ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2020-03-17

 • Гъатхэпэм и 17,
 • гъубж
 • Адыгэ Республикэм и парламентаризмэм и махуэщ
 • 1770 гъэм Ингушыр Урысей къэралыгъуэм хагъэ­хьащ.
 • 1805 гъэм Дельпоццэ Иван Къэбэрдейм пристав нэхъыщхьэу къагъэкIуащ.
 • 1845 гъэм хьэфэтегъэкI къызэригупсысам, ар зэри­щIам щыхьэт техъуэ тхылъ инджылыз щIэныгъэлI Перри Стивен къратащ.
 • 1918 гъэм къызэIуахащ Тэрч щIыналъэм ис лъэпкъхэм я II съездыр.
 • 1960 гъэм дынейм щыяпэу Японием и тыкуэнхэм къы­щIалъхьащ щхъуэкIэплъы­кIэу тхэ фломастерхэр.

 • 1991 гъэм Совет Союзым щекIуэкIащ СССР къэралыгъуэр къызэтегъэнэным е ар зэбгрыгъэкIыжыным теухуа референдум. СССР-м и телъхьэу къэуват щIэупщIэныгъэм хэтахэм я процент 77-м щIигъур, арщхьэкIэ мыгувэу ар зэхэщэщэжащ.
 • 1938 гъэм къалъхуащ ­Адыгейм и цIыхубэ сурэтыщI Дыгъужь Мыхьмуд.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, республикэм уэс мащIэ къыщесынущ. Махуэм хуабэр градус 1 — 2, жэщым щIыIэр градус 1 — 2 щыхъунущ.
 • Гъатхэпэм и 18,
 • бэрэжьей
 • Кърымыр Урысей Федерацэм щыхагъэхьэжа махуэщ. 2014 гъэм УФ-м и ­Президент Путин Владимир ­Федеральнэ Зэхуэсым и ­палатитIми захуигъэзащ Къры­мыр ди къэралым щыщ зэрыхъужам теухуауэ. ХытIыгуныкъуэм и лIы­кIуэ­хэм ящIыгъуу абдежми Iэ щытрадзащ Кърым Республикэмрэ Севастополь ­къалэмрэ Урысей Федерацэм хэгъэхьэжыным теухуа зэгурыIуэныгъэм.
 • 1913 гъэм Налшык къыщызэIуахащ округым и лъэпкъхэм я I съездыр.
 • 1931 гъэм Америкэм и Штат Зэгуэтхэм къыщыщIагъэкIыу щIадзащ электро­къарукIэ лажьэ жьакIэупсыр.
 • 1965 гъэм СССР-м и лётчик-космонавт Леонов Алексей «Восход-2» ракетэм икIри, хьэрш зэIухам япэ дыдэу хыхьащ.
 • 1980 гъэм «Восход-2М» ракетэр Плесецк космодромым щаутIыпщыну щагъэхьэзырым къэуащ икIи мафIэсышхуэ къишащ. А насыпыншагъэм цIыху 48-рэ хэкIуэдащ, нэхъыбэжым фэбжь хьэлъэ хахащ.
 • Къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу филологие щIэныгъэхэм я доктор, КъШКъУ-м и профессору щыта, Адыгейм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэ­сым щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, ЩIДАА-м и академик, «Хэкум и пащ­хьэм щиIэ фIыщIэхэм пап­щIэ» орденым и 4-нэ, 3-нэ нагъыщэхэр зыхуагъэфэща Хъупсырокъуэ Хъызыр.
 • 1932 гъэм къалъхуащ ­Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыху­бэ тхакIуэ Шэджыхьэ­щIэ Хьэмыщэ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, республикэм уэс къыщесынущ. Махуэм хуабэр градус 1 — 2, жэщым щIыIэр градус 1 — 2 щыхъунущ.
 • Зыгъэхьэзырар
 • ХЬЭТАУ Ислъамщ.