ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Уз бзаджэм пэщIоувэ

2020-04-04


  • Коронавирус здэщыIэ къэрал псоми я дохутырхэм зы Iуэху здрагъэжьауэ интернетым къыщокIуэкI. ЦIыху нэхъ мащIэ зэхыхьэху, эпидемиери нэхъ лъэрымыхьу екIуэкIынущ. Абы ипкъ иткIэ, нобэ вирусым пэщIэт дохутырхэм цIыхухэр унэм щIэсыну къыхураджэ. «Дэ фэр папщIэ долажьэ. Фэри дэ щхьэкIэ унэм фыщIэс» зытетха тхылъымпIэ напэхэр зыIыгъ дохутырхэм я сурэт дэнэ къэрали щыкуэдщ. Ар къезыгъэжьар Италием щыщ дохутырхэращ, ауэ щIыпIэ куэдым щызэбгрыкIащ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ дохутырхэри абыхэм ящыщщ.
  • Ауэ Израилым къикIыу къытIэ­рыхьа апхуэдэ сурэтхэр адрейхэм ­къащхьэщокI зи гугъу тщIы къы­хуеджэныгъэр адыгэбзэкIэ тхауэ зэраIыгъымкIэ. Нобэ уз бзаджэм дуней псом щыпэщIэт дохутырхэм яхэтщ хамэ къэралхэм щикъухьа ди лъэпкъэгъухэри. КъищынэмыщIауэ, жэуаплыныгъэрэ гугъуехь нэхъыбэрэ зи пщэ къыдэхуа дохутырхэм гулъытэкIэ, шхынкIэ защIэзыгъэ­къуахэм ящыщщ Кфар-Камэ (Израиль) дэс ди къуэшхэмрэ ди шыпхъу­хэмрэ. Ахэри итщ дэ дыкъызэрыхута щытыкIэм, Iэмал зэриIэкIэ унэм къыщIэкIыркъым, къуажэ курыт школыр дистанционнэ егъэджэныгъэм хуэкIуащ.

  • Кфар-Камэ къуажэ администрацэм и унафэщI Нэпсо Закарие къуажэдэсхэм захуигъэзащ унэм ­къимыкIынхэу. «Дуней псор зэщIэ­зыцIэла узыр къыдэмыуэлIэн папщIэ IэщIагъэлIхэм жаIэр дывгъащIэ, абыхэм къытхуагъэув къалэнхэр зэрыдгъэзэщIэным иужь дивгъэт. Фэ зэрыфлъагъущи, коронавирусым иубы­дыр цIыху Iувхэм яхыхьэхэрщ, цIыху зэблэкIыпIэхэм къыщыху­тэ­хэрщ. Адрейхэм къащыщIар къытщы­мыщIын папщIэ дызыкIэлъывгъэплъыж. Тхьэм и фIыщIэкIэ зэкIэ вирусыр къызыпкърыхьа къытхэткъым», — жеIэ Закарие.

  • Мы къуажэм хуабжьу гъэщIэгъуэну щызэтеублащ псэукIэ тыншым ехьэлIа хабзэхэр. Сыт хуэдэ унагъуэми и щыщIэныгъэри гуныкъуэгъуэри къуажэ тхьэмадэм ещIэ, хэт сыт хуэдэ гугъуехь къылъыкъуэкIами, абы и ­телефоным тет приложениемкIэ елъа­гъуф. Апхуэдэу зыхуей хуэзэу къызэгъэпэщащ карантиныр. Пщэдджыжьым къыщыщIэдзауэ сыхьэт 23-рэ хъуху хэт сыт хуейми хуещIэ ­къуажэ администрацэм. «Фи унэм фыкъимыкI, фыкъэпсалъи фызы­хуейр къыджефIэ къудей», — захуе­гъа­зэ абыхэм Нэпсо Закарие. Ныбжь зиIэхэмрэ сабийхэмрэ уэрамым къыдамыгъэхьэну цIыхухэм чэнджэщ ярет, дуней псом щекIуэкI хьэлэбэлыкъыр я къуажэ нэмысыну Тхьэм ­йолъэIу.
  • НэщIэпыджэ  Замирэ.