ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЗэфIагъэкIахэмрэ къапэщытхэмрэ

2020-03-21

  • УФ-м и МЧС-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къуда­мэм и зи чэзу зэIущIэ гъатхэпэм и 17-м зэхэтащ. Ар иригъэкIуэкIащ а къулыкъущIапIэм и Iэтащхьэ, комиссэм и унафэщI Надёжин Михаил.
  • 2020 гъэм и гъатхэ-гъэмахуэ лъэхъэнэм республикэм мафIэс къыщымыгъэхъунымкIэ щылэжьыпхъэхэм я гугъу ищIащ КъБР-м щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэмрэ экологиемкIэ и министр Шаваев Ильяс.
  • — Дызэрыщыгъуазэщи, илъэс зыбжанэ хъуауэ нэхъ тегъэчыныхьауэ дытопсэлъыхь цIыраужь теплъэ зы­гъуэта къуацэ-чыцэхэмрэ удзыжьхэмрэ лыгъэ зэрырадзым зэраныгъэу къишэнкIэ хъунур зыхуэдизым. АрщхьэкIэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, апхуэдэ Iуэху зылэжьхэм я бжыгъэр нэхъ мащIэ хъуркъым, ди къэралым адэкIэ-мы­дэкIэ щIэх-щIэхыурэ къыщыхъей мафIэсхэм къызэрагъэлъагъуэщи, — жиIащ Шаваевым.

  • Министрым къызэрыхигъэщащи, мафIэсым лей нэхъ зрихынкIэ хъуну къалъытэхэм ящыщщ Бахъсэн и псыхъуащхьэхэм зыщызыубгъуа уэздыгъей мэзхэмрэ аузхэм дэт чыцэ гуэрэнхэмрэ.
  • Зытепсэлъыхь къэхъукъащIэхэм хуэдэ къыщымыгъэхъунымкIэ зы­гъэп­сэхупIэ щIыпIэхэм щыгъэзэ­щIапхъэм и гугъу ящIащ «Iуащхьэ­махуэ» лъэпкъ парк къэрал бюджет IуэхущIапIэм и унафэщI Залиханов Юсупрэ Эльбрус посёлкэм и адми­нистрацэм и Iэтащхьэ Согаев Магомедрэ. Къэпсэлъахэм къызэрыха­гъэщамкIэ, Бахъсэн и псыхъуащ­хьэхэм къытрагъэзэжурэ щрагъэ­кIуэкIыпхъэ лэжьыгъэхэм ящыщщ мэзхэм зыщызыгъэпсэхухэмрэ пхъэн­кIий щызэщIэзыкъуэхэмрэ ­мафIэ щызэщIамыгъэстыным къы­хуезыджэ тхыгъэхэр зытет пхъэбгъу кIапэхэр адэкIэ-мыдэкIэ гъэувыныр, мы Iуэхум ехьэлIауэ къуажэдэсхэри сакъын зэрыхуейр ягу къэзыгъэ­кIыж зэIущIэхэр егъэкIуэкIыныр, ма­фIэм зэрыпэщIэтыну Iэмэп­сы­мэ­хэм­кIэ Iуэху­щIапIэхэр къызэгъэ­пэ­щы­ныр, нэ­гъуэщIхэри.
  • Правительствэм и Унэм а махуэм щызэхуэсахэм етIуанэ Iуэхугъуэу ­щыгъуазэ зыхуащIащ республикэм егъэджэныгъэмкIэ и IуэхущIапIэхэр мафIэс къыщымыгъэхъунымкIэ къызэрызэгъэпэщам. Абы теухуауэ зэIущIэм къыщыпсэлъащ КъБР-м ­лэ­жьыгъэмрэ социальнэ зыхъумэ­­-жы­ныгъэмкIэ и министр Асанов Алимрэ егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ  министр Къумыкъу Iэуесрэ. А тIум ­нэхъ зэгугъупхъэ Iуэхугъуэхэм ящы-щу къыхагъэщащ еджапIэхэмрэ ­со­циаль­нэ IуэхущIапIэхэмрэ мафIэ- сым зэрыпэщIэтын Iэмэпсымэхэм- кIэ ирикъуу къызэрызэгъэпэщар къыт­рагъэзэжурэ къэпщытэжын, щы­ла­жьэхэм къызэрымыкIуэ щытыкIэр къызэрызэранэкIым теухуауэ дерс щхьэ­хуэхэр щIэрыщIэу ядегъэ­кIуэ­кIын зэрыхуейр.
  • Дызэрыщыгъуазэщи, илъэс зыбжанэ ипэкIэ ди республикэм, нэхъ пыухыкIауэ жытIэмэ, Бахъсэн и ­псыхъуащхьэхэм къыщыхъуа къэ­хъукъащIэ шынагъуэхэм ящыщт бгы лъабжьэхэм къыщежьа псыдзэмрэ абы къыздрихьэжьа къуацэ-чыцэ­-хэм­рэ федеральнэ мыхьэнэ зиIэ ­Прохладнэ-Азау гъуэгур щIыпIэ куэ­дым деж зэхифыщIауэ, абы и зэ­ранкIи а щIыпIэм тхьэмыщкIагъэ-хэри къы­щыхъуауэ зэрыщытар. ЗэIущIэр езыгъэкIуэкIхэм а Iуэхугъуэ мыщхьэпэр ягу къагъэкIыжри, щIэуп­щIащ мы ­гъэми апхуэдэ Iуэху шына­гъуэхэр къы­щымыхъунымкIэ шэсы­пIэу щыIэр  зыхуэдэм.  Зи гугъу ящIам теу­хуауэ къызэхуэсахэм я пащхьэм къы­щыпсэлъащ Къэ­­бэрдей-Балъ­къэрым Гидрометеороло­гиемрэ дыкъэзыухъуреихь дунейм кIэлъып­лъы­ныгъэхэр щегъэ­кIуэ­кIы­ным­кIэ и цент­рым и уна­фэщI Богаченкэ Евгений. Абы жиIам тетщIыхьмэ, Бахъсэн и псыхъуащх­ьэ­хэми, ди республикэм и адрей бгылъэ щIыпIэхэми мы гъэм псыдзэ къащIэуэнкIэ шынагъуэ щы­Iэкъым, щIымахуэ блэкIам, дызэ­рыщыгъуазэщи, дэнэкIи уэс «дыщы-щIэу» зэрыщытам къыхэкIыу.
  • Зэхыхьэм апхуэдэу и гугъу щащIащ республикэм щыпсэухэм къы­щIэзыдзэ къэхъукъащIэхэм ятеухуауэ хъыбар зэрырагъащIэ IэмалхэмкIэ УФ-м и МЧС-м и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэр къызэрызэгъэпэщам зэ­хъуэкIыныгъэщIэхэр, дызэрыт зэма­ным къызэригъэуву, хэлъхьэн зэры­хуейм. А Iуэхум ехьэлIауэ зэIущIэм къыщыпсэлъащ «Къэбэрдей-Балъкъэр мафIэсгъэункIыфI-къегъэлакIуэ гуп» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм и унафэщI Къардэн Анзор.
  • КЪУМАХУЭ  Аслъэн.