ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

СурэтитI– теплъэгъуитI

2020-03-19

 

  • Китайм къыщежьа коронавирус уз зэрыцIалэм псынщIэ дыдэу дунейм зыщеубгъу. Абыхэм ящыщщ цIыхухэр зыплъыхьакIуэ куэду здэкIуэ Италиери. Уз шынагъуэм ­гъащIэм и лъэныкъуэ псори зэредзэкI. Псалъэм папщIэ, а къэралым и щыхьэр Рим Щихъ Пётр и цIэкIэ щыIэ утыкум нэхъапэм зыплъыхьакIуэхэр уэру дэту щытащ мы сурэтым зэрыщыплъагъум хуэдэу. Иджы цIыху гужьеяхэр нэхъапэм дэзыхьэха утыкур нэщIщ, и теплъэри фаджэ хъуащ. А псори зи Iэужьыр   коронавирусырщ.
  •                                            ЦIыхухэр  щыпэкIу  утыкум  и  сурэтыр тезыхар 
  • Къарей Элинэщ.