ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэрэ пщэдейрэ

2020-04-09

 • Мэлыжьыхьым и 9, махуэку
 •  уржым и лъэпкъ зэкъуэтыныгъэм и махуэщ. 1991 гъэм Куржым и Совет Нэхъыщхьэм унафэ къищтащ я къэралыгъуэр зэфIэгъэувэжыным теухуауэ.
 • Косовэ Республикэм и Конституцэм и махуэщ
 • 1667 гъэм дунейм щыяпэу гъуазджэм и произведенэхэм я дунейпсо выставкэ Париж къыщызэIуахащ.

 • 1699 гъэм Пётр Езанэм унафэ ищIащ «Москва и уэрамхэр къабзэу щытыным кIэлъыплъынымрэ ахэр къэзыуцIэпIхэм тезыр ятелъхьэнымрэ теухуауэ».
 • 1928 гъэм Тыркум и дин нэхъыщхьэу щагъэуващ ислъамыр.
 • 1940 гъэм нацист Германием и дзэхэр Норвегиемрэ Даниемрэ изэрыгуащ.
 • 1945 гъэм советыдзэхэм Кёнигсберг къалэ-быдапIэр (иджы Калининградщ) яубыдащ.
 • 1946 гъэм СССР-м и Министрхэм я Советым къищ- тащ ЩIэныгъэхэмкIэ академием и лабораторие №2-р къызэгъэпэщыным теухуа унафэ щэхур. Новгород Ищхъэрэ областымрэ Мордовиемрэ я гъунапкъэм хуэзэ а IуэхущIапIэм, Арзамас-16 жыхуаIэм, совет ядернэ Iэщэр щащIын хуейуэ къалэн яIэт.
 • Совет актёр, РСФСР-м и цIыхубэ артист Сафонов Всеволод къызэралъхурэ илъэс 94-рэ ирокъу.
 • Франджы актёр цIэрыIуэ БельмондоЖан-Поль и ныбжьыр илъэс 87-рэ ирокъу.
 • Къэрал къулыкъущIэ, УФ-м и Правительствэм и УнафэщIу щыта Черномырдин Виктор къызэралъхурэ илъэс 82-рэ ирокъу.
 • Биологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Азэмэт Лалушэ и ныбжьыр илъэс 82-рэ ирокъу.
 • Литературовед, критик, къэрал лэжьакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Тхьэгъэзит Юрий и ныбжьыр илъэс 73-рэ ирокъу.
 • Тыркум щыщ Къайсэр вилайетым и губернатору щыта Джамбулэт (Яхэгуауэ) Нихьэт и ныбжьыр илъэс 66-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •  
 •    «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 12 — 14, жэщым градуси 4 — 5 щыхъунущ.
 • Мэлыжьыхьым и 10, мэрем
 •  Фашизмэм пэщIэтыным и дунейпсо махуэщ. Илъэс къэс мэлыжьыхьым и 10-м дунейм и щIыпIэ куэдым        ягу къыщагъэкIыж етIуанэ дунейпсо зауэм и зэманым Ещанэ рейхым и дзэхэм яубыда къэралхэм исхэм ящыщу фашизмэм ебэнурэ хэкIуэдахэр.
 • Зэдэлъхузэшыпхъухэм я махуэщ
 • Азербайджаным щагъэлъапIэ УхуакIуэм и махуэр
 • 1925 гъэм Царицынэ къалэм и цIэр Сталинград жиIэу зэрахъуэкIащ. 1961 гъэм абы Волгоград фIащащ.
 • 1944 гъэм Одессэ къалэр нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэм къыIэщIагъэкIыжащ.
 • 1945 гъэм Иуан Хьэсэн Совет Союзым и ЛIыхъужь цIэр къыфIащащ.
 • 1964 гъэм «КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ», «КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ», «КъБР-м щIыхь зиIэ и ухуакIуэ» цIэ лъапIэ-хэр ягъэуващ.
 • 1981 гъэм Москва къыщызэIуахащ Космонавтикэм и музей.
 • 2010 гъэм Смоленск деж къыщехуэхащ Ту-154 кхъухьлъатэр. Абы иса цIыху 96-р хэкIуэдащ, Польшэм и президент Качиньский Лехи яхэту.
 • Америкэм щыщ журналист, а IэщIагъэм ирилажьэхэм я IэдакъэщIэкI нэхъыфIхэм папщIэ ират саугъэтыр зыгъэувауэ щыта  Пулитцер Джозеф къызэралъхурэ илъэси 173-рэ         ирокъу.
 • Япэ адыгэ бзэщIэныгъэлI Iэщхьэмахуэ Даут къызэралъхурэ илъэси 123-рэ ирокъу.
 • СССР-м и цIыхубэ артист, дирижёр цIэрыIуэу щыта Силантьев Юрий къызэралъхурэ илъэси 101-рэ ирокъу.
 • Совет тхакIуэ, журналист, фильм зыбжанэм я сценарийхэр зытха Липатов Виль къызэралъхурэ илъэс 93-рэ ирокъу.
 • Совет усакIуэ цIэрыIуэ, УФ-ми СССР-ми я Къэрал саугъэтхэм я лауреат Ахмадулинэ Бэллэ къызэралъхурэ илъэс 83-рэ ирокъу.
 • СССР-м щIыхь зиIэ и энергетик, Урысейм и ЕЭС-м щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и энергетик Хьэмыкъуэ Ахьмэд и ныбжьыр илъэс 78-рэ ирокъу.
 • Урысей къэрал къулыкъущIэ, политик, экономикэ щIэныгъэхэм я доктор Явлинский Григорий и ныбжьыр илъэс 68-рэ ирокъу.
 • Америкэм щыщ актёр цIэрыIуэ, айкидо спорт лIэужьыгъуэм и мастер, Урысейм и МИД-м ди къэралымрэ США-мрэ гуманитар зэпыщIэныгъэхэмкIэ и лIыкIуэ хэхауэ 2018 гъэм ягъэува Сигал Стивен и ныб-жьыр илъэс 68-рэ ирокъу. 2016 гъэ лъандэрэ ар УФ-м и цIыхущ.
 • УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Дау Марьянэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Радиожурналист Гъурф Бэллэ къыщалъхуа ма-хуэщ.
 • КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и актёр Лу Рэмэзани ныбжьыр илъэс 62-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •  
 •    «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 12 — 14, жэщым градуси 3 — 5 щыхъунущ.