ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Къэбэрдей-Балкъэр» ГТРК-м и ТВ

2020-03-21

 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 23
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щы­хъыбархэр (ады­гэб­зэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Зэманым и лъэужь». Къытрамыдза Iэрытх (12+)
 • 19.25 «Портрет в интерьере». ЕгъэджакIуэ Бетрожь КIунэ (12+)

 • Гъубж, гъатхэпэм и 24
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щы­хъыбархэр (адыгэб­зэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.25 Сабий, ныбжьыщIэ тхы­лъым­ я тхьэмахуэ. Тха­кIуэ, усакIуэ Хьэту Пётр (адыгэб­зэкIэ) (12+)
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щы­хъыбархэр (адыгэб­зэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». Композитор Мамий Ас­лъэн (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.15 «Вагъуэбэ». «НыбжьыщIэ ар­мэ» урысейпсо дзэ-хэ­куп­сэ зэщIэ­хъееныгъэм Iуащхьэмахуэ щIына­лъэм щиIэ къудамэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Бэрэжьей, гъатхэпэм и 25
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (ады­гэб­зэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Унагъуэ насып». АфIэу­нэ­хэ я унагъуэр (адыгэб­зэкIэ) (12+)
 • 19.00 «Тщыгъупщэ хъунукъым». Тылым и лэжьакIуэ Узденов Хъызыр (балъ­къэрыб­зэкIэ) (12+)
 • 19.30 «Макъамэм и щIыналъэ». Композитор ЗэрамыщIэ Заретэ. ЕтIуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Махуэку, гъатхэпэм и 26
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (ады­гэб­зэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.25 «ГъащIэм и алыфбей». Лэжьыгъэм и ветеран Гочияев Ибрэхьим (балъ­къэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэб­зэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». «Бзэрабзэ» гупым и концерт (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.20 «Социальнэ IэнатIэ». «Зори Кавказа» узыншагъэр щрагъэфIакIуэ лагерь» ООО-р (балъкъэры­бзэ­кIэ) (12+)
 • Мэрем, гъатхэпэм и 27
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр
 • 14.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэб­зэкIэ, балъкъэ­рыб­зэкIэ)
 • 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Тщымыгъупщэн папщIэ». Хэку зауэшхуэм хэтахэр (12+)
 • 19.00 «Дирижёрым и фэеплъ» УФ-м щIыхь зиIэ и артист Щэбэтыкъуэ Натбий (12+)
 • 19.30 «Ди щIэинхэр». Лъэпкъ IэпщIэлъапщIэ Щоджэн Лианэ (12+)
 • Щэбэт, гъатхэпэм и 28
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 8.20 «Ди жьэгум и мафIэр а­фIэ­кIа зэи ире­мыун­кIыфI». Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэ­щIэ­жыныгъэм и махуэ (балъкъэ­рыбзэ­кIэ) (12+)
 • Тхьэмахуэ, гъатхэпэм и 22
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»