ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэз Каринэ хуэдэ щыIэкъым

2020-03-06

  • Адыгэ бзылъхугъэ гуакIуэ, анэ гумащIэ Мэз Каринэ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм политикэмкIэ, спортымрэ хэкупсэ гъэсэныгъэмкIэ комиссэм хэтщ. Ар зэфIэкI, къару ин зыбгъэдэлъ, спортымкIэ ехъулIэныгъэфIхэр зыIэрызыгъыхьэ бзылъхугъэщ. Кавказ Ищхъэрэм цIыхубзхэм ящыщу тIэунейрэ Эверест и щыгум дэкIауэ диIэр Каринэ и закъуэщ. Абы къыщымынэу Хан-Тенгри (6637 м), Килиманджарэ (5895 м), ­Ма­наслу (8156 м), Охос-дель-Саладэ ­(6893 м), нэ­гъуэщI щыгу мыцIыху куэдми и лъэр нихьэсащ Мэзым. Iуащхьэмахуэ и за­къуэ къапщтэмэ, 150-рэ дэ­кIуеящ.­
  • Къэбэрдей-Балъкъэрми Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэми Кари­нэ фIыуэ къыщацIыху, ныбжьы­щIэ­хэм­рэ щIалэгъуалэмрэ альпинизмэм де­гъэ­хьэхыным хуолажьэ. Абы сытым дежи къызэрегъэпэщ мастер-классхэр, къы­дэкIуэтей щIэблэм гъащIэ узыншэ ирахьэкIыным, хахуэу къэхъуным хуе­гъа­сэ.
  • Ди республикэм и мызакъуэу, Урысей псом къыщызэрагъэпэщ Iуэхухэм ирагъэблагъэ Мэз Каринэ икIи бзылъхугъэ нэсым и щапхъэ дахэу утыку къохьэ.
  • НэщIэпыджэ Замирэ.
  • Сурэтыр  Къарей Элинэ  трихащ.