ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Адыгэ дохутырхэм я хасэ»

2020-04-09

  • Медицинэ къэхутэныгъэхэмкIэ урысей лъэпкъ университетым, Пирогов Н. И. и цIэр зезыхьэм, и дохутырхэмрэ студентхэмрэ «Адыгэ дохутырхэм я хасэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэ къызэрагъэпэщащ, къалащхьэм щыпсэу я хэкуэгъухэм, зыщыщ лъэпкъ, зэрахьэ дин, я псэукIэкIэ зыхуэдэм емылъытауэ, дэIэпыкъуэгъу яхуэхъун папщIэ.

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Адыгейм щыпсэу куэд я узыншагъэм и щытыкIэр кърагъэхутэну е зрагъэIэзэну Москваи Санкт-Петербурги макIуэ. Къалащхьэм и клиникэ нэхъыщхьэхэм узыншагъэр хъумэнымкIэ я IэнатIэхэм  я унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм ехъулIэныгъэхэр яIэу ди республики-щым щыщхэр щолажьэ. Ахэр хьэзырщ я щIыналъэ-хэм къикIа сымаджэхэм зэрыхъукIэ нэхъ псынщIэу зыхуэныкъуэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэр ягъуэтынымкIэ дэIэпыкъуэгъу яхуэхъуну.
  • Зэгухьэныгъэр къызэгъэпэщынымкIэ щIэгъэкъуэнышхуэ хъуащ Моск-ва къалэм Узыншагъэр хъумэнымкIэ и департаментым пIалъэ къызыхэкI мыхъуну, сабий хирургиемкIэ щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым щхьэм епха узыфэхэмкIэ и къудамэм и унафэщI, УФ-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм сабийхэм еIэзэнымкIэ штатым хэмыт и IэщIагъэлI нэхъыщхьэ, и нейрохирург, медицинэ щIэныгъэхэм я доктор Семэн Жаннэ.
  • Москва щылажьэ Адыгэ щэнхабзэ диаспорэм и нэхъыжьхэм я советым и тхьэмадэ, экономикэ щIэныгъэхэм я доктор Агырбэ Юрэрэ зэхэкуэгъу студентхэм я советым и унафэщI Гъубжокъуэ Данеттэрэ я жэрдэмкIэ медицинэ университетым щекIуэкIащ адыгэ дохутырхэм я зэгухьэныгъэ къызэрызэрагъэпэщам теухуауэ адыгэ щэнхабзэм и жармыкIэ.
  • — Дэтхэнэ цIыхуми хэкуитI иIэщ — цIыкIурэ инрэ. Зи хэку цIыкIур лъагъуныгъэ къабзэкIэ фIыуэ зымылъагъуфым хэкушхуэм лъагъуныгъэ хуищIыфынукъым, — жиIащ Агырбэ Юрий.
  • «Адыгэ дохутырхэм я хасэм» и лэжьыгъэм и унэтIакIуэр Агырбэрщ икIи а IуэхущIапIэм зыкъыпа-щIэфын папщIэ и телефоныр къигъэлъэгъуащ: +791045755557.
  • Апхуэдэу зэгухьэныгъэм къалэн нэхъыщхьэу зыхуигъэувыжахэм ящыщщ щIыналъэхэм егъэджэныгъэм и фIагъым щыхагъэхъуэныр, Кавказ Ищхъэрэм и республикэхэм я IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр лэжьыгъэм хуэгъэхьэзырынымкIэ дэIэпыкъуэгъу яхуэхъуныр.