ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Къэбэрдей-Балкъэр» ГТРК-м и радио

2020-03-21

 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 23
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъ­къэрыбзэкIэ, уры­сыбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.35 Нэхущ Мухьэмэд. «Лъагъуэ цIыкIу» ­(ады­гэбзэкIэ)
 • 8.35 — 9.00 «Зэчий щхьэ­зы­фIэфI». Байзулла Алий (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «Ди хъугъуэ­фIыгъуэхэр» циклым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.25 — 14.00 «Шэджагъуэ ­хуабэм»
 • 15.25 — 15.50 «Театрым ды­щы­зопсалъэ» (балъкъэ­рыб­зэкIэ)
 • 15.50 — 16.00 Горький Максим. «Пепе» Iуэтэжыр ­(ады­­гэб­зэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «Дигу   имыхуж-хэр» (балъкъэрыбзэ-кIэ)
 • 18.30 — 18.35 «Псоми тедгъэ­кIуэдэнур дакъикъитхущ»
 • 18.35 — 19.00 «ГъащIэм и лъэ­ныкъуэ зэхуэмыдэхэм» (адыгэбзэкIэ)

 • Гъубж, гъатхэпэм и 24
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, уры­сыб­зэкIэ)
 • 8.10 — 8.30 «Ислъамымрэ гъащIэмрэ». Аккаев Хьэдис
 • 8.30 — 8.40 «Фэеплъымрэ щIы­хьымрэ я илъэс». Те­кIуэ­ныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.40 — 9.00 Теунэ Хьэчим.  «Бжьо» Iуэтэжыр (ады­гэб­зэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 ГъущIо Зариф. «Зы вагъуэ, зы лъагъуэ, зы лъагъуныгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.25 — 13.45 «Хабзэм теухуа упщIэ»
 • 13.45 — 14.00 «Нэхъ пасэу радиом къитахэм ящыщщ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.25 — 16.00 «ЗэфIэкI уиIэ — умы­гъэпщ­кIу». Эфир зан­щIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «Дигу имыхужхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.30 — 18.50 «Нэхъ гурыхьым теухуауэ»
 • 18.50 — 19.00 «Псоми ятеухуа-уэ»
 • Бэрэжьей, гъатхэпэм и 25
 •  «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, уры­сыбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.40 «Лъэпкъым и ­псэ уэрэдхэр» циклым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 8.40 — 9.00 «Зауэм хэта тха­кIуэхэр». Отаров К.(балъ­къэрыбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «Си псэ — балъкъэр хэку». Балъкъэр лъэп­къым и къэщIэрэ­щIэ­­жыныгъэм и махуэм ири­хьэлIэу (балъкъэ­рыбзэкIэ)
 • 13.25 — 14.00 «Фэр папщIэ». Эфир занщIэ
 • 15.25 — 15.45 «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ»
 • 15.45 — 16.00 «Микрофоныр — сабийхэм» (балъкъэ­рыб­зэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «Дигу имыхуж-хэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.30 — 18.40 «ТекIуэныгъэм и лIыхъужьхэр»
 • 18.40 — 19.00 «Винил-кафе»
 • Махуэку, гъатхэпэм и 26
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, уры­сыбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.30 «ЛIакъуэ». Гузиевхэ я лъэпкъым теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.30 — 8.40 «Фэеплъымрэ щIы­хьымрэ я илъэс». ТекIуэ­ныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ири­хьэлIэу (балъкъэ­рыб­зэкIэ)
 • 8.40 — 9.00 Журт Биберд. «Мэ­рэмэжьей» радиопостановкэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «Адыгэхэм я хабзэр аращ». Апэнэс Астемыр (адыгэбзэкIэ)
 • 13.25 — 13.45 «Си дунейм ухэ­зышэ лъэбакъуэ»
 • 13.45 — 14.00 «ХХ лIэщIыгъуэм и антологиер» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.25 — 15.45 «И чэзу дыдэщ»
 • 15.45 — 16.00 «Динымрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «Дигу   имыхужхэр»
 • 18.30 — 18.45 «Школ пщIантIэм»
 • 18.45 — 18.50 «Командная строка»
 • 18.50 — 19.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • Мэрем, гъатхэпэм и 27
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.25 — 7.45 «ПщэдджыжьыфIыр цIыхуфIхэм драгъусэу» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.45 — 8.00 «70 — 80 гъэхэм ра­диом къитахэм ящыщщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.30 «Театрымрэ теат­р- еплъымрэ» (балъкъэ­рыбзэкIэ)
 • 8.30 — 8.50 «КъехьэкI-нехьэкI зы­хэмылъ псалъэмакъ». Балъкъэр Фоусэт ­(ады­гэб­зэкIэ)
 • 8.50 — 90.00 Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэ­щIэ­жы­ны­гъэм и махуэм ирихьэ­лIэу ­(адыгэбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «ЦIыху». Табак­соев Мухътар (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.25 — 13.45 «Портал»
 • 13.45 — 14.00 «Къэ­щIэ­рэщIэжыныгъэм и гъат­хэр». Балъкъэр лъэп­къым и къэщIэрэщIэ­жы­ныгъэм и махуэм ири­хьэлIэу (балъкъэ­рыбзэкIэ)
 • 15.25 — 15.45 «Телескоп» (ады­гэб­зэкIэ)
 • 15.45 — 16.00 «Ууаз». Диным  теу­хуауэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «Дигу имыхуж-хэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.30 — 18.45 «Спорт щхьэл»
 • 18.45 — 19.00 «Си япэ тхылъ цIы­кIухэр» (балъкъэ­рыб­зэкIэ)
 • Щэбэт, гъатхэпэм и 28
 • 10.10 — 11.00 «Кавказым и пшэплъ­хэр». Радиожурнал
 • 11.10 — 11.25 «КъБР: махуэр ­махуэм кIэлъыкIуэу». Хъы­ба­ры­щIэхэр ­(ады­гэб­зэкIэ)
 • 11.25 — 11.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». Хъы­­барыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.40 — 12.00 Балъкъэр лъэп­къым и къэ­щIэ­рэ­щIэжы­ныгъэм и махуэщ. «Мамырыгъэрэ гуфIэгъуэрэ фы­щы­мы­щIэну, дунейм щып­сэу­хэ!» (адыгэбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, гъатхэпэм и 29
 • 10.10 — 10.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр
 • 10.25 — 11.00 «Псэу, гъагъэ, си Балъкъэр хэку»  (балъ­къэ­рыбзэкIэ)
 • 11.10 — 11.45 «Нартхэм ятеу-         хуа уэрэдхэр» циклым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «Лъэпкъ прозэм и на­пэкIуэцIхэр». Мэ­зы­хьэ Борис (адыгэбзэкIэ)