ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Паспорт пIыгъ?

2020-03-12

  • Гъатхэпэм и 1-м къы­щыщIэдзауэ украинхэр Урысейм къакIуэ хъуркъым, нэгъуэщI къэралхэм я щIыналъэхэм ихьэ­ну хуит зыщI паспортхэр ямыIыгъыу.
  • Иджыри къэс Урысейм къакIуэ хъурт паспорт къызэрыгуэкIыр е къызэралъхуамкIэ щы­хьэт тхылъыр гъунап­къэхэм щагъэлъагъуэу­рэ. ЛъэныкъуитIым зэ­ращIылIа зэгурыIуэныгъэм апхуэдэ Iэмал яри­тырт. АрщхьэкIэ 2015 гъэм Киев урысейхэм апхуэдэ хабзэр къахуидэжакъым, нэгъуэщI мардэхэри игъэуващ. Иджы езым и цIыхухэми ялъэIэсащ. Гъатхэпэм и 1-р къэмысу УФ-м и щIыналъэм къыщыхута укра­инхэр — а къэралым и ­гъунапкъэхъумэ IэнатIэм къитахэм ятепщIыхьмэ, апхуэдэхэм я бжыгъэр мелуанибл мэхъу — я хэкум кIуэж хъунущ япэрей дэфтэрхэмкIэ. Арщхьэ-кIэ иджы ахэр Москва, Санкт-Петербург, нэ­гъуэщI урысей къалэхэм къэкIуэн папщIэ паспортыщIэ яIэн хуейщ.