ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЛIыхъужьхэм ятеухуа напэкIуэцIыщIэхэр

2020-03-17

  • «Герои 115-й кавалерийской диви­- зии» фIэщыгъэ иIэу дунейм къы­те­хьащ КъБР-м щыIэ МВД-м и ветеранхэу милицэм и полковник Шипилов Валерийрэ къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Щоджэм Залымджэрийрэ къы­дагъэкIа томитI хъу тхылъыщIэр.

  • Тхылъхэр хухэхащ Къэбэрдей-Балъ­къэ­рым и хабзэхъумэ IэнатIэхэм я лэж­ьа­кIуэхэу Хэкур нэмыцэ-фашист зэрып- х­ъуакIуэхэм ящыхъумэным зи гуащIэ хэ­зылъхьахэм, апхуэдэуи правительствэм и дамыгъэхэр зыхуагъэфэщахэм.
  • НапэкIуэцI 720-рэ хъу къыдэкIыгъуэм къы­зэIуех тхыдэм и зы напэкIуэцI гъэщIэгъуэн. Ар теухуащ Къэбэрдей-Балъкъэ­рым щыпсэухэр, 115-нэ шу дивизэм хэту, зэрапхъуакIуэхэм зэрапэщIэтам, топсэлъыхь абы и лIыхъужьхэу ди Хэкум и ­хуитыныгъэмрэ мамырыгъэмрэ зыхъу-махэм.
  • УЭРДОКЪУЭ  Женя.