ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нысэ къызэрыхахыр

2020-03-07

  • ЛIым и къуэ нэхъыщIэм къригъэшэну мурад ищIащ. Зэманыр бжьыхьэт. И щхьэгъусэми емыупщIу, езым Iуэхур зэфIигъэкIмэ, нэхъ къищтащ. Хъарбыз бэгъуа къехъулIати, выгум тажджэ иригъэувэщ, хъарбызыр из ищIри, я гъунэгъу къуажэм кIуащ:
  • — Хъарбыз пхъэнкIийкIэ сохъуэж, жылэ махуэ хъун, хъарбыз пхъэнкIийкIэ со­хъуэж, — жиIэурэ кIийуэ.

  • ЛIыжь «делэм» къуажэм хъыджэбзу дэсым пхъэнкIийр уэсу къыхурагъэсащ. Хэт матэкIэ къехь, хэт пэгункIэ, хэти хьэнцэм тезу къыхуегъэс. Ауэрэ зы хъыджэбз и IэмыщIэм пхъэнкIий тIэкIунитIэ фIэ­кIа имылъу къыхуэкIуащ лIыжьым:
  • — КхъыIэ, мыбы пэкIуэ зы хъарбыз цIыкIу къызэт. ПхъэнкIийкIэ хъарбыз ­яхъуэжыну си мыгугъэу жьыуэ псори зэщIэсп­хъанкIэри пхъэнкIийри издзыжат, мы тIэкIур гуэщ плIанэпэм къыкъуэспхъэнкIыкIыжауэ аращ, — жиIэри.
  • ЛIыр зыхуейр арати, и выгур хъыджэбзым я пщIантIэм дигъэхьэри, абы щиунэщIащ. Куэд димыгъэ­кIыуи хъыджэбзым и адэ-анэм я деж лъыхъухэр игъэ­кIуащ, «дывгъэблагъэ­тэмэ» жиIэри.
  • МафIэдз  Сэрэбий.