ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Тэмтэрэкъей зэпэзыубыдахэр

2020-04-07

  • «Мстиславрэ Ридадэрэ» — аращ зэреджэр иджыблагъэ Котляровхэ я тедзапIэм къыщыдэкIа тхылъыщIэм.

  • Ар дунейм къытехьэным жэрдэм хуэзыщIа Абазэ Хьэсэн зэрыжиIэмкIэ, и гупыжым щхьэусыгъуэ хуэхъуар илъэситI дэкIмэ, Тэмтэрэкъей зэпэзыубыда пщитIыр зэрызэбэнрэ илъэс мин зэрырикъурщ.
  • «2022 гъэм илъэс мин ирокъу ипэжыпIэкIэ щымыIа зауэзэрылIым, — зыкъыщытхуагъазэ тхылъым и гуэдзэным Котляров Викторрэ Абазэ Хьэсэнрэ. — ЗауэзэрылIыр щыIакъым, ауэ абы теухуауэ ятха лэжьыгъэхэм я бжыгъэр къызэщIэубыдэгъуейщ, ахэр литературэм, щIэныгъэм щыщ тхыгъэ е сурэтыщIхэм я IэдакъэщIэкI ирехъу. Абдежми къыщымынэу, зэбэна лIыхъужьитIым я цIэр тхыдэм къызэрыхэнам и щыхьэтщ абыхэм нобэми куэдрэ узэрырихьэлIэр».
  • Ди газетеджэм игу къэгъэкIыжын хуей къыщIэкIынкъым Налшык и закъуэ «Ридадэ» цIэр зэрихьэу ресторанитI зэрыдэтыр.
  • «Ридадэ и хъыбарым сызэрыцIыкIурэ сыщыгъуазэт, — игу къегъэкIыж Iуэхур къезыхьэжьа Абазэ Хьэсэн. — Ар къызжиIэжат IуэрыIуатэм фIыуэ хэзыщIыкIыу щыта, уэрэдыжь куэд зыщIэ си адэшхуэ Абазэ Далэ. Абы и хъыбарыр ауэ къиIуэтэж къудейтэкъым, жиIэр зэрыпэжым и щыхьэту Ридадэ теухуа уэрэдыжьри къыдыщIи-гъурт. Иджы сыхущIогъуэж а уэрэд кIыхьыр а зэманым стхыну сигу къызэрымыкIам.
  • ИужькIэ, абхъаз зауэлIхэм сахэту, Аргун Алексей итха «Адыгэпщ Ридадэ» тхылъым сыкъеджащ. Аращ къыщысщIар Iуэхур 1022 гъэм къызэрыхъуар. КъызэрыщIэкIымкIэ, ар илъэс мин щрикъуну гъэр гъунэгъу дыдэщ. Си ныбжьэгъу Котляров Виктор Аргун и тхылъыр къыдэдгъэгъэкIыж жысIэу зыщыхуэзгъазэм, сыкъигъэщIэхъуакъым. Уеблэмэ, абдежым дыкъыщымыувыIэу, а зауэзэрылIым теухуауэ нэгъуэщI лэжьыгъэхэри утыку къидгъэхьэ жиIэри, апхуэдэ щIыкIэу дунейм къытехьа хъуащ мы тхылъ цIыкIур».
  • Брошюрэ жыпхъэм ит къыдэкIыгъуэм ихуащ Iэрытх тхылъыжьхэм кърахыжауэ Творогов Олег иджырей урысыбзэм къригъэзэгъа лэжьыгъэр. Абы иужь иту къокIуэ Мстиславрэ Ридадэрэ я хъыбарым урыс тхыдэджхэр щытепсэлъыхь пычыгъуэхэр. Бейтыгъуэн Сэфарбий, Рудилёв Николай, Нэгумэ Шорэ, МэшбащIэ Исхьэкъ сымэ я IэдакъэщIэкIхэм щыщ пычыгъуэхэм къакIэлъокIуэ урыс усакIуэ Рылеев Кондратий итхауэ щыта поэмэ цIыкIур. Тхыгъэхэм я гъусэу дызытепсэлъыхь тхылъым ихуащ Тэмтэрэкъей илъэс мин и пэкIэ иубыду щыта щIыпIэр къэзыгъэлъагъуэ картэхэр, Мстиславрэ Ридадэрэ зэрызэбэнар къэзыгъэлъэгъуа сурэтыщIхэм я IэдакъэщIэкIхэр.
  • «ТекIуар сыт щыгъуи захуэщ», — зэрыжаIэ хабзэм тету, дэтхэнэ лъэпкъми и лIыхъужьыр нэхъ фIэзахуэщ, дауи. КъарукIэ зэпэщIэтыну зэгурыIуа пщитIым я зым сэ кърипхъуэтрэ адрейр иукIмэ, абыи «текIуа» фIэпщыфынущ. Ауэ, латин псалъэжьым зэрыжиIэщи, «ду-нейм ехыжахэм е фIыкIэ я цIэ къиIуэ, е къыумыIуэххэ».
  • ЧЭРИМ Марианнэ.