ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ДяпэкIи дызэкъуэтыну догугъэ

2020-03-14

  • Ди газетыр япэ дыдэу къы­щыдэкIар 2005 гъэм и дыгъэгъазэращ. Мазэм зэ дунейм къытехьэу къежьащи, апхуэдэуи макIуэ. «Жьы­нэп­сыр» къыщы­дэд­мыгъэ­кIыфи къэхъуащ, атIэми илъэс 15 хъуауэ долажьэ. Тыркум щыпсэу адыгэ диаспорэм анэ­дэлъхубзэкIэ нэгъуэщI газет диIэкъым.
  • «Жьынэпсым» зиужь зэпытщ. НапэкIуэцIиплIу къы­дэдгъэкIащ газетыр 2016 гъэм и мэкъуауэгъуэ пщIондэ, иужькIэ ар напэкIуэцI 12, итIанэ 20 хъуащ. Иужырей мазэхэм напэкIуэцI 24-уэ дунейм къытохьэ, япэ, иужь напэ­кIуэцIхэр щхъуэкIэплъыкIэщ. Газетыр къы­дэдгъэкIыу ды­щыхуежьагъащIэм  абы епха хэщIапIэ диIакъым, щIыпIэ гуэрхэм дыщызэ­хуэсрэ делэжьу арат. Иджы КIэды­кIуей жылэм редакцэм унэ щыдиIэщ.
  • Ди корреспондентхэм я гугъу пщIымэ, абы хэхауэ хуеджа IэщIагъэлI къытхэткъым.

  • ЩIэджыкIакIуэхэр къыхудоджэ къыддэлэжьэну. Лъэп­къым и гъащIэм теухуа тхыгъэхэм нэмыщI, «Жьы­нэпсым» къы­тохуэ абазэхэм, осетинхэм я псэу­кIэм епхахэри. Анэ­дэ­лъху­бзэкIэ тхахэр «Сэ­тэней» напэкIуэцIым тыдодзэ. Абы елэжьхэм ящыщщ Полат Къадир, Бэрзэдж Седа, Учакъ Джан, Йылмаз Эрдогъан, Йылмаз Гюль, Сэбахьаттин Чурмыт, Жан­бэч Сэрап, Гювен Яшар, Сюрэн Зафер сымэ.
  • Адыгэбзэм и махуэм щхьэкIэ къэттхахэм хэхэсхэм я гугъу щыдощI. Хасэхэм, еджапIэхэм адыгэбзэ щезыгъэджхэм, ще­джэ­хэм депсэлъащ. Зэгъусу газет къыдэгъэ­кIынымкIэ дызэрызэдэлэжьам хуэдэу, дяпэкIи дызэкъуэтыну догугъэ.
  • ХЬЭЖБЭВЫКЪУЭ  Гюль,
  • «Жьынэпсым» и лэжьакIуэ .