ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Илъэсым и егъэджакІуэ нэхъыфІхэр къыхах

2020-03-24

  • Жэнэтей Людмилэ

    ХьэтІохъущыкъуей къуа­жэ дэт, Куэтэншы ТІалэ и цІэр зезыхьэ 3-нэ курыт еджапІэм иджыб­лагъэ щекІуэкІащ «Илъэ­сым и егъэджакІуэ-2020» зи фІэщыгъэ, ІэщІагъэлІ­хэм я урысейпсо зэпеуэм и щІыналъэ Іыхьэр.

  • Зэхьэзэхуэм мы гъэм егъэджакІуибгъу хэтащ. Абыхэм дэтхэнэми я лэ­жьы­гъэрэ зэфІэкІрэ къы­зыхэщ Іуэхупежьэ псалъэкІэ къызэхуэсахэм зыкърагъэцІыхури, езыхэр зытелэжьыкІ, хьэлэмэт къа­щыхъу методикэ Іэмалхэр зыхаухуэна дерсхэр ягъэлъэгъуащ. Абы къыдэкІуэу, зэи зыхэмыта сабийхэм псалъэ къы­зэрыхуа­гъуэтыфыр, къызэрыдахьэхыфыр, псэлъэгъу къызэращІыфыр нахуэ къащІащ. Зэпеуэм хэтахэм я пщэрылъ нэхъыщхьэхэм ящыщт утыку кърахьа я методикэ Іэмалхэр егъэджэныгъэм ехьэлІауэ щыІэ иджырей ІуэхущІэкІэм къызэритІасэр, ар къыщІыхахар, фІагърэ щхьэпэу пылъыр зыхуэдэр къаІуэтэныр. Методикэ мардэхэр зращІылІэж дерсхэр абыхэм Іэмалыншэу техуэн хуейт.
  • Бжьыгъуэ зэфІэхьым нэса егъэджакІуэхэм мастер-классым и жыпхъэм ит дерсхэр ягъэлъэгъуащ. Мыбы къэсахэм я жьэнахуагъкІи, иджырей методикэ Іэмалхэмрэ бгъэдыхьэкІэхэмрэ зэрызэрахьэкІи, ІэнатІэу зыпэрытым хуаІэ ІэпэІэсагъкІи узыхэдэнур умыщІэу гъэщІэгъуэныщэу зыкъагъэлъэгъуащ.

  • КъэпщытакІуэ гупым гуимыхуж ящыхъуащ Тыжьей къуажэм дэт, КІуэкІуэ Валерий и цІэр зезыхьэ курыт еджапІэм урысыбзэмрэ урыс литературэмкІэ и егъэджакІуэ Жэнэтей Людмилэ и утыку итыкІар. Псори зэдэарэзыуэ Гран-прир абы хуагъэфэщащ. Къэп­щытакІуэхэм къыхагъэщащ зэ еплъыгъуэкІэ къызэрыгуэкІыу къыпщыхъуну дерсым егъэджэныгъэм теухуауэ къэралым щызекІуэ пщалъэхэр зэщІэпщІыпщІэу абы зэрыхиухуэнар, зэ зэхэпхамэ, етІуанэу ущІэ­мыупщІэжыну гурыІуэгъуэу икІи зэхэщІыкІыгъуэу къыхиха Іуэхугъуэр, урысыбзэм и мыбелджылы цІэпапщІэхэм теухуар, яхузэпкърихын, щІэщыгъуэу ябгъэдилъхьэн зэрыхузэфІэкІар
  • Зэпеуэм хэтахэм ящыщу япэ увыпІэр хуагъэфэщащ Ислъэмей къуажэм дэт 4-нэ курыт еджапІэм химиемкІэ и егъэджакІуэ Бгъэжьнокъуэ Алесэ, 2-нэ увыпІэр къихьащ а къуажэ дыдэм дэт, Маршэн Нану и цІэр зезыхьэ 3-нэ курыт еджапІэм инджылызыбзэмкІэ и егъэджакІуэ Урыс Каринэ, 3-нэ увыпІэр лъысащ Ислъэмей дэт 1-нэ курыт еджапІэм и пэщІэдзэ классым и егъэджакІуэ Гуэбэшы Марьянэ сымэ.
  • ТАБЫЩ  Мурат.