ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЦIыху зыгъасэр псэм и щIасэщ

2020-03-06

  • ДызыхэпсэукI зэманым ­къы­зэ­резэгъыр апхуэдэущи, цIыкIухэр илъэсищ ирикъуа нэужь, сабий садым догъакIуэ, абы щагъасэмэ, щIэныгъэ къы­щIах­мэ нэхъ тфIэфIу. А Iуэху­щIа­пIэм ди бынхэм къащы­кIэлъыплъ, и къарури и гуа­щIэри къытезыгъэкIуадэ гъэсакIуэм хуэбгъэфащэ мыхъун псалъэ дахэ щыIэу къыщIэ­кIынкъым.
  • Налшык къалэ дэт прогимназие №18-м щылажьэ Дзу (Шы­фэдыгъу) Светланэ категорие ­нэхъыщхьэ зиIэ егъэджакIуэщ. Абы и псалъэхэм къызэры­хэ­щыжымкIэ, щысабийм садым кIуэн фIэфIу, уеблэмэ унэм ­къигъэзэжа нэужьи и гуащэхэр и гъэсэну джэгуу щытащ. И гъэсакIуэхэм щапхъэ ятрихыу, ­къы­дэкIуэтеймэ, абыхэм ещхьу ­щабэу, гуапэу, щIэныгъэ ябгъэ­дэлърэ абыкIэ цIыкIухэм ядэгуэ­шэфу, цIыху гъащIэм лъэ­ба­къуэщIэ хачэнымкIэ дэIэпыкъуэгъу яхуэхъуу щытыну хъуап­сэрт. Класс нэхъыжьхэм нэсу нэмы­цэбзэр яджын щIадза нэужь, абы IэщIагъэм теухуауэ иIэ еплъыкIэм зихъуэжат.
  • Курыт еджапIэр къиухри, ар Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэрал универ­ситетым нэмыцэбзэр щра­гъэджу иIэ къудамэм щIэ­тIыс­­хьауэ щытат. И адэ-анэми ­трагъэгушхуэу, яфIэфIу ира­гъэ­­джащ хъыджэбзыр. Абы щIэсу унагъуэ ихьэри, иужь илъэсхэм заочнэу еджащ.

  • Хамэбзэм хуеджа пэтми, езым бын игъуэта иужькIэ, Светланэ сабий гъэсакIуэу лэжьэныр нэхъыфIу къилъытэри, 1983 гъэм и лэжьыгъэ мытыншым щыщIи­дзат Налшык къалэ дэт прогимназие №18-м.
  • Светланэ зы махуи къыпикIуэтакъым лэжьыгъэм: махуэщIэ къэунэхум къаруущIэ къыхилъхьэу, и гъэсэн цIыкIухэм ящыгуфIыкIыу IуэхущIапIэм макIуэ. И IэщIагъэмкIэ щIэныгъэфI зэ­рыбгъэдэлъыр плъагъуу, сабийхэр къыдихьэхыфрэ махуэ къэс­кIэ щIэ гуэрым хуигъасэу ап­хуэ­дэщ. Светланэ технологиещIэр и IэнатIэм хэпща хъунымкIи лэ­жьыгъэшхуэ ирегъэкIуэкI. Сабий садым екIуалIэ цIыкIухэр егъасэ Iуэхугъуэ гуэрхэм кIэлъыплъыфу, къахутэфу, зрагъэпщэфу, я еплъыкIэхэр къагъэлъэгъуэфу, къазэрыщыхъуар жаIэжыфу. А Iуэхугъуэ псори сэбэп мэхъу сабийхэр езым я акъылкIэ тэмэму гупсысэфу, нэгъуэщIым щымыгугъыу егъэсэнымкIэ. Уи быным и къэухьым зэрызиужьыр щып­лъагъум, и гур къигуфIыкIыу, нэсыху пIащIэу пщэдджыжь къэс­кIэ садым щыпшэм деж къыбгуроIуэ гъэсакIуэм и гугъуе­хьыр псыхэкIуадэ зэрымыхъур.
  • Дзу Светланэ иригъэкIуэкI лэ­жьыгъэр зэхэзымыщIыкIрэ ар къы­зыгурымыIуэрэ адэ-анэхэми яхэткъым, псори зэрыхуэарэ­зыми шэч хэлъкъым. Абы и Iуэ­хущIафэхэм гу къыщылъатащ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэми Налшык къалэм Егъэджэны-гъэм­кIэ и департаментми. Абы и ­щы­хьэтщ зыбжанэрэ фIыщIэ, щытхъу тхылъхэр къызэры­хуагъэфэщар.
  • Зи къарури зэфIэкIри нэхъ цIыкIу дыдэхэр гъэсэным, щIэ­ныгъэ етыным тезыгъэкIуадэ Светланэ зыпэрыт IэнатIэм адэ­кIэ и къарур пэлъэщу илъэс ­куэдкIэ узыншэу лэжьэну дохъуэхъу.
  • ХЬЭРЭДУРЭ  Аллэ.