-19-р хьэуа-ткIуэпс IэмалхэмкIэ мэбагъуэ.
  • ЦIыхухэм нэкIупхъуэ зехьэныр уэим ящIмэ, уз зэрыцIалэм нэхъри зиубгъужынущ.
  • Экономикэр даIыгъын папщIэщ къытпаубыд Iэмалхэр хуэмурэ щIыIуахыжыр. Санитар-эпидемиологие чэнджэщхэм дытетмэ, уз зэрыцIалэми нэхъ дыпэлъэщынущ. И щхьэм, къэзыухъуреихьхэм папщIэ иджыпсту дэтхэнэми жэуаплыныгъэшхуэ зэрихьыр зыхищIэн хуейщ. Абы иужькIэщ псори зэгъусэу щытыкIэ гугъум дыкъыщикIыфынур.
  •  
  • Къаудыгъу Заур.