ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дунейпсо Адыгэ Хасэм коронавирус уз зэрыцIалэм зэрызиубгъум теухуауэ цIыхухэм зэрызахуигъазэр

2020-04-04

  • ПщIэ зыхуэтщI ди хэ­куэгъухэ!
  • Нобэ цIыхубэр хэтщ лъэхъэнэ къызэрымыкIуэ, абы щхьэусыгъуэ хуэхъуар коронавирус узым дунейм зэрызыщиубгъуарщ. НаIуэ хъуащ ар дэтхэнэ зыми къылъэIэсынкIэ зэрыхъунур — жьыми щIэми. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, дэ хъыбар гуауэ къытлъэIэсащ — дунейм ехыжащ ди лъэпкъэгъу, медицинэ лэ­жьакIуэ щIалэхэр. Ахэр Германием щыщ дохутыр Сейф Аль-Шаркасирэ Тыркум щыщ медсестра Дилекрэщ. Ди гум къыбгъэдэкIыу дахуогузавэ абыхэм я Iыхьлыхэм.

  • Эпидемием цIыхухэр щы­­хъумэным теухуа Iуэху­хэр къыщызэрагъэпэщ ­ду­нейм и къэрал псоми. Апхуэдэу щытми, дэ тщыщ дэтхэнэми зыхищIэн хуейщ езым и гъащIэм и мыза­къуэу, и Iыхь­лыхэми, зыхэтхэми я гъа­щIэхэмкIи жэуап зэрихьыр.
  • Дэ Алыхьым долъэIу сымаджэхэр игъэхъужыну, дуней псом эпидемиер щигъэужьыхыжыну. Псори къыхудоджэ зэпIэзэрыту щытыну, зыр адрейм хуэ­гумащIэу зэхущытыну, зэхуэсакъыну.
  • Дыхуейщ псори узыншэну, мамыру, сыткIи зыхуей хуэзэу псэуну, гузэвэгъуэм къытпикIухьыну. Дызэ­гъу­сэу дэ гугъуехьхэм дапэлъэщынщ икIи мыгувэу дызэкIэлъыкIуэуи дыхъу­жынщ.
  • Фи щхьэри фи благъэ­хэри фхъумэж!
  • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым къабгъэдэкIыу
  • СЭХЪУРОКЪУЭ Хьэутий.