ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бзылъхугъэ гуащIафIэ

2020-03-21

  • Къэхъун къуажэ дэт Тхылъ хъу­мапIэр 1952 гъэм къызэIуахауэ щытащ. Метр зэбгъузэнатIэ 30 фIэкIа мыхъу библиотекэм тхылъ мини 2 щIэлъу къежьат ар. Иужь­кIэ, 1970 гъэм, къуажэм ЩэнхабзэмкIэ унэ дащIыхьри, абы ягъэ­Iэпхъуащ. Тхылъ зы­фIэфIхэмрэ зи щIэныгъэм хэ­зы­гъэхъуэну зи мурадхэмрэ я дежкIэ гурыфIы- гъуэшхуэт ар. Иджы абы ущеджэ хъун пэш хуитышхуэхэр иIэт, узыхуей тхылъхэр тыншу щыб­гъуэтырт, езы IуэхущIапIэм щы-ла­жьэхэри нэжэгужэу къыпIущIэрт.
  • Жылэр дэзыхьэха а IуэхущIа­-пIэ дахэр къыщызэIуаха ­лъэхъэнэ лъандэрэ къуажэ биб­лиотекэм щолажьэ Пхъэшх Светланэ. 1975 гъэм а IэнатIэм зэры­пэ­ры­хьэрэ зы махуи хущIегъуэжакъым икIи езэшакъым. Светланэ щылажьэр ауэ тхылъ хъумапIэ ­къудейтэкъым а зэманым, атIэ щIалэгъуалэм я зэхуэзапIэт, зыгъэп­сэхупIэт, щIэныгъэм и къигъэхъуа­пIэт.
  • Илъэс 45-рэ ирокъу Светланэ а ­IэнатIэм зэрыпэрытрэ, абы щыщу илъэс 30-м нэблэгъауэ Къэхъун ­дэт библиотекэм и унафэщIщ. Къы­щIэупщIэм тхылъ ирит къудейкIэ зэфIэкIыркъым абы и лэжьыгъэр, атIэ и гумызагъагъэмрэ и лэжьыгъэм хуиIэ лъагъуныгъэмрэ къигъэ­сэбэпу жылэдэсхэм къахуэщхьэпэ Iуэхугъуэ куэд ирегъэкIуэкI. КъищынэмыщIауэ, щIалэгъуалэм ­тхы­лъыр IэщIыб ямыщIыным, къы­­дэкIуэтей щIэблэр абы дегъэ­хьэ­хыным теухуауэ бгъэдыхьэкIэ щхьэ­хуэхэр къегупсысыф.

  • И къалэн нэхъыщхьэхэм къа­дэ­кIуэу, Светланэ сыт щыгъуи пшыхь дахэхэр, зэIущIэ гукъинэжхэр зэхе­шэ. Псалъэм къыдэкIуэу жыпIэмэ, абы и фIыгъэкIэ къэхъундэсхэм зрагъэцIыхуащ ди республикэм щы­цIэрыIуэ тхакIуэ, усакIуэ, щIэ­ныгъэлI куэд. Апхуэдэуи махуэш­хуэхэм ехьэлIауэ къызэригъэпэщ зэхыхьэхэр гукъинэж мэхъу. Абы-хэм  кърохьэлIэ  къуажэм щыщ ­цIыху ­щэджащэхэр, пщIэ зыхуащI­хэр, IэщIагъэ, къулыкъу зэмы­лIэу­жьыгъуэхэм ехъулIэныгъэхэр щы­зы­Iэрызыгъэхьахэр. А Iуэхухэр ­къы­зэгъэпэщыным хуэшэрыуэщ Светланэ. Арагъэнщ ар егъэ­­джа­кIуэхэмрэ гъэсакIуэхэмрэ я дэIэ­пыкъуэгъу, чэнджэщэгъу нэсу къы­щIалъытэр, жылэм дэлъ сыт хуэдэ Iуэхуми жыджэру щIыхэтыр.
  • Нобэ библиотекэм и къалэнхэм- рэ мурадхэмрэ зыкъомкIэ захъуэжауэ жыпIэ хъунущ. Ар иджы тхылъ щахъумэ унэкъым, атIэ жылагъуэ гъащIэм щекIуэкI Iуэху щхьэпэхэм я къарурэ гуащIэрэ щыхалъхьэщ. Абы ипкъ иткIэ, Къэхъун къуажэ администрацэм, жылэм дэт курыт еджапIэхэм, сабий гъэсапIэхэм, ­амбулаторэм, жылагъуэ зэгухьэ­ныгъэхэм я гъусэу Пхъэшхым Iуэ­хугъуэ зэмылIэужьыгъуэхэр къы­зэрегъэпэщ икIи дэтхэнэми ядолажьэ.
  • Къуажэдэсхэр псом нэхърэ нэхъ яфIэфIу зыхэтыр ТекIуэныгъэм, Анэм, Ныкъуэдыкъуэхэм я махуэ-хэм ятеухуауэ Светланэ къызэригъэпэщ Iуэхугъуэхэрщ. Апхуэдэхэм Iэмал имыIэу къыхешэ щIалэ­гъуалэр, школакIуэхэр, зи школ ­кIуэгъуэ мыхъуа цIыкIухэр. Сыт щхьэ­кIэ жыпIэмэ, Светланэ япэ ири­гъэщхэм ящыщщ нэхъыжь­хэмрэ нэхъыщIэхэмрэ я зэпыщIэныгъэр. Абы сыт щыгъуи кърегъэблагъэ зауэмрэ лэжьыгъэмрэ я ветеранхэр, тылым и лэжьакIуэхэр, Нэхъыжьхэм я советым хэтхэр. «Абыхэм я гъащIэ гъуэгуанэм ириплъэжкIэрэщ щIалэгъуалэм ­къапэщылъ гъащIэр щаубзыхуфынур, нэхъыжьхэм я чэнджэщхэрщ къыдэкIуэтей щIэблэм гъуазэ яхуэхъунур», — жиIэ зэпытщ Пхъэшхым. Бзылъхугъэ гуащIафIэм къызэрилъытэмкIэ, апхуэдэ зэпыщIэныгъэм гугъуехь куэд иризэфIэпхы­фынущ, щIалэгъуалэр фIым, дахэм, пэжым хуэбунэтIыфынущ, щэн­хабзэр, хабзэр, лъэпкъ зэныбжьэгъугъэр ирибгъэбыдэфынущ.
  • Хэкур фIыуэ лъагъуным, анэдэлъ­хубзэр зэгъэщIэным, хэкупсэу щIалэгъуалэр гъэсэным сэбэп хуэ­хъунур зэIущIэ, зэпсэлъэныгъэ гъэщIэгъуэнхэрщ. Абы ипкъ иткIэ Светланэ и лэжьыгъэми щигъэнэхъыщхьэр ахэращи, Тхьэм къыхузэпищэ!
  • Дохъушокъуэ  Синэ.
  • Аруан щIыналъэ