ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2020-03-14

 • Гъатхэпэм и 14,
 • щэбэт
 • Адыгэбзэм и махуэщ. 1853 гъэм къыдэкIащ Бырсей Умар и «Адыгэ псалъалъэр».
 • Псыежэххэр хъумэным и дунейпсо махуэщ
 • 2004 гъэм Урысей Федерацэм президент хэхыныгъэхэр щекIуэкIащ. Абы ипкъ иткIэ етIуанэ пIалъэкIэ а къулыкъум теувэжащ Путин Владимир.
 • 1913 гъэм къалъхуащ абхъаз тхакIуэ, Куржымрэ Аб­хъазымрэ гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Гулиа Георгий.
 • 1937 гъэм къалъхуащ тхакIуэ, литературэдж, кри­тик, Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Къэрмокъуэ Хьэмид.
 • 1976 гъэм къалъхуащ къэрал къулыкъущIэ, Къэ­рэшей-Шэрджэсым и Iэтащхьэ Темрезов Рашид.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, республикэм уэшх къыщешхынущ. Махуэм хуабэр градус 16 — 18, жэщым градуси 7 — 8 щыхъунущ.

 • Гъатхэпэм и 15,
 • тхьэмахуэ
 • ЩэхуакIуэхэм я хуиты­ныгъэхэр хъумэным и дунейпсо махуэщ
 • Къызэралъхурэ илъэси 140-рэ ирокъу адыгэ цIы­хубэ лIыхъужь Къылыш СулътIанджэрий.
 • 1913 гъэм къалъхуащ адыгей драматург, акт­ри­сэ, критик Натхъуэ Долэтхъан.
 • 1934 гъэм къалъхуащ Иорданием и профсоюз лэжьакIуэу щыта, Амман дэт Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и тхьэмадэ, Хьэшимит къэ­ралыгъуэм и сенатору лэ­жьа Къардэн Самир.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, республикэм уэшх мащIэ къы­ще­шхынущ. Махуэм хуа­бэр градуси 7 — 8, жэщым градуси 2 щыхъунущ.
 • Гъатхэпэм и 16,
 • блыщхьэ
 • Урысейм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм экономикэ шына­гъуэншагъэмкIэ и IэнатIэр къыщызэрагъэпэща махуэщ
 • 1942 гъэм къалъхуащ Урысей Федерацэм, Адыгейм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэ­сым, Дагъыстэным я цIы­ху­бэ дохутыр, медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и ака­демик Лий Адэлджэ­рий.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, республикэм уэс къыщесынущ. Махуэм хуабэр градус 1 — 2, жэщым щыIэр градуси 3 — 4 щыхъунущ.
 • Зыгъэхьэзырар Хьэтау  Ислъамщ.