ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъатхэмрэ хъыджэбзымрэ

2020-03-07

 • Жьыбгъэм уафэр
 • КIуэху еукъэбз…
 • Жьыуэ къэхъеяуэ,
 • Гъатхэ губгъуэм
 • Итщ хъыджэбз,
 • И ишэгъуэ хъуауэ.
 • Пщащэм и нэ,
 • И псэм хуехь
 • Гъатхэм и дахагъэр.
 • Гъатхэм и нэ,
 • И псэм хуехь
 • Пщащэм и дахагъэр.

 • Гъатхэ пасэ
 • КъэгуфIам
 • Пщащэр хуогуфIэжыр.
 • Жьыбгъэ щIасэ
 • Къеубзам
 • Бзэншэу йоубзэжыр.
 • Уафэ къащхъуэм
 • Пщащэр йоплъ:
 • «Абы и лъагагъыр!»
 • Хъыджэбз нащхъуэм
 • Уафэр къоплъ:
 • «Нэхэм я кууагъыр!»
 • Къурш щхьэ тхъуахэм
 • Пщащэр йоплъ:
 • «Ахэм я хужьагъыр!»
 • Хъыджэбз нэкIум
 • Бгыхэр къоплъ:
 • «Абы и къабзагъыр!»
 • Губгъуэм —
 • Бостей удзкIэ блам
 • Пщащэр йоплъыр:
 • «Дэгъуэщ!»
 • Хъыджэбз бостей
 • ХэдыкIам
 • Гъатхэр къоплъыр:
 • «Игъуэщ!»
 • Пщащэм жеIэ
 • «Нэкъуэлэн» —
 • Игу хыхьа уэрэдыр.
 • Бзум я макъкIэ
 • Къожьууж
 • Гъатхэр а уэрэдым.
 • А хъыджэбзым
 • И насыпщ
 • ЩIылъэм зэрытетыр,
 • Губгъуэ-анэм
 • И насыпщ
 • Пщащэр зэрытетыр.
 • ЗэхуогуфIэ,
 • Зэпапщыт
 • ТIуми яIэр фIыгъуэу.
 • Я дахагъэр
 • Зэралъыт,
 • Зыр зым емыфыгъуэу.
 • Сэри соплъ:
 • «Нэхъ дахэр хэт?» —
 • Си щхьэм соупщIыжыр.
 • «Дара гъатхэр,
 • Пщащэр хэт?» —
 • СфIызэхогъуэщэжыр…
 • Тхьэгъэзит  Зубер.
 • ***
 • Ди бзылъхугъэ IэфIхэ, дывохъуэхъур нобэ!
 • Фэ фи махуэ лъапIэр щIылъэм щыдоIэт.
 • Быну дунейм тетхэр фэращ зыгъэхуабэр,
 • Фэ фи махуэ лъапIэр псоми вдыдоIэт!
 • Сэ сохъуэхъур анэу дунейм тетхэм:
 • Фи бын я быныжхэм хъер ядэфлъагъун,
 • Фи дахагъэр ещхьу гъатхэм удз къэтIэпIхэм,
 • Узыншагъэ фиIэу куэдрэ фыпсэун!
 • Мы дунейри нэщIти, фэ фыдимыIамэ,
 • Дыгъэ-мазэр даури щIылъэм щыунэхунт?!
 • Ди анэфI-шыпхъуфIхэ, фэ фымыпсэуамэ,
 • Губгъуэм фэщхь удз дахэр даури къэтIэпIынт?!
 • Ди анэфI нэхъыжьхэ, Тхьэм фигъэщIэращIэ,
 • Унэгуащэ псори Тхьэм быныфIэ фищI!
 • Ди хъыджэбзхэр псори Тхьэм нысащIэ фищIхэ,
 • Фэ фи махуэ лъапIэр угъурлы Тхьэм тхуищI!
 • Тут Михаил.