ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и циркым и лъагъуэхэш

2020-03-19

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым япэу цирк студие къыщызэзыгъэпэщауэ щыта Якуэкъутэ Владимир (1944 — 2017) теухуа тхылъ гъэщIэгъуэн Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ дунейм къыщытехьащ.
  • Владимир зыцIыхуу щытахэм ­къы­зэраIуэтэжымкIэ, ар пщIэ лъагэ зи­Iэу, цIыхугъэ ин зыхэлъу, циркыр къызэрымыкIуэу фIыуэ зылъагъуу щытащ.
  • 1965 гъэм Якуэкъутэр щIэтIысхьащ Цирк, эстрадэ гъуазджэхэмкIэ ­Москва дэт училищэм. Ар къиухыу Налшык къигъэзэжа иужькIэ къы­зэригъэпэщащ цирк гупжьей, 1984 гъэм абы студие цIэр фIащыжат. Абдежым Владимир  и зэфIэкIхэр къыщынэ­Iуащ: хузэфIэкIащ  езым циркыр фIыуэ зэрилъагъум хуэдэу и гъэсэн цIыкIухэр дригъэхьэхын,  абы  и IэфIыр захригъэщIэн. Якуэкъутэм ­къалэн нэхъыщхьэу зыхуигъэувыжыр циркым щылэжьэн артистхэр игъэ­хьэзырыныратэкъым, атIэ ныбжьы­щIэ­хэм я Iэпкълъэпкъым зригъэу­жьынырт,  ахэр «къызэкIуэ­цIи­­хы­нырт», Iэпкълъэпкъым дэкIуэу, абы­хэм  я  псэри, хьэлри ипсы­хьы­нырт.
  • Пасэу дунейм ехыжащ Владимир. «Сердце отданное цирку» фIэщыгъэм щIэт тхылъыр къыдэгъэкIыныр зи жэрдэмыр и щхьэгъусэ Мариещ. Абы щызэхуэхьэсащ Якуэкъутэм и гъэсэну щытахэм я гукъэкIыжхэмрэ су­рэтхэмрэ, и дерс щхьэпэхэр, ар цIы­ху­хэм ягу къызэринэжар, и Iэужь дахэхэр. НэгъуэщI куэди къыщывгъуэ­тынущ абы. Илъэсым и пэщIэдзэм дунейм ехыжа актёр, режиссёр цIэ­рыIуэ Теувэжыкъуэ Владимир и гукъэкIыжхэми уащрохьэлIэ абы.
  • Экземпляр 500 хъууэ, екIуу зыхуей хуэгъэзауэ къыдагъэкIа тхылъыр ­куэ­дым гъэщIэгъуэн зэращыхъуным шэч хэлъкъым.
  • Инэрокъуэ  Данэ.