ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

УпщIэхэмрэ жэуапхэмрэ

2020-03-24

  • 1. Iэ сэмэгумкIэ ушхэныр хьэрэм?

Сыт хуэдэ упщIэм и жэуапри КъурIэнымрэ хьэдисхэмрэ къы­щыдгъуэтынущ. Мы упщIэм теухуауэ хьэдисым къыщыкIуащ мыпхуэдэу: «Фи Iэ ижьымкIэ фышхэ, псы фыщефэкIи, Iэ ижьым­кIэ фефэ! Сыт щхьэкIэ жыфIэмэ, шейтIаныр зэ­рышхэри, псы зэрефэри Iэ сэмэгуращ». НэгъуэщI хьэдисым къы­щыкIуащ: «Мэжджытым фыщыщIыхьэкIэ, лъакъуэ ижьымкIэ фыщIыхьи, сэмэгумкIэ фыкъыщIэкIыж».

Аращи, Iэ сэмэгумкIэ ушхэнри псы уефэнри хьэрэмкъым, ауэ фIыкъым.

  • 2. Сабийр нэм зэрыщытхъумэнур дауэ?

Мухьэмэд бегъымбарым (Тхьэм и нэфIыр зыщыхуам) жи­Iащ: «Алыхьым фелъэIу нэм фыщихъумэну. Сыт щхьэкIэ жыфIэмэ, нэр — хьэкъщ».

Анэм и нэри быным техуэнкIэ хъунущ. Сабийм фыщеплъкIэ жыфIэ: «МашаIэллахь», е «Ла хьэулэ уэ ла къууэтэ илла биллахь», е «Барэкэллахь». КъищынэмыщIауэ, ЛIыкIуэ лъапIэм жиIащ: «Аль Фэлэкъ», «ан-Нас» сурэхэмрэ, Iэят «Аль Курси»-мрэ нэм фыщихъумэнущ».

  • 3. ЛIам и псэм укъищIэрэ?

НтIэ. ЛIам узэхех. Абы и щыхьэтщ Алыхьыр зи фIэщ ­мыхъу джауритIым я хьэдэхэм ЛIыкIуэ лъапIэр епсэлъауэ зэрыщы­тар. Ар зылъэгъуа Умар-асхьаб Бегъымбарым еупщIащ: «Уа, ЛIыкIуэ лъапIэ! Дауэ хьэдэм узэрепсэлъар?» ЛIыкIуэм и жэ­уапу абы зэхихащ: «Сэ абыхэм яжесIэр зэхах фэ зэрызэхэф­хым нэхърэ нэхъыфIу, ауэ жэуап къызамытыжыфу аращ».

Дин щIэныгъэлI Ибн ал-Къаим и тхылъ «Рухь» («Псэ» жиIэу аращ а псалъэм и мыхьэнэр) тхылъым IупщIу къыщыкIуащ псэм, шэч хэмылъу, узэрызэхихыр.

ЛIыкIуэ лъапIэм жиIащ: «Кхъэм фыщыдыхьэкIэ, е сын щыфлъагъукIэ жыфIэ «Ассэлам Алейкум» псалъэхэр. ЛIахэм фызэхах, сэлами къывахыж, фэ зэхэвмых щхьэкIэ». НэгъуэщI хьэдисым къыщыкIуащ: «Муслъымэныр щIалъхьауэ, цIыхухэр щызэбгрыкIыжым деж, щIым щIалъхьам зэхех абыхэм я лъэ макъ нэгъунэ». Апхуэдэ хьэдис куэд щыIэщ лIам и псэм укъызэрищIэм, узэрызэхихым теухуауэ.