ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Штреек Хендрик:  Коронавирусыр  тыкуэнышхуэхэм   къыщыбубыдынукъым

2020-04-09

  • Коронавирус уз зэрыцIалэм трамытхыхьа щыIэжкъым иужьрей зэманым. Узыр къызэрежьэм, абы и щхьэхуэныгъэхэм, ар цIыхум къызэрыпкърыхьэм теухуа хъыбар куэд щыIэщ. Германием щыIэ Боннэ къалэм дэт къэрал университетым ВирусологиемкIэ и институтым и унафэщI Штреек Хендрик (илъэс 42-рэ) мэлыжьыхьым и 2-м цIыхухэм зэрызахуигъэзам щыщ зы Iуэхугъуэ фи пащхьэ итлъхьэнщ.

  • Къапщтэмэ, Штреекрэ абы и унафэ щIэт гупымрэ Рейн-Вестфалие Ищхъэрэм (Германие) къыщыхъея уз зэрыцIалэм и курыкупсэм хэтщ иджыпсту. Абыхэм къахутэ коронавирусыр зэрызэрыцIалэ, зы цIыхум къыпкърыкIыу адрейм зэрыхуэкIуэ щIыкIэр.
  • Вирусологым зэрыжиIэмкIэ, тыкуэнхэм, супермаркетхэм ар къыщыбубыдынкIэ Iэмал иIэкъым. ИрагъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, нэхъыбэ дыдэу цIыхухэр щызэрыцIэлар футбол джэгупIэхэрщ, нэгузегъэужьыпIэ пшыхьхэрщ. «Зы цIыхуми супермаркетхэм, лы щапIэхэм, шхапIэхэм къыщIихакъым а узыфэр. Iуэхур здэщыIэр цIыхум и гъунэгъуу ущыту абы и зы Iупс-пэпс ткIуэпс къыптеткIуэнырщ».
  • Штреек апхуэдэуи арэзыкъым къэрал унафэщIхэм цIыхухэр зрагъэувэ языныкъуэ жыпхъэхэмкIэ. Псалъэм къыдэкIуэу жыпIэмэ, щхьэц щIэщапIэм зыгуэр сымаджэ щыхъуауэ щыщымыткIэ, ахэр зэрызэхуащIым арэзы къищIыркъым вирусологыр, апхуэдэщ цIыхухэм Iуэхутхьэбзэ щыхуащIэ нэгъуэщI IуэхущIапIэхэм ящыщхэри.
  • ЩIэныгъэлIым къыхигъэщащ коронавирусыр къызыпкърыхьа сымаджэм и унэм, зыщIэса пэшым зы вирус къызэрыщамыгъуэтар. Жып телефонхэми, бжэкъухэми, псы къигъэжыпIэхэми вирусым зыщиIэжьэркъым. А псор щыхьэт тохъуэ цIыху сымаджэм гъунэгъуу убгъэдэмысамэ, убгъэдэмытамэ, COVID-19-р къызэрумыубыдынум.
  • Къэбарт  Мирэ.