ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ОТР Общественное телевидение России

2020-03-21

 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 23
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Мне быть, когда умру». Мечиев Кязим. Телефильмым и премьерэ (12+)
 • 7.20 «Бойцы огненного фронта» (12+)
 • 7.50 Чехов А. «Загадочная натура». Горькэм и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и спектакль (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «Дыщэ микрофон». Гъуазджэм и лэжьа­кIуэхэм Кавказым и макъамэ дамыгъэ нэхъыщхьэр ират. Япэ Iыхьэр (12+)
 • 17.00 «КъБР-м и Жылагъуэ палатэ». Лэжьыгъэр здынэсыр (12+)
 • 17.20 «КъызыхуигъэщIа». КъБР-м узынша­гъэр­ хъумэнымкIэ и отличник КIуэ­кIуэ Розэ (12+)
 • 17.50 «КъэкIуэнур — нобэм». Эрмитажым и унафэщI Пиотровский Михаил (12+)
 • 18.15 «ЛъэщапIэм». Лъэпкъ IэпщIэлъапщIэ Ерчэн Мурзэбэч (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)

 • Гъубж, гъатхэпэм и 24
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «КъэкIуэнур — нобэм». Эрмитажым и унафэщI Пиотровский Михаил (12+)
 • 6.40 «ЛъэщапIэм». Лъэпкъ IэпщIэлъапщIэ Ерчэн Мурзэбэч (12+)
 • 7.10 «КъызыхуигъэщIа». КъБР-м узыншагъэр­ хъумэнымкIэ и отличник КIуэкIуэ Розэ (12+)
 • 7.40 «МылIэжын полк». (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «Дыщэ микрофон». Гъуазджэм и лэжьа­кIуэхэм Кавказым и макъамэ дамыгъэ нэхъыщхьэр ират. ЕтIуанэ Iыхьэр (12+)
 • 17.00 «Уголовнэ-гъэзэщIакIуэ IэнатIэр илъэси 140-рэ ирокъу» (12+)
 • 17.15 «КъэкIуэну дахэ». КъБР-м и турист IэнатIэм зэрызиужьыр (12+)
 • 17.40 «Адэжь лъапсэ». Гъуэныбэхэ я унагъуэр­ (12+)
 • 18.15 «Ар щIэн хуейщ». Жьэн узым ебэныным и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, гъатхэпэм и 25
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Адэжь лъапсэ». Гъуэныбэхэ я унагъуэр
 • 6.50 «Классикэр псоми папщIэ» (12+)
 • 7.15 «Уголовнэ-гъэзэщIакIуэ IэнатIэр илъэси 140-рэ ирокъу» (12+)
 • 7.30 «Ар щIэн хуейщ». Жьэн узым ебэныным и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «Псынэм деж». Адыгейм щIыхь зиIэ и артист Апэнэс Астемыр и концерт. ПэщIэдзэр (12+)
 • 17.00 «Псалъэм Iуэхур кIэлъокIуэ». Хъыба­р­егъащIэ-политикэ программэ (12+)
 • 17.20 «Нобэм и цIыху». Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь зиIэ и артист Лосэн Тимур                     (12+)
 • 18.00 «Си псэм и щIэгъэкъуэн». Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ Гуртуев Сэлихь (12+)
 • 18.35 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, гъатхэпэм и 26
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 6.25 «Си псэм и щIэгъэкъуэн». Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ Гур­туев Сэлихь (12+)
 • 7.00 «Хабзэм къезэгъ упщIэ». Егъэджэныгъэ программэ (12+)
 • 7.25 «Псалъэм Iуэхур кIэлъокIуэ». Хъыба­ре­гъа­щIэ-политикэ программэ (12+)
 • 7.45 «КъэкIуэну дахэ». КъБР-м и псы хущхъуэ къыщIэжыпIэхэр (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «Псынэм деж». АР-м щIыхь зиIэ и артист Апэнэс Астемыр и концерт. КIэу­хыр (12+)
 • 17.00 «Поэтическая тетрадь». (12+)
 • 17.15 «Партитура» (12+)
 • 17.45 «ЩIэплъыпIэ». Совет Союзым и ЛIыхъужьхэу Байсултанов Алимрэ Уммаев Мухьэжыррэ ятеухуауэ Ми­зиев­ Таубий къыдигъэкIа тхылъыр ягъэлъагъуэ (12+)
 • 18.05 «Зэманым и цIыху». «Российская академия голоса» уэрэджыIакIуэхэм я дунейпсо          зэпеуэм и лауреат Бозий Зураб (12+)
 • 18.35 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фе­гъа­щIэ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, гъатхэпэм и 27
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Партитура» (12+)
 • 6.45 «Зэманым и цIыху». «Российская академия голоса» уэрэджыIакIуэхэм я дунейпсо зэпеуэм и лауреат Бозий Зураб (12+)
 •  7.15 «ЩIэплъыпIэ». Совет Союзым и ЛIы­хъужь­хэу Байсултанов Алимрэ Ум­маев­ Мухьэжыррэ ятеухуауэ Мизиев Таубий къыдигъэкIа тхылъыр ягъэ­лъа­гъуэ (12+)
 • 7.35 «Поэтическая тетрадь». (12+)
 • 7.50 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъа­щIэ» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «Александрия» литературэ клуб». Шауэ Илья и творчествэр (12+)
 • 17.00 «ЩIэплъыпIэ». Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэм теухуа гъэлъэгъуэныгъэ (12+)
 • 17.15 «Узыншагъэм и плъырхэр» (12+)
 • 17.45 «Зэманымрэ цIыхумрэ». СССР-м щIыхь зиIэ и радист ХьэцIыкIу Ахьмэд (12+)
 • 18.10 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». ТЮЗ-м и художественнэ унафэщI Нало Георгий (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, гъатхэпэм и 28
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». ТЮЗ-м и художественнэ унафэщI Нало Георгий (12+)
 •  06.50 «Парламент сыхьэт» (16+)
 • 7.20 «Зэманымрэ цIыхумрэ». СССР-м щIыхь зиIэ и радист ХьэцIыкIу Ахьмэд (12+)
 • 7.45 «Плъыфэхэм я дуней». Ерчэн Исуф и щхьэзакъуэ гъэлъэгъуэныгъэ
 • 8.00 «ЩIэплъыпIэ». Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэм теухуа гъэлъэгъуэныгъэ (12+)
 • 8.15 КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Тхьэгъэзит Зубер и ныбжьыр илъэс 85-рэ зэрыри­къум­ теухуа гуфIэгъуэ концерт. ПэщIэ­дзэр (12+)
 • 17.00 «КъызыхуигъэщIа». БищIо ФатIимэ (12+)
 • 17.30 «Дэнэ къыщыщIидзэр Хэкум…» (12+)
 • 18.00 Балъкъэр лъэпкъым и къэралыгъуэр зэрызэфIэувэжрэ илъэс 60 щрикъум ирихьэлIэу. «Псэущ лъэпкъыр, гъа­щIэм къыхимыгъэщIауэ» (12+)
 • 18.30 «ГъащIэм къыхэна лъэужь». Филологие щIэныгъэхэм я доктор КIуэкIуэ Жэмалдин и фэеплъ пщыхьэщхьэ (12+)
 • Тхьэмахуэ, гъатхэпэм и 29
 • 6.00 «Диагноз «Кавказ». Юрков Дмитрий и концерт. ПэщIэдзэр (12+)
 • 6.30 «КъызыхуигъэщIа». БищIо ФатIимэ (12+)
 • 7.00 «ГъащIэм къыхэна лъэужь». Филологие щIэныгъэхэм я доктор КIуэкIуэ Жэмалдин и фэеплъ пщыхьэщхьэ (12+)
 • 7.30 «Дэнэ къыщыщIидзэр Хэкум» (12+)
 • 8.00 «Из точки N» (12+)
 • 8.15 КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Тхьэгъэзит Зубер и ныбжьыр илъэс 85-рэ зэрыри­къум теухуа гуфIэгъуэ концерт. КIэу­хыр (12+)
 • 17.00 «Iуэху бгъэдыхьэкIэ». Дзэм ираджэнухэр япэу учётым зэрагъэувым теухуауэ­ 
 • 17.25 «Макъ куэду зэхэт КъБР-м ис лъэпкъхэм я щэнхабзэ». Электрон щIэнгъуа­зэм и гъэлъэгъуэныгъэ (12+)
 • 18.00 «Диагноз «Кавказ». Юрков Дмитрий и концерт. ПэщIэдзэр (12+)
 • 18.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)