ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2020-04-04

 • Мэлыжьыхьым и 4,
 • щэбэт
 • Интернетым и дунейпсо махуэщ
 • Лагъымым къыпкърыкI шынагъуэмрэ щIым а Iэщэ лIэужьыгъуэр къы­хэхыжынымрэ ятеухуа щIэ­ныгъэ цIыхухэм еты­ным и дунейпсо махуэщ
 • 1719 гъэм Урысейм Ла­догэ кIэнауэр, Волхов, Нева псыхэр зэпызыщIэр, ухуэн щыщIадзащ.
 • 1785 гъэм инджылыз инженер Картрайт Эдмунд щэкI зэрызэIуащэ, лъакъуэ­кIэ бгъэлажьэ хъу станокыр къы­зэригупсысам щыхьэт техъуэ тхылъыр иратащ.
 • 1850 гъэм Лос-Анджелес жылэр (США) къалэ хъуащ.
 • 1866 гъэм революционер Каракозов Дмитрий Урысейм и пащтыхь Александр ЕтIуанэр иукIыну хэтащ.

 • 1932 гъэм США-м щыщ биохимик Кинг Чарльз Глен С витаминыр къихутащ, ар нэхъыбэу зыхэлъ пхъэщ­хьэ­­­мыщхьэхэр, хадэхэкIхэр къигъэнэIуащ.
 • 1933 гъэм Къэбэрдей-Балъ­къэрым и тхакIуэхэм я оргбюро къызэрагъэпэщащ.
 • 1945 гъэм Дзэ Плъыжьым Венгриер хуит къищIы-жащ.
 • 1945 гъэм советыдзэхэм Братиславэ (иджыпсту ар Словакием и щыхьэрщ) къа­­л­эр фашистхэм къыIэ­щIа­гъэкIыжащ.
 • 1947 гъэм Граждан авиацэм и дунейпсо зэгухьэныгъэм лэжьэн щIидзащ.
 • 1949 гъэм Вашингтон къыщызэрагъэпэщащ НАТО зэгухьэныгъэр. Абы хы­хьат США-р, Бельгиер, Великобританиер, Голлан­диер, Даниер, Исландиер, Италиер, Канадэр, Люксембургыр, Норвегиер, Пор­тугалиер, Франджыр.
 • 1973 гъэм Нью-Йорк и Манхэттэн районым къы­щы­зэIуахащ Дунейпсо сату центрыр. Абы хыхьэ унэ-хэм я нэхъ инитIыр, дэтхэ­нэри къати 110-рэ хъууэ щытар, 2001 гъэм фокIа­дэм и 11-м къагъэуащ.
 • Инджылыз тхакIуэ цIэ­ры­Iуэ Рид Майн къызэралъ­хурэ илъэс 202-рэ ирокъу.
 • Совет актрисэ цIэрыIуэ, СССР-м и цIыхубэ артисткэ Быстрицкая Элинэ и ныбжьыр илъэс 92-рэ ирокъу.
 • Совет кинорежиссёр, сце­нарийхэр зытхыу щыта, РСФСР-м и цIыхубэ артист, Лениным и цIэр зезыхьэ ­саугъэтыр зрата Тарков- с­кий Андрей къызэралъ­хурэ илъэс 88-рэ ирокъу.
 • Совет усакIуэ-уэрэдус цIэ­­рыIуэ, УФ-м и цIыхубэ ар­тист Резник Илья и ныбжьыр илъэс 82-рэ ирокъу.
 • Адыгэхэм я къекIуэ­кIы­кIам теухуа лэжьыгъэ куэд зиIа, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Кокиев Георгий къызэралъхурэ илъэси 124-рэ ирокъу.
 • Къэрал къулыкъущIэ, Абхъаз Республикэм и етIуанэ президенту щыта, АР-м и ЛIыхъужь Бэгъэпщ Сергей къызэралъхурэ илъэс 71-рэ ирокъу.
 • УсакIуэ, Адыгэ Республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зи­Iэ и лэжьакIуэ Емыжь МулиIэт къыщалъхуа махуэщ.
 • Философие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, УФ-м цIыхухэм щIэныгъэ нэ­хъыщ­хьэ егъэгъуэтын и IэнатIэм щIыхь зиIэ и лэ­жьа­кIуэ Къумыкъу Iэуес и ныб­жьыр илъэс 54-рэ ­ирокъу.
 • Актёр, теленэтынхэр езыгъэкIуэкI Нагиев Дмитрий и ныбжьыр илъэс 53-рэ ирокъу.
 • БэнэкIэ хуитымкIэ дунейпсо чемпион Нарто­къуэ Аслъэн и ныбжьыр илъэс 40 ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •    «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщы­ты­нущ. Хуабэр махуэм градус 13 — 16, жэщым градуси 5 — 7 щыхъунущ.
 • Мэлыжьыхьым и 5, тхьэмахуэ
 • Геологым и махуэщ
 • Хьэнтхъупсым и дунейпсо махуэщ
 • Къалмыкъ Республикэм и Конституцэм и махуэщ
 • Корее Ипщэм щагъэлъапIэ жыгхэр хэсэным и махуэр
 • Къэзахъстаным Iэпхъуэшапхъуэ Iуэхухэр зи нэIэ щIэт и полицэм и махуэщ
 • Тыркумэн Республикэм щагъэлъапIэ псы ткIуэп­сым и махуэр
 • 1241 гъэм Невский Александр и дзэм Чудскэ гуэ­лым и деж нэмыцэдзэр щы­зэтрикъутащ.
 • 1905 гъэм Курп Ищхъэрэ къуажэм и мэкъумэ­шы­щIэхэм зыкъаIэтащ.
 • 1941 гъэм фашист Германиемрэ Италиемрэ я дзэхэр Югославиемрэ Алыджым­рэ ятеуащ.
 • 1941 гъэм СССР-мрэ Югос­лавиемрэ Iэ традзащ зэ­ныбжьэгъуным, зыр адрейм темыуэным теухуа ­зэгурыIуэныгъэм.
 • 1942 гъэм Гитлер Адольф унафэ ищIащ и дзэхэм я къару нэхъыщхьэхэр Кавказым и щIыдагъэр зыIэрагъэхьэным хузэщIагъэуIуэу абыкIэ къаунэтIыну.
 • 1943 гъэм ВКП(б)-м и Къэбэрдей-Балъкъэр обко­мым и бюром унафэ къищтащ Бахъсэн ГЭС-р зэфIэгъэувэжыным теухуауэ.
 • 1943 гъэм Налшык дагъэ щыщIахуу дэт завод №1-р зэфIагъэувэжащ.
 • 1955 гъэм Инджылызым и премьер-министр къулыкъум текIащ Черчилль Уинстон. Ар илъэс 50-м щIи­гъукIэ политикэм хэтат.
 • 1977 гъэм СССР-м къы­щIэ­гъэкIын щыщIадзащ ВАЗ-2121 автомобилыр — «Ни­ва» зыфIащар.
 • 1980 гъэм СССР-мрэ Афганистанымрэ я унафэщI­хэм Iэ традзащ советыдзэм щыщ гупхэм я къулыкъур Афганистаным щрахьэ­кIы­ным теухуауэ.
 • 1991 гъэм къызэрагъэпэщащ «Русские Витязи» ­кхъухьлъатэ гупыр.
 • 1992 гъэм Босниемрэ Герцеговинэмрэ къэралым унафэ къищтащ Югосла­вием къызэрыхэкIым теу­хуауэ.
 • 1993 гъэм УФ-м и Правительствэм и унафэкIэ къы­з­эрагъэпэщащ «Лукойл» щIыдагъэ компаниер.
 • Австрием щыщ дирижёр цIэрыIуэ Герберт фон Караян къызэралъхурэ илъэси 112-рэ ирокъу.
 • Совет актрисэ, УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Кустин­ская Наталье къы­зэ­ралъхурэ илъэс 82-рэ ирокъу.
 • БзэщIэныгъэлI, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и академик ПIаз Сергей и ныбжьыр илъэс 64-рэ ­ирокъу.
 • Къалмыкъ Республикэм и унафэщIу щыта, Дуней-псо шахмат федерацэм и ­президент Илюмжинов Кирсан и ныбжьыр илъэс 58-рэ ирокъу.
 • Урысей спортсменкэ, дуней псом боксымкIэ и чемпионкэ Рагозинэ Наталье и ныбжьыр илъэс 44-рэ ­ирокъу.
 • Урысей биатлонист цIэ­рыIуэ, дунейми Олимп Джэгухэми я чемпион Волков Алексей и ныбжьыр илъэс 32-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •    «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щы­щытынущ, пIалъэ-пIалъэ­кIэрэ уэшх тIэкIу къыщеш­хынущ. Хуабэр махуэм градус 16 — 17, жэщым градуси 7 — 10 щыхъунущ.
 • Мэлыжьыхьым и 6, блыщхьэ
 • Зыужьыныгъэмрэ мамырыгъэмрэ яхуэлажьэ спортым и дунейпсо махуэщ. ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм 2013 гъэм шыщхьэуIум и 23-м унафэ къищтащ илъэс къэс а махуэр мэлыжьыхьым и 6-м къэралхэм зэдагъэлъэ­пIэным теухуауэ.
 • СтIолыщхьэ теннисым и дунейпсо махуэщ
 • УФ-м и МВД-м и следст­веннэ органхэм я лэ­жьа­кIуэ­хэм я махуэщ
 • Къыргъызым щагъэ-лъа­пIэ физкультурэмрэ спор­тымрэ я лэжьа­кIуэ­хэм я махуэр
 • 248 гъэм римдэсхэм Iэ­тауэ ягъэлъэпIауэ щытащ я къалэр илъэс мин зэрырикъур. Тхыдэджхэм къагу­рыIуэркъым а махуэм икIи а илъэсым ар щIагъэ­лъэ­пIар, сыту жыпIэмэ, Уры­мым и тхыдэм и пэжыпIэр нэсу зыщIэу къалъытэ Варрон Марк зэрыжиIамкIэ, Рим къалэм и лъабжьэр Ромул щигъэтIылъар 753 гъэм и мэлыжьыхьым и ­21-рщ.
 • 1814 гъэм Наполеон Франджым и пащтыхь къулы­къум текIыну къыт­рагъэ­хьэри, апхуэдэ лъэбакъуэ япэу ирагъэчауэ щытащ франджыдзэм и маршалхэу Мортьерэ де Мармонрэ.
 • 1896 гъэм Афинхэм (Алыдж) къыщызэIуахауэ щытащ япэ Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр. Зэпеуэ­хэр щекIуэкIащ «Панатинаикос» алыдж стадионым. Япэ джэгухэм хэтащ къэ­рал 14-м щыщ спортсмен 241-рэ, лIэужьыгъуибгъукIэ зэпеуащ. ЦIыхубзхэр зэ­хьэ­зэхуэхэм хагъэхьатэкъым. Япэ Олимп чемпион хъуауэ щытар США-м щыщ, атлетикэ псынщIэм щиIа зэ­фIэкI­хэмкIэ цIэрыIуэ Коннолли Джеймс Бренданщ.
 • 1899 гъэм Москва и уэ­рам­хэм къыдыхьащ эле­к­т­ро­къарукIэ лажьэ япэ трамвайр.
 • 1930 гъэм СССР-м и ­ЦИК-м и унафэкIэ къащтащ Ленин, Вагъуэ Плъыжь орденхэр. Хэку зауэшхуэм и зэманым цIыху нэхъыбэ дыдэм хуагъэфэща къэрал дамыгъэхэм ящыщщ Ва­гъуэ Плъыжь орденыр.
 • 1941 гъэм нэмыцэ кхъухь­лъатэхэм Югославием и щыхьэр Белград лагъым­хэр дадзэн, къалэр зэ­хэ­къутэн щIадзащ.
 • Урысей жылагъуэ лэ­жьа­кIуэ, тхакIуэ-публицист Герцен Александр къызэ­ралъхурэ илъэс 208-рэ ­ирокъу.
 • Урыс дохутыр цIэрыIуэ, хирург Iэзэ дыдэу къалъы­тэу щыта, профессор               Склифосовский Николай къы­зэралъхурэ илъэси 184-рэ ирокъу.
 • Совет актёр, режиссёр, СССР-м и цIыхубэ артист Меркурьев Василий къы­зэралъхурэ илъэси 116-рэ ирокъу.
 • Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Акмеологие щIэныгъэхэм я академиеу Санкт-Петербург щы­Iэм и действительнэ член Бэчыжь Мухътар и ныбжьыр илъэс 91-рэ ирокъу.
 • Совет актёр, кинорежиссёр, РСФСР-м и цIыхубэ артист Любшин Станислав и ныбжьыр илъэс 87-рэ ирокъу.
 • Дирижёр, композитор, УФ-ми Къалмыкъ Респуб­ликэми я цIыхубэ артист, КъБР-м и Къэрал саугъэ­тым и лауреат Темыркъан Борис къызэралъхурэ илъэс 83-рэ ирокъу.
 • БзэщIэныгъэлI, филологие щIэныгъэхэм я доктор, Адыгэ къэрал университетым и профессор Бырсыр Батырбий и ныбжьыр илъэс 81-рэ ирокъу.
 • КъШР-м и цIыхубэ уса­кIуэ АбытIэ Хъызыр къы­зэралъ­хурэ илъэс 79-рэ ирокъу.
 • Психологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Къэбардэ Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
 • Физико-математикэ щIэ­ныгъэхэм я доктор, ­КъБКъУ-м и профессор ХъуэкIуэн Мурат и ныбжьыр илъэс 62-рэ ирокъу.
 • Адыгей тхакIуэ Джэш ­Рахьмэт къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •    «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщы­тынущ. Хуабэр махуэм градуси 7 — 9, жэщым 1 градус щыхъунущ.
 • Зыгъэхьэзырар
 • ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ