ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2020-03-06

 • КIэщт  Мухьэз
 • Си анэм деж
 • Си анэ дыщэ, жэщ вагъуэншэу
 • КIыфIщ ди унэр махуэ дыдэм.
 • Жьыбгъэ пэтрэ бжьыхьэкIапэм
 • КъыкIэщIэсщ,
 • сэ къысхуэшхыдэу.
 • Къыздэщыгъуэрэ ди пэшыр,
 • Къыздигуэшу гуауэ щIыIэр?
 • Зы жимыIэу щхьэ щым ари,
 • Щхьэ нэщI хъуа, ябгына пщыIэу?

 • Щытыгъати, пщIэжрэ, япэм
 • Хьэблэм дэсым мыр я кIуапIэу,
 • Жьыми щIэми, зэралъэкIкIэ,
 • КъыщIыхьахэм ар я гуапэу.
 • Къэбгъэнащи иджы нэщIу
 • И тIысыпIэр нэщхъеягъуэм,
 • Уэ уи теплъи, уи ныбжь дыди
 • Зы плIанэпи дэзмылъагъуэ.
 • Зэхэсхыжкъым и уэрэдыр
 • Iэрыгъадэ уи машинэм:
 • Ар сабалъэу къуэтщ бжэ
 • къуагъым,
 • Бзагуэу щылъщ пIыгъа
 • уи пшы­нэр.
 • Зэт! Зэхэсхрэ лъэ макъ
 • гуэрхэр?
 • Си гугъати укъэкIуэжу,
 • Си гуфIэгъуэхэр псы уэру,
 • МыкIуэщIыжу къысхуэпшэжу.
 • Ауэ ноби къоIущащэу,
 • ПщIащэ минкIэ хуэму къоджэу,
 • «Къэуш», — жиIэу лъаIуэ хуэдэ,
 • Жыг хэссар щхьэщытщ
 • уи мащэм.
 • Къэжэр Пётр
 • Анэгу
 • СщIэркъым уи щхьэцым
 • тхъугъэ лей
 • Сэ си зэранкIэ къыхэхъуами, —
 • СолъэIу бгъэгъуну
 • щезгъэлейм, —
 • Уи нэкIу зэлъэнт-тIэ сэр
 • мыхъуамэ!
 • Сэ си уIэгъэу къысфIощIыж
 • НапIэм тезашэ уи лэдэххэр…
 • Мес, мастэр гукIэ зэфIощIэж,
 • Нэпсыншэ хъуащи уи нэ дахэр,
 • СщIэркъым уи нэпсыр
 • стебухам
 • Сэ сумыгъагъыу,
 • Сыгъын хуеймэ.
 • Сэркъэ уэ гуащIэ щIэбухар
 • Уэ хьэлъэр къапщтэу,
 • СIыгъын хуеймэ?!
 • СощIэж мазэгъуэ жэщу пхьар
 • Унапхъэу
 • Чырбыш бгъэж, бгъэгъущу.
 • ПIэ хуаби уи щхьэр хуумыхьау,
 • УдэкIырт губгъуэм уэ
 • нэхумыщу…
 • Гъэр плIыщIрэ щырэ!
 • Зэман Iейт,
 • УздыхуэпIащIэр укIэрахъуэу!
 • Ауэ, итIани, дэ щIыкIей
 • ДищIакъым ем къиIэт
 • кIэрахъуэм!
 • Абы уи фIыгъэ хэлъщ, анэгу,
 • Хэлъщ, уи быдзышэ
 • тIурылъащи!
 • Хэлъщ текIуэныгъэри уи нэгу
 • ЦIыху текIуэныгъэуэ къищащи!
 • Анэгурэ щIыгурэ зэдопсэу!
 • Анэгур бынырщ зэрыпсэур, —
 • Арщ дыхэзышри гъащIэ
 • пшагъуэм.
 • Иджы тщыгъупщэжау а псор,
 • Укъыдэшхыдэм, дощI ди жагъуэ.