ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Я лъахэгъухэм къагъэхьа тхыгъэхэр

2020-03-24

  • Бахъсэн районым хыхьэ Куба къуажэм и библиотекэм щрагъэкIуэкIащ «Письма огненных лет» зэхыхьэр. Ар я жэрдэмщ Бахъсэн щIыналъэм и централизованнэ ­библиотечнэ системэмрэ республикэм и лъахэхутэ ­музеймрэ, Мечиев Кязим и цIэр зезыхьэ НыбжьыщIэ­хэм я республикэ библиотекэр щIыгъуу.
  • ЗэIущIэм хыхьэу къуажэдэс щIалэгъуалэм папщIэ зэ­хуахьэсащ Хэку зауэшхуэм хэтахэм къагъэхьа письмохэм траха сурэтхэр.
  • «Сабийхэм Iэмал яIащ Хэку зауэшхуэм хэтахэм я пись­мо телъыджэхэм — къэхъуа Iуэхугъуэхэм, гурыгъу-гурыщIэхэр щызэхуэхьэсахэм — зыхагъэгъуэзэну. Тхыгъэхэм щызэхуэ­хьэсащ тхыдэм и пэжыр, ныбжьыщIэхэр зыкIэ­лъыплъыну, зэджэну, зэIусэну Iэмал яIахэр, езы зауэлIхэм ятха тхыдэм. Абы мыхьэнэшхуэ иIэщ, дэтхэнэ унагъуэми зауэм фэеплъ къыщигъэнащи, ди къэралым ар зыщигъэгъупщэ хъу­ну­къым. Хэку зауэшхуэм и зэманым щыIа тхыгъэхэр — лIы­хъужьыгъэм, лIыгъэм, хэкупсагъэм я тхылъщ», — жиIащ ­Бахъсэн район ЦБС-м и унафэщI Нэгъуей Радимэ.
  • Сабийхэм яфIэгъэщIэгъуэну икIи яфIэфIу едэIуащ, еп­лъащ икIи еджащ выставкэм хагъэхьа письмохэм. ПIалъэ кIэщIми, сабийхэм блэкIа зэманым зыхагъэгъуэзащ, зауэ псалъэм и дыджагъыр зыхащIэу.
  • ЧЫЛАР Аринэ.