ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Адыгэбзэм и гъащIэм къыпызыщэну Iэмалхэр

2020-03-17

  • Гъатхэпэм и 14-м, Адыгэ тхыбзэм и махуэм, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым я зи чэзу зэIущIэ Налшык щекIуэкIащ.

  • Абы хэтащ Тырку, Иордание, Сирие къэралыгъуэхэм, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр респуб­ликэхэм, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм щыIэ хасэ къудамэхэм я лIыкIуэхэр. Израилымрэ Европэмрэ видео­зэпыщIэныгъэкIэ лэжьыгъэм хэтащ (коронавирусым и зэранкIэ щыпсэу къэралхэм кърагъэкIакъым).

  • ЗэIущIэм кърихьэлIащ ­КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм ЩIыналъэ политикэмкIэ и управленэм и уна­фэщI Къуэжей Артём, ­КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэ­ным­рэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министр КIурашын Анзор, ДАХ-м и ­Советым хэт, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Хьэ­фIыцIэ Мухьэмэд, Иорданием щыIэ Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и тхьэмадэу къыкIэлъыкIуэ пIалъэми лэжьэну иджыблагъэ хахыжа нэхъы­жьыфI Къардэн Самир, Адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лэ­жьыгъэр зэзыгъэуIу советым и тхьэмадэ Къалмыкъ Жылэбий сымэ, нэгъуэщIхэри. Абы и пэщIэдзэм ДАХ-м и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий къызэхуэсахэм Адыгэ тхыбзэм и махуэ лъапIэмкIэ ехъуэхъури, бзэм и гъащIэм къы­пызыщэну Iэмалхэм я гугъу ищIащ.
  • ИлъэсыщIэм и япэ мази­щым ДАХ-м илэжьахэм, шап­сыгъ­хэм я «Адыгэ Хасэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм зэфIигъэкIхэм, «Анэдэлъхубзэр лъэпкъым и гупсэщ» проектыр зэрагъэзащIэм, абы ипкъ иткIэ лъэпкъыр къызэщIигъэушэу иджыблагъэ ирагъэкIуэкIа «Адыгэ диктант» Iуэхугъуэм щытепсэлъыхьащ абы. КъищынэмыщIауэ, утыку кърахьащ «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэ­мэд игъэхьэзыру иджыблагъэ къыдагъэкIа «Черкесская диаспора. Панорама культурной жизни» тхылъыр.
  • ГъэзэщIакIуэ гупым къызэдащтащ ДАХ-р мы гъэм зэрылэжьэну планыр, Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 156-рэ щрикъум ирагъэкIуэкIыну Iуэху­гъуэхэр, ди лъэпкъэ­гъу­хэм я щIэблэр гъэмахуэм адэжь хэкум зыгъэпсэхуакIуэ къэшэныр, нэгъуэщIхэри.
  • ЗэIущIэм щагъэлъэпIащ «Адыгэ диктантыр» езыгъэ­кIуэкIахэмрэ ар «тхукIэ» зытхахэмрэ. Ди гуапэу къыхыдогъэщ ди редакцэм и лэжьакIуэ, Адыгейм щIыхь зиIэ и журналистхэу НэщIэпыджэ Замирэрэ Щхьэ­щэмыщI Изэрэ абыхэм зэращыщыр.
  • ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым я зи чэзу зэIущIэм теухуа тхыгъэ убгъуа ди газетым и къыкIэлъыкIуэ къыдэкIыгъуэхэм язым фыкъыщеджэ.
  • Щомахуэ  Залинэ.
  • Сурэтыр  Къарей  Элинэ  трихащ.