ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм исхэм зэрызахуигъазэр

2020-03-07

  • ПщIэ зыхуэсщI си лъахэгъухэ!
  • Мы гъэм илъэс 76-рэ ирокъу Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэм къыщыхъуа нэхъ гузэвэгъуэшхуэхэм ящыщ зыр. 1944 гъэм гъатхэпэм и 8-м балъкъэр лъэпкъыр залымыгъэкIэ ирагъэкIри, Азие Курытымрэ Къэзахъстанымрэ ягъэкIуауэ щытащ. Ялэжьа апхуэдэ хабзэншагъэм хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэм ипэ къихуэу балъкъэр лъэпкъым сыхуэгузэвэну сыхуейщ апхуэдэ гъэунэхуныгъэ хьэлъэхэр, хэщIыныгъэ инхэр зэригъуэтам къыдэкIуэу. Балъкъэр лъэпкъым щIыгъуу, а гузэвэгъуэр я гум къоуэ Къэбэрдей-Балъкъэрым ис псоми. Псоми ди зэхуэдэ тхыдэм а и напэкIуэцIыр зыщыдгъэгъупщэну дэ дыхуиткъым.
  • Гузэвэгъуэ хьэлъэхэмрэ гуауэхэмрэ балъкъэрхэр къы­зэфIагъэщIакъым. Къэралым ис адрей лъэпкъхэм ящIыгъуу, ахэр Хэку зауэшхуэм и фронтхэм лIыхъужьыгъэ яхэлъу адэкIи щызэуащ, щхьэмыгъазэу тылым щылэ­жьащ, зауэ нэужьым цIыхубэ хозяйствэр зэтегъэувэ­жы­нымрэ абы зегъэужьынымрэ зэфIэкIышхуэ ирахьэлIащ. Илъэс пщыкIущ дэкIауэ къагъэзэжри, балъкъэрхэр гъащIэщIэ ухуэным жыджэру пэрыувэжащ. ЗэфIэкIрэ тегушхуэныгъэрэ яхэлъу абыхэм нобэ ехъулIэныгъэ инхэр къыщагъэлъагъуэ социальнэ, экономикэ, щIэныгъэ, щэнхабзэ IэнатIэхэм зегъэужьыным.
  • Балъкъэр лъэпкъым, зэрыщыту Къэбэрдей-Балъкъэрым ис лъэпкъ псоми я къэкIуэнур зэрыдахэр, республикэм и ефIэкIуэныгъэмрэ зыужьыныгъэмрэ я шэсыпIэу щыт ди зэкъуэтыныгъэмрэ зэкъуэшыгъэмрэ мыкъутэжыну зэрыбыдэр си фIэщ мэхъу.