ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къармэхьэблэ къикIахэр япэ йощ

2020-03-17

  • КъБР-м ЦIыхухэр егъэ­джэ­нымкIэ, щIэныгъэмрэ щIа­лэ­гъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм, ХьэтIохъущо­къуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэр я дэIэпыкъуэгъуу ирагъэ­кIуэкI республикэпсо адыгэбзэ зэпеуэм и финал Iыхьэр иджыблагъэ зэхэтащ. КъыжыIапхъэщ проектым ЩIалэ­гъуалэ IуэхухэмкIэ щыIэ къэрал агентствэм къызэригъэ­пэща зэхьэзэхуэм и гулъыти зэригъуэтар.
  • Иужьрей джэгум щызэрихьэлIат Къармэхьэблэ къуа­жэм Къамбий Мухьэб и цIэр зэрихьэу дэт школ №1-м ще­джэхэмрэ Инарыкъуей жы­лэм дэт ку­рыт еджапIэм щIэс­хэмрэ.

  • КъэпщытакIуэхэм хэтащ: КъБР-м ЦIыхухэр егъэ­джэ­нымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и къудамэм и унафэщI Мыз Маринэ, ­КъБР-м щIы Iуэхухэмрэ мылъкумкIэ и министерст-вэм и лэжьакIуэ Гугъуэтыж Ахь­мэд, КъБКъУ-м и Адыгэ щэнхабзэ центрым и уна­фэщI, филологие щIэныгъэ­хэм я кандидат Езауэ Мади-нэ, Урысейпсо егъэджакIуэ зэгухьэныгъэм Лэскэн щIыналъэм щиIэ къудамэм и унафэщI, Арщыдан дэт курыт еджапIэ №1-м и уна­фэ­щIым егъэджэныгъэ Iуэ­хухэмкIэ и къуэдзэ Мэшыкъуэ Радимэ, ХьэтIохъущокъуэ ­Къазий и цIэр зезыхьэ Ады­гэбзэ Хасэм и хасащхьэм хэт, педагогикэ щIэныгъэхэм я кандидат ХьэцIыкIу Рае, ­КъБКъУ-м ЩIалэгъуалэ Iуэ­ху­хэмрэ гъэсэныгъэмкIэ и ­управленэм и унафэщIым и къуэдзэ Ету Хьэжмухьэмэд сымэ.
  • «Бзылъхугъэр гъащIэм тепщэ щыхъуащ» темэм теу­хуауэ яIэ гупсысэхэр дахэу ­зэгъэкIуауэ, гъэхуауэ утыкум кърахьащ еджакIуэхэм. АдыгэбзэкIэ я Iуэху еп­лъы­кIэхэр къызэраIуатэм и мызакъуэу, къэпщытакIуэхэр кIэ­лъып­лъырт гупым хэт дэтхэ­нэми и къалэныр нэсу зэригъэ­защIэ щIыкIэм — еджакIуэхэм къахь щапхъэхэр темэм зэрехьэлIам, я Iуэху еплъыкIэхэр зэрыпхагъэкIыфым, бзэм и къабзагъым, я упщIэ зэхэгъэувэ­кIэхэм, зэманым къызэритIасэм.
  • А псомкIи нэхъ зэпэщу, дагъуэ щIахуэпщIын щымыIэу  къэпщытакIуэ гупым къалъытащ Къармэхьэблэ дэт Къамбий Мухьэб и цІэр зе­зыхьэ курыт еджапIэ №1-м и еджа­кIуэ цIыкIухэр.
  • Зэхьэзэхуэм хэтахэм псалъэ дахэхэмкIэ зыщыхуа­гъэ­зэ­жым, нэхъыжьхэм жаIащ гъэ­фIэж пшыхьыр мы мазэм и кIэм ирагъэкIуэкIыну зэ­ра­му­радыр, апхуэдэу тыгъэу республикэм и щIыпIэ дахэ­хэм зыплъыхьакIуэ зэрашэнур.
  • ХЬЭРЭДУРЭ  Аллэ.