ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гуэгушыхъужьым зегъэшэж

2020-03-07

 • Дизыкъуажэ щыцIыкIум машинэ исхэм ехъуапсэрти, куэдрэ жиIэрт: «Ин сыхъумэ, шофёру седжэнущ». Ар зэхэзыха гъунэгъу цIыхубзыр къыщыдыхьэшхащ:
 • Тхьэ уэ шофёр ухъумэ, мо ди гуэгу­шыхъужьри шофёр хъунмэ!
 • Зэман дэкIащ. Дизыкъуажэ школыр ­къиухри, шофёру еджащ.
 • Зэгуэрым ар, машинэкIэ къалэм къикIыжу, къэувыIэпIэ гуэрым и деж и гъунэгъу цIыхубзыр тету къыхуэзащ.
 • — Сыздэшэж! — и Iэ-и лъэр ищIу гъуэгум къытелъэдащ ар.
 • — Фи гуэгушыхъужьым зегъэшэж! — жиIэри Дизыкъуажэ къыблэжащ.

 • Зейм иретыж
 • Дизыкъуажэ и щхьэгъусэм джэд­къаз куэду зэрихуэрти, ищэри къыщIэкIамкIэ телевизор къищэхуат. «Телевизо­рыр джэдкъазым къыхэсхащ», — жиIэурэ къыщIыхьэу хъуам яжриIэрти, ар хуэ­мышэчыжу Дизыкъуажэ мурад ищIащ абы хуэфащэр ирищIэну.
 • Зы махуэ гуэрым фызыр зыщIыпIэ щы­Iауэ къыщIыхьэжмэ, телевизорыр бгъуэтмэ къащтэ — пэшым щIэтыжкъым.
 • — Дэнэ телевизорыр здэпхьар? — щыхьащ фызыр Дизыкъуажэ.
 • — Зейм естыжащ.
 • — Хэт зэптар?
 • — «Джэдкъазым къыхэсхащ, джэдкъа­зым къыхэсхащ» жыпIэрти, джэдэщым яхуэсхьыжауэ джэдхэр йоплъ, — жиIащ Дизыкъуажэ.
 • Лыхь Людмилэ.