ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэралым щыпашэхэм хабжэ

2020-03-12

  • УФ-м ЩIэныгъэмрэ щIэныгъэ нэхъыщ­хьэмкIэ и министерствэм къэралым и еджапIэ нэхъыщхьэхэм я лэжьыгъэр къэпщытэным хуэгъэзауэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэм къари­кIуахэр наIуэ къащIыжащ. Абыхэм къы­зэрагъэлъэгъуамкIэ, Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетым иригъэфIэкIуащ зэфIих Iуэхугъуэхэм я фIагъыр IупщI зыщI бжыгъэхэр, апхуэдэуи нэхъыфIу къалъытэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм я гупми зыщигъэбыдащ.

  • «LiftUp» Iэмэпсымэр и дэIэпыкъуэгъуу ­министерствэм иригъэкIуэкIа къэпщытэ­ныгъэхэм къагъэлъэгъуащ КъБКъУ-м 2018 — 2019 гъэхэм къриубыдэу ехъулIэныгъэ пыу­хыкIахэр зэрызригъэгъуэтар. ЗэфIах лэ­жьыгъэхэм къахь сэбэпынагъым елъытауэ еджапIэ нэхъыщхьэхэр гупи 10-у гуэшащи, ди университетыр 4-нэ гупым хэтщ, иригъэ­кIуэкI IуэхухэмкIэ езым хуэдэу лъэ­рызе­хьэ­хэм ехьэехуэу. Къэпщытэныгъэхэм къызэ­щIаубыдэ егъэджэныгъэ, щIэ­ныгъэ, къэху­тэныгъэ, хамэ къэралхэм ядэ­лэжьэныгъэ, финанс, экономикэ, улахуэм и инагъ, щIыналъэр зыхуеину IэщIагъэлIхэр гъэхьэ­зырын, нэгъуэщI унэтIыныгъэхэмкIи еджапIэхэм зэфIагъэкIхэр.

  • Ап­хуэдэуи къапщытэ еджапIэм щIэс студентхэм я бжыгъэр, абы щIэтIысхьэхэм ябгъэ­дэлъ щIэныгъэм и кууа­гъыр. Къапщтэмэ, КъБКъУ-м нэгъабэ къащта студентхэм ику ит баллу экзаменхэмкIэ яIащ 60,67-рэ. Хэ­хъуащ щеджэхэм я бжыгъэми.
  • ЩIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэм утеп­с­элъыхьмэ, КъБКъУ-р зыхэт 4-нэ гупым хагъэхьэ а унэтIыныгъэмкIэ балл 51,28-рэ зиIэхэр — ди университетым ейр балли 191,78-рэ мэхъу. Апхуэдэу хэхъуащ ди щIэныгъэлIхэм я лэжьыгъэхэр къэхутэныгъэ­щIэхэм къызэрыщагъэсэбэп бжыгъэхэри.
  • Процент 29-кIэ хэхъуащ университетыр ­хамэ къэралхэм зэрадэлажьэ щIыкIэми. Абыхэм ящыщу ди деж щIэ­ныгъэрэ IэщIагъэрэ щызэзыгъэгъуэт щIа­лэгъуалэм я бжыгъэри дэкIуеящ. КъинэмыщIауэ, процент 12-кIэ зиIэтащ еджапIэм щылажьэ IэщIагъэлIхэм я улахуэми.
  • Ди гуапэ зэрыхъущи, КъБКъУ-м щефIэ­кIуащ и мылъку-техникэ лъабжьэр, ар ком­пью­теркIэ, лабораторэ IэмэпсымэкIэ нэхъыфIу къызэгъэпэща хъуащ.
  • А псоми, дауи, лэжьыгъэ купщIафIэ я щIыбагъ къыдэтщ, КъБКъУ-м и уна­фэщI­хэм, егъэджакIуэхэм, IэщIагъэлI псоми хьэ­лэлу зэфIахауэ. Ди щIыналъэр зэрыгушхуэ, лъэпкъ IэщIагъэлIхэм я кIыщ ди еджапIэ нэхъыщхьэм дохъуэхъу и ехъулIэныгъэхэм адэкIи хигъахъуэ зэпыту лэжьэну.
  • ЖЫЛАСЭ Маритэ.