ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэралым и дэфтэр нэхъыщхьэр даIыгъ

2020-03-17

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ гъатхэпэм и 12-м зи чэзу зэIущIэр иригъэкIуэкIащ. Абы депутатхэр щыхэплъащ «Къэрал унафэр зэрызэрагъакIуэ Iуэхугъуэ щхьэ­хуэхэр егъэфIэкIуэным теухуауэ» Урысей Федерацэм и Конституцэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэм и IуэхукIэ УФ-м и Законым.

 • ЗэIущIэм псом япэу щыхахащ Бахъсэн районым и суд IуэхущIапIэ №5-м и зэзыгъэкIуж хеящIэм и ­къулыкъум Молей Расул, Дзэлы­къуэ районым и суд IуэхущIапIэ №3-м — Щэрдан Чэрим.
 • ИужькIэ зэIущIэм Iуэхугъуэ нэхъыщхьэу къыщаIэтар къигъэлъэгъуащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым.

 • — ЗэрыфщIэщи, УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсымрэ Къэрал Ду­мэмрэ хэплъа нэужь, гъатхэпэм и 11-м къащтащ «Къэрал унафэр зэрызэрагъакIуэ Iуэхугъуэ щхьэ­хуэхэр егъэфIэкIуэным теухуауэ» Урысей Федерацэм и Конституцэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэм и IуэхукIэ УФ-м и Законыр. Абы УФ-м и Президентым Iэ щытридзэнур къэралым и щIыналъэхэм щылажьэ хабзэгъэув IуэхущIапIэхэм я Iыхьэ щанитIым мынэхъ мащIэ арэзы техъуа нэужьщ, — жиIащ Егоровэ Татьянэ.
 • КъБР-м и Парламентым ЗаконодательствэмкIэ, къэрал ухуэныгъэмрэ щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ и комитетым и унафэщI Мэлбахъуэ Борис дэфтэр нэхъыщхьэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэм щытепсэлъыхьым жиIащ УФ-м и Президентым и мурадыр Урысейм адэкIэ зэрызиужьынум жылагъуэри политикэ партхэри нэхъ жыджэру къыхэшэныр зэрыарар.
 •  — Къэбгъэлъагъуэмэ, Путин Владимир къыхилъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм я лъабжьэр иджыблагъэ абы УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъэзам къыщигъэлъэ­гъуахэращ, — жиIащ къэпсэлъам. — Ахэр зытеухуар цIыхухэм щIэгъэ­къуэн яхуэхъунымкIэ къэралыр шэсыпIэ зэрыхъунырщ, щIыналъэ унафэщIхэм я лэжьыгъэм Парламентхэр нэхъ набдзэгубдзаплъэу кIэлъыгъэплъынырщ, УФ-м и Президентым и къулыкъум увыну зыкъэзыгъэлъагъуэм и къалэнхэр нэхъ ткIий щIынырщ. Ди Конституцэм зиужьынымкIэ законопроектым мыхьэнэ ин зэриIэр къигъэлъэгъуащ Федеральнэ Зэхуэсым и палатитIми хэтхэм я нэхъыбэр абы арэзы зэрытехъуам. 
 • Зи гугъу ящIым теухуауэ зэIущIэм я Iуэху еплъыкIэхэр къыщаIуэтащ КъБР-м и Парламентым къыщыгъэлъэгъуа политикэ партхэм я унафэщIхэм.
 • «Урысей зэкъуэт» политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и унафэщI АфэщIагъуэ Михаил жиIащ зэхъуэкIыныгъэхэр псом хуэмыдэу цIыхухэм я хуитыныгъэхэр хъумэным, нэхъ мащIэ дыдэу къахь улахуэр къэрал псом зэхуэдэу щыгъэувыным, пенсэм, социальнэ ахъшэм, нэгъуэщI дэIэпыкъуныгъэхэм хэгъэхъуэным зэрытеухуар икIи ахэр фракцэм хэтхэм къэрал унафэщIым даIыгъыну зэрыхьэзырыр.
 • КПРФ-м и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и унафэщI Пащты Борис къыхигъэщащ Iуэхум теухуауэ ирагъэкIуэкIа зэIущIэм къызэрыщащтар законопроектым щхьэкIэ Iэ щаIэткIэ зэры­гуитIщхьитIыр къагъэлъагъуэну.
 • — Къэралым и дэфтэр нэхъыщхьэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэм ятеухуауэ ди партым Iуэхугъуэ 40-м щIигъу къыхилъхьати, законопроектым етIуанэ еджэгъуэу щыхэплъэм 13-р къыщалъытащ. Ахэр теухуащ илъэсым къриубыдэу нэхъ мыхъуми зэ пенсэм хагъэхъуэн зэрыхуейм, дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэхэм къэралым зэрызы­щIигъакъуэм, нэгъуэщIхэми, — жиIащ «Захуагъэ здэщыIэ Урысей» политикэ партым и щIыналъэ къудамэм и унафэщI Кебеков Владимир.

 • ЛДПР-м и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и унафэщI Безгодькэ Владимир къыхигъэщащ Законыр даIыгъыну зэры­хьэзырыр, цIыхухэм я улахуэм хэгъэхъуэнымрэ хуэныкъуэхэм защIэгъэкъуэнымкIэ, апхуэдэуи жылагъуэ зэхущытыкIэхэр — къэралым, хьэрычэтыщIэм, щэхуакIуэм я зэхуаку зэгурыIуэныгъэ дэлъын хуэдэу — егъэфIэкIуэнымкIэ абы мыхьэнэшхуэ егъэзащIэри.
 • — 1993 гъэм и дыгъэгъазэм къащтауэ щыта УФ-м и Конституцэр ткIийт, зэгъэпэщат. Ауэ абы лъандэрэ илъэс 27-рэ дэкIащ. Къэралым зиузэщIащ, сыт и лъэны­къуэкIи щхьэхуит, нэхъ зызыужьхэм ящыщ хъуащ. Урысейм политикэм, экономикэм, социальнэ Iуэхухэм, щIыуэпсыр хъумэным зэрыщефIэкIуэну лэжьыгъэхэр иубзыхуагъэххэщ. Ди парт къудамэм набдзэгубдзаплъэу иджащ Урысейм и Президентым къыхилъхьа зэхъуэкIыныгъэхэр икIи дэтIыгъыну ди мурадщ, — жиIащ «Зелёные» политикэ партым и щIыналъэ къудамэм и унафэщI Щхьэгъэпсо Сэфарбий.
 • «Къэрал унафэр зэрызрагъа­-кIуэ Iуэхугъуэ щхьэхуэхэр егъэ­фIэкIуэ­ным теухуауэ» Урысей Федерацэм и Конституцэм халъ­хьэ зэхъуэкIыныгъэм и IуэхукIэ» УФ-м и Законыр къэщтэным ехьэлIауэ депутатхэм Iэ яIэта нэужь, 53-р арэзы хъуащ, 9-м гуитIщхьитIу зыкъагъэлъэгъуащ.
 • УФ-м и Конституцэм ехьэлIауэ къыхалъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэм теухуауэ я Iуэху еплъыкIэр къагъэлъэгъуэнымкIэ къызэрагъэпэща лэжьакIуэ гупым хэт, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий жиIащ: «Мыхьэнэшхуэ иIэщ къэралым и дэфтэр нэхъыщхьэр къэщтэным КъБР-м и Парламентым нобэ арэзы зэрыщытехъуам. Республикэм и хабзэгъэув IуэхущIапIэм къыщыгъэлъэгъуа политикэ партитхум ящыщу плIым хэтхэм ар даIыгъащ, КПРФ-м гуитI-щхьитIу зыкъигъэлъэгъуащ. Апхуэдэу хъуми, псоми зэрыIыгъыу IэIэтыр зэрырагъэкIуэкIар къыхэгъэщыпхъэщ. Дыщогугъ абы Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм, къапщтэмэ, зэрыкъэралуи фIы къахудэкIуэну. КъищынэмыщIауэ, гу лъытапхъэщ, УФ-м и Конституцэм иджы япэу къызэрыщагъэлъэгъуэнур лъэпкъ мащIэхэм я бзэхэм зэрызрагъэужьынур. Ар дызыщыгуфIыкIын, къэдгъэсэбэпын хуей IэмалыфIщ».
 • ЗэIущIэм арэзы щытехъуащ «Административнэ хабзэхэр къызэпемыгъэудынымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Кодек­сым зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъ­хьэ­ным ехьэлIауэ», «Никотин зыхэлъ­хэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щемыгъэщэным теухуауэ» КъБР-м и законхэм я проектхэм, даIыгъащ фенилкетонурие узы­фэм ирисымаджэ сабийхэм я ныбжьыр илъэс 18 хъуху я ныкъуэды­къуагъэм щыхьэт техъуэ тхылъыр хуагъэхьэзырын зэрыхуейм теухуауэ КъБР-м и Парламентым Урысей Федерацэм лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министрым зэрызыхуигъазэр.
 • КъБР-м и Парламентым и Уна­фэщIым и къуэдзэ Жанатаев Сэлим доклад ищIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и хабзэгъэув IуэхущIапIэм 2019 гъэм къищта законодательнэ дэфтэрхэм ятеухуауэ.
 • БАГЪЭТЫР  Луизэ.