ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Россия 24» «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ

2020-03-21

 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 23
 • 17.30 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 17.45 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24» КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 18.00 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24». Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр (12+)
 • Гъубж, гъатхэпэм и 24
 • 17.30 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 17.45 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24» Репортаж щхьэхуэ (12+)

 • Бэрэжьей, гъатхэпэм и 25
 • 17.30 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 17.45 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24» Репортаж щхьэхуэ (12+)
 • Махуэку, гъатхэпэм и 26
 • 17.30 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 17.45 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24» Репортаж щхьэхуэ (12+)
 • Мэрем, гъатхэпэм и 27
 • 17.30 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 17.45 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24» Репортаж щхьэхуэ (12+)
 • Щэбэт, гъатхэпэм и 28
 • Лажьэркъым
 • Тхьэмахуэ, гъатхэпэм и 29
 • 13.00 18.00 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24». Тхьэмахуэ зэ­хуаку хъыбархэр (12+)