ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

АдыгэлI нэсым и щапхъэ Актёр цIэрыIуэ, Урысей Федерацэм и цIыхубэ артист Кукэнэ Мурат и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу

2020-03-19

 • Кукэнэ Мурат 1950 гъэм мазаем и 12-м Адыгэ Республикэм и Тохъутэмы­къуей жылэм, Кукэнэ Рашидрэ Зулихърэ я уна­гъуэм, къыщалъхуащ. Актёр хъуну щIалэм и адэ Рашид колхозым и председателу, иужькIэ ерыскъы комбинатым и унафэщIу щытащ. И анэ Зулихъ медицинэ колледжыр къиуха нэужь, сымаджэщым щы­лэжьащ. Мурат сабий са­дым щритым, и къуэм пэ­гъунэгъун папщIэ, абы уващ. Зулихъ сабий куэд игъэ­сащ, иджы ахэр адэшхуэ-анэшхуэ хъуами, фIыуэ къызэралъагъур наIуэу «тётя Зое»-кIэ къо­джэхэр. Рашиди Зулихъи Хэку зауэшхуэм ипэм ­къы­щыщIэдзауэ и кIэм нэсы­хукIэ хэтащ, я лIыгъэмрэ хахуагъэмрэ папщIэ да­мыгъэ лъапIэхэр къыхуа­гъэфэщащ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, и къуэм и ехъу­лIэныгъэхэм адэр ­хэп­лъэну иухатэкъым — ар пасэу дунейм ехыжащ.
 • Актёр IэщIагъэратэ­-къым Рашид и къуэ закъуэр зыхуигъэхьэзырыр. Ауэ сабийр куэд еджэрти, абы щызыхищIэхэр и нэгумкIэ къигъэлъэгъуэныр зыхилъ­хьэ щыIэтэкъым. Тохъутэ­мыкъуей къуажэм дэт к­у- рыт еджапIэм щеджэрт Мурат, апхуэдэуи музыкэ щIэныгъэми зыхигъэгъуазэрт. Ар и ныбжьэгъухэм нобэми  я нэгу щIэтщ нотэ папкэш-хуэ, Чайковскэм и сурэт тету, иIыгъыу уэрамым ирикIуэу.

 • Фортепианэм еуэу игъэсащ Краснодар къикIыурэ тхьэмахуэм тIэу къакIуэ егъэджакIуэм. Ебгъуанэ клас-сыр къиухауэ Мурат и ныбжьэгъухэр щIыгъуу ТIуапсы нэс лъакъуэрыгъажэкIэ кIуэ­ри къэкIуэжауэ щытащ. Илъэс дэкIри, районым ту­ризмэмкIэ и командэ къы­хэхам хэту Фыщт къуршым дэкIыгъащ. Абы щыгъуэ зы­хуейм зи Iэр тезыгъэхуэ­фыну щIалэу зэрыщытыр наIуэ къызэрищIыфам пцIы хэлъкъым.
 • Курыт еджапIэр къиухри, Политехникэ институтым щIэ­тIысхьащ. Еджэн щы­щIи­дзащ химико-технологие факультетым шагъыр зыщI­хэр щагъэхьэзыр и къудамэм. АрщхьэкIэ илъэс ны­къуэ фIэкIа емыджауэ къы­щIэкIыжри, Адыгейм и къэ­рал педагогикэ институтым (АКъПИ) и филологие фа­культетым щIэтIысхьащ. А зэманым къыщыщIэдзауэ и ­гъащIэ псор зытриухуэну актёр IэщIагъэм пэгъунэгъу хуэхъуу хуежьат Кукэнэ Мурат. АКъПИ-м и филфакым щIэст гъуазджэр фIыуэ зы­лъагъухэр, творчествэм хуэпабгъэхэр, языныкъуэхэм и дежи ар я Iуэху нэхъыщхьэ яфIэхъуу. ЦIыху цIэрыIуэ куэд къыщIэкIащ а еджапIэм. Мурат абыхэм ящыщт, лъэныкъуэ куэдкIэ зэфIэкI зэриIэр наIуэ хъууэ. Псалъэм и хьэтыркIэ, бэнэным дихьэхри, а спорт лIэужьыгъуэмкIэ Мейкъуапэ школ къыщызэзыгъэпэща тренер Куэблэ Екъуб илъэс ны­къуэкIэ игъэсащ. ИтIанэ хьэлъэ къиIэту хуежьэри, ­къалэм и чемпион хъуащ.
 • Голубевэ Людмилэрэ Чэмокъуэ Эммэрэ пединститутым къыщызэIуахауэ щагъэлажьэ Шварц Е. и «Голый король» спектаклым и япэ ролыр — пащтыхь-адэм и образыр — щигъэзэщIащ. Мыгувэу бзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэ хъуну студентыр театрым итхьэ­къупащ. Арати, и артист гъуэ­гуанэм щIидзащ, цIы­хубэм и пащхьэ зыр адрейм кIэлъыкIуэу къихьэу.
 • Студент театрым цIыху-хэм ягу къинэжа роль куэд щигъэзэщIащ Мурат. Псом хуэмыдэжу къахэщырт Ильф­рэ Петроврэ я тхыгъэ­хэм къытращIыкIам хэта Бендер Остап, Балагановым, Лоханкиным, Пани­ковс­кэм я образхэр.
 • Дипломыр къратыжыным мазищ фIэкIа къэмынэ­жауэ, Кукэнэр ириджащ Адыгэ Республикэм и облисполкомым щэнхабзэмкIэ и управленэм и тхьэмадэ Хеишхуэ Ш. икIи ТеатрымкIэ, музыкэмрэ кинематогра­фиемкIэ Ленинград (иджы Санкт-Петербург) дэт къэрал институтым кIуэну Iэмал зэ­риIэр къыжриIащ. Абы щыгъуэ а еджапIэм щыIэт Адыгейм щыщ гуп икIи а кур-сым и унафэщIым зэ­фIэкI хъарзынэ зиIэ щIалэм и х­ъыбар зэхихауэ арат. Ленинград щеджэхэм зэрахыхьам, дерсхэр гъэщIэ­гъуэну икIи щIэщыгъуэу зэ­рекIуэкIым, къалэшхуэм и гъэщIэгъуэнагъым дихьэхыпащ Мурат, зыхуей дыдэр къызэригъуэтари псэкIэ зыхищIащ.
 • Адыгэ актёр студиер тыншу икIи фIыуэ еджэрт, институтым пщIэ къыщы­хуащIырт, фIыуэ къыща­лъагъурт. Студент спектак-лу ягъэува «ДонКихот», «Свои люди — сочтёмся» лэ­жьы­гъэхэм еджапIэ теат­рым щеплъыр актёр фа­культетым щеджэхэм я ­за­къуэтэкъым, нэгъуэщI еджапIэхэм я студентхэми зы­къ­рагъэхьэлIэрт яфIэгъэ­щIэгъуэну.
 • 1976 гъэм институтыр ­къаухри, зэкурсэгъухэм Мей­къуапэ къагъэзэжащ. Гуп зэкъуэтыр утыкум зэритынум и закъуэтэкъым зы­хуэхьэ­зы­рыр, гъащIэ гъуэ­гуанэм зэ­ры­Iыгъыу зэрырикIуэнуми хуагъэсауэ къы­щIэ­кIащ. А хабзэхэм тетт Адыгей театрым и утыкум къихьа Ку­кэнэ Мурати. «ДонКихот» (роль пщыкIущ зэуэ щигъэзащIэрт), «Свои люди — сочтёмся» (Подхалюзин и ролыр), «Юность актёра» (езыгъэкIуэкIым и ролыр) спектаклхэм хэтущ театр уты­кушхуэм япэу зэрихьар. Мейкъуапэ дэс нэхъыжь­хэми нэхъыщIэхэми, абы и хьэщIэхэми зэуэ театрыр я кIуапIэ хъуащ. ЗэфIэкI зыбгъэдэлъ актёр ныбжьы­щIэхэм зэуэ къахэщащ Мурат икIи шэч къытумыхьэу жыпIэ хъунущ нэхъыфI дыдэу ялъагъу артистхэм ящыщ зы зэрыхъуар. Езым  и утыку итыкIэ щхьэхуэ ­иIэжт, лъэпкъым и дежкIэ хъугъуэфIыгъуэшхуэу и зэчийр къызэрымыкIуэт. Абы и роль нэхъыфIхэм ящыщщ Тиль (Горин Г. «Тиль Уленш­пи­гель»), Хлестаков (Гоголь Н. «Ревизор»), Ушастый (Володин А. «Две стрелы»), Оргон (Мольер «Тартюф»), Хитрый (Дударев А. «Свалка») сымэ, классикэ, иджы­рей ­драматургием щыщ спек­таклхэм хэт лIыхъужь нэхъыщхьэхэр. Апхуэдэуи Мурат хэтащ адыгэ тха- ­кIуэ­хэм я IэдакъэщIэкIхэм ­къыт­ра­щIы­кIахэм, докумен­тальнэ фильмхэм, япэ адыгэ художественнэ кином.
 • Театрым зэрыщылажьэм хуэдэурэ, зэман лей зэримыIэри лъэпощхьэпо мы­хъуу, Мурат яхуэзэрт цIыху гъэщIэгъуэнхэм, творческэ зэIущIэхэм, зэхуэсхэм кIуэрт. А зэпсэлъэныгъэхэм, Высоцкэм и уэрэдхэр гита-рэ еуэурэ здыжиIэм, гупсысэ гъэщIэгъуэнхэр къы­хуэ­кIуэрт, гъащIэм и зэхэ­лъы­кIэм­рэ гъуазджэм и унэ­тIы­ныгъэ щхьэхуэхэмрэ ехьэлIа еплъыкIэщIэхэр къэунэ­хурт. Арагъэнщ цIыхур цIыху щIыжщ щIыжаIэр. Езым хуэдэ цIыхухэм епсалъэ­кIэрэ и зэфIэкIым хэхъуэрт, сценэ образ гъэщIэгъуэнхэр театр утыкум щызэфIи­гъэу­вэным хэкIыпIэ хуэхъурт. ТхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ я Iуэху еплъыкIэхэм къы­хэ­кIауэ жыпIэ хъунущ Мурат и драмэ тхыгъэхэр. Апхуэдэу дунейм къытехьащ Къуии­ныкъуэ Налбийрэ Кукэ­нэм-рэ зэдатха «СыныволъэIу, сы­щIэфлъхьэж…» пье­сэ ­хъарзынэр. Адыгей ­театрым бгъущI гъэхэм Мурат къы­щызэIуиха «Эксперимент» театрым щагъэуват ар.
 • Гулъытэ хэха зыхуэщIыпхъэ Iуэхущ адыгэм игъащIэм къыдэгъуэгурыкIуэ джэ­гуакIуэр утыку къы­зэ­рыришэжам. Зэштегъэум къыдэкIуэу, цIыхубэм и дунеймрэ зэхэщIыкIымрэ къэ­зыгъэлъагъуэ щапхъэу зэ­ры­щытри наIуэ къищIыфащ абы.
 • Театр утыкуми телевиденэм и лэжьыгъэми щищIам нэмыщI Мурат и зэ­фIэкI щигъэлъэгъуащ игъэ­зэщIа монологхэм. ЦIыху къэс и гъащIэ гъуэгуанэм дригъаплъэкIэрэ, абы хэIущIыIу ищIыфащ куэдым я дуней еплъыкIэрэ я зэ­хэ­щIыкIрэ. ЖыпIэнурамэ, сыт хуэдэ унэтIыныгъэ зрип­щы­тами, и лъагъуэ къыхимы­науэ, ауэ сытми игъэзэщIэн щхьэкIэ утыку кърихьауэ ­зы лэжьыгъи хэткъым. Абы ­къегъэлъагъуэ Кукэнэм къы­далъхуауэ зэчий зэрыбгъэдэлъыр, лъэныкъуэ куэ­дымкIэ зэфIэкI къызэ­ры­мы­кIуэ зэриIэр.
 • Кукэнэ Мурат зыхэта спектаклхэр, къанэ щымыIэу, къытхуебжэкIынкъым, ауэ нэхъ гукъинэжхэм ящыщ зыбжанэм я цIэр къитIуэнщ. Апхуэдэщ, псалъэм папщIэ, Шекспир В. и «Отелло», Мольер Ж. и «Тартюф», Къуииныкъуэ Н. и «Пщы-оркъ зау», Володин А. и «Ящерица», Чехов А. и «Иванов», Сароян У. и «В горах моё сердце», Гоголь Н. и «Игроки», Горин Г. и «Геростат» спектаклхэр, «Тёща» филь­мыр (продюсерри роль нэхъыщхьэр щызыгъэзэщIари езыращ), «Блок-пост», «Своя чужая жизнь» (режиссёрыр Рогожкин А.), «Карусель» (Никифоров О.), «Печорин» (Кот А.), «Группа «Зета» (Татарский В.), «Актриса» (Говорухин С.) художественнэ фильмхэмрэ сериалхэмрэ.
 • Утыкум щиIэ ехъулIэныгъэхэм къадэкIуэу, Мурат нэгъуэщI IэнатIэхэми пэрытащ. Псалъэм папщIэ, ар Адыгейм ЦIыхубэ щэнхабзэмкIэ и центрым илъэс ­зыбжанэкIэ и унафэщIу ­щытащ. 2006 гъэм къыщы­щIэдзауэ 2017 гъэ пщIондэ Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрым и режиссёр нэхъыщхьэу лэжьащ. Дэнэ щыIами, зыхэт гупым и ­лъагъуныгъэрэ и пщIэрэ къилэжьу апхуэдэщ Кукэ-нэр. Иджыпсту театрым и труппэм хэтщи, роль щы­мыщIэ, IуэхущIапIэм зи зэ­фIэкIым хуэныкъуэ цIыхущ. Иужьрей зэманым къе­хъулIа Iуэху инщ Булгаковым и «Кабала святош» спектаклым  Мольер и ролыр зэ­рыщигъэзэщIар.
 • Актёр гъуэзэджэм теухуа тхыгъэм и кIэухыу сыхуейщ къыхэзгъэщыну: театрым и лэжьакIуэхэм ящыщу Адыгейм Кукэнэ Мурат и за­къуэщ «Урысей Федерацэм и цIыхубэ артист» цIэ лъапIэр зезыхьэр. Ар пщIэш- х­уэщ, ауэ хуэфащэ дыдэуи къыфIащащ. Адыгэ хэхэс­хэр щыпсэу къэралхэм ­концертхэр щитащ, адыгэлI нэсу зэрыщытым и нэ­щэнэу. «Сэ сыкъызыхэкIа си лъэп­къым сырейщ» щы­жи­IэкIэ, а псалъэхэм егъэ­леиныгъэ лъэпкъ хэлъкъым.
 • ЩХЬЭЛАХЪУЭ  Светланэ,
 • театрым и критик.
 • Мейкъуапэ