ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЗэгурыIуэныгъэм Iэ щIадз

2020-03-12

 • КъБР-м Лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министерствэм и актовэ пэшым щекIуэкIащ Афганистаным щызэуахэм я зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъ-къэ­р къудамэм и правленэм и зэIущIэ. Абы щытепсэлъыхьащ къызэднэкIа илъэ­сым кърикIуахэмрэ, 2020 гъэм къапэщыт къалэ­ныщIэхэмрэ.

 • Урысей гвардием и управленэу ­КъБР-м щыIэмрэ Афганистаным щы­зэуахэм я зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и управленэмрэ зэрызэдэлэжьэнум теу-хуа зэгурыIуэныгъэ зэIущIэм Iэ щы­щIадзащ Управленэм и унафэщI по­лицэм и ­полковник Васильев Сергей-рэ КъБР-м и Парламентым и депутат Тхьэгъэ­лэдж Тимуррэ.
 • — Дэ куэд щIауэ дызэпыщIащ. Урысей гвардием и IэщIагъэлIхэр жы­джэру хэтщ едгъэкIуэкI Iуэхухэм, икIи ди зэхущытыкIэр официальнэу щIэдгъэбыдэну дызэгурыIуащ. ТхузэфIэкI къэдгъэнэнукъым ди зэдэлэжьэныгъэм сэбэп кърикIуэн папщIэ,- жиIащ Афганистаным щызэуахэм я зэгу­хьэ­ныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и правленэм и унафэщI Тхьэгъэлэдж Тимур.

 • — Дэ хэлъхьэныгъэ хуэтщIынущ я интернационал къалэныр ягъэзащIэу хэкIуэдахэм я фэеплъыр мыкIуэды­жыну къэнэным, зэрыхъукIэ дадэIэпыкъунущ Афганистаным и ветеранхэмрэ абыхэм я унагъуэхэмрэ, — къыхигъэщащ зэгурыIуэныгъэм Iэ щIадза иужькIэ Васильев Сергей.
 • 2019 юбилей илъэсым, советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 30 щрикъуам, Афганистаным щызэуахэм я зэгухьэныгъэм и щIы­налъэ къудамэм иригъэкIуэкIа Iуэ­хухэм щытепсэлъыхьым, Тхьэгъэлэдж Тимур къыхигъэщащ республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек къадэIэпы­къуу Налшык и Дэшхуей хадэм ит афган лIыхъужьхэм я фэеплъым теплъэ екIу зэрыратар.
 • Республикэм и «афганец» псоми пап­щIэ ирагъэщIри юбилей медалхэр иратащ цIыху 920-м. Ткаченкэ А. и цIэр зезыхьэ музейм гъэлъэгъуэныгъэ щекIуэкIащ, республикэм и районхэм щыIэ фэеплъхэр зыхуей хуагъэзащ, райониплIым афган лIыхъужьхэм я фэеплъ щагъэуващ.
 • — Юбилей илъэсым пщIэншэу «Кърым» санаторэм зыщагъэпсэхуну Iэмал ягъуэтащ Афганистаным и ве­теран 16-м. НобэкIэ афганец 27-м фэтэрхэр иратащ, иджыри унагъуэ 23-м ахэр къалъысын хуейщ. Дэтхэнэ жылагъуэ зэгухьэныгъэми хуэдэу, ветеранхэм медицинэ дэIэпыкъуныгъэ­кIэ, мылъкукIэ защIыдогъакъуэ,- жи­Iащ Тхьэгъэлэдж Тимур.
 • Къыхэдгъэщынщи, республикэм и унафэщIхэм лIыхъужьхэм хуагъадэу пщIэ хуащI зауэлIинтернационалистхэм. Ар я фIыщIэщ КъБР-м и япэ Президенту щыта КIуэкIуэ Валерийрэ Афганистаным щыIахэм 1996 гъэм къы­зэрагъэпэща советымрэ.
 • ЗэIущIэм Iуэху гуапэкIэ пащэщ. Абы кърагъэблэгъа бзылъхугъэхэм гъатхэпэм и 8-м ягъэлъапIэ ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэмкIэ ехъуэхъуащ ­Васильев Сергейрэ Тхьэгъэлэдж Тимуррэ. КъыкIэлъыкIуэу афган зауэм хэтахэм закъыщIэзыгъакъуэ, ягъэува къалэнхэр пхыгъэкIынымкIэ, Iуэхухэр ирагъэкIуэкIынымкIэ къадэIэпыкъу Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ, IуэхущIапIэхэм, я лэжьыгъэр цIыхухэм я деж нэзыхьэс цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм тыгъэ хуа­щIащ  юбилей медалхэр, Афган за-уэм и ветеранхэм я республикэ советым и щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр.
 • «Ветеран зэщIэхъееныгъэм зэры­дэIэпыкъумрэ зэрызащIигъакъуэмрэ папщIэ» медалыр иратащ «Адыгэ псалъэ» газетым хабзэхъумэ IэнатIэхэм ядэлэжьэнымкIэ и къудамэм и редактор Уэрдокъуэ Женя, «Заман» газетым и къудамэм и редактор Тикаевэ ФатIимэ, «РИА-КБР» хъыбарегъащIэ агентствэм и корреспондент Верниковская Юлие.
 • Советым и щIыхь тхылъыр зыхуа­гъэфэщахэм ящыщщ Налшык къа-   лэ администрацэм ФизкультурэмкIэ, спортымрэ щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ и управленэм и унафэщIым и къуэдзэ Дол Оксанэ, КъБР-м Лэжьыгъэмрэ ­социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министерствэм и IэщIагъэлI пэрыт Къаскъул Дианэ. ФIыщIэ тхылъхэр зратахэм яхэтщ Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм и унафэщI Мамий Нафисэтрэ «ГТРК Кабардино-Балкария» ВГТРК-м и шеф-редактор Сурженкэ Людмилэрэ.
 • ЗэIущIэ гуапэм и кIэухыу фэеплъ сурэтхэр зытрагъэхащ.
 • УАРДЭ  Жантинэ.