ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и  Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Хэкум и  хъумакIуэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

2020-02-22

  • ПщIэ зыхуэсщI дзэ къулыкъущIэхэ!
  • Хэку зауэшхуэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда къарухэм я ветеран лъапIэхэ!
  • Хэкум и хъумакIуэм и махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу!
  • Мы гуфIэгъуэ махуэм дэ догъэлъапIэ частхэм, соединенэхэм зи къулыкъур щезыхьэкI, къэралым и шынагъуэншагъэр къызэзыгъэпэщ, цIыхухэм я мамыр гъащIэр зыхъумэ, хэкур фIыуэ лъагъуным пыщIа Iуэхухэр махуэ къэс пхызыгъэкI псори. ФIыщIэ хэха яхудощI икIи ди щхьэр яхудогъэщхъ Хэку зауэшхуэм и ветеранхэу ди Хэкум и хуитыныгъэмрэ щхьэхуитыныгъэмрэ зыхъумахэм. Ахэр щхьэмыгъазэу, къикIуэт ямыIэу бийм зэрыпэщIэтар ди Хэку лъапIэм хуэпэжу щытынымкIэ мыкIуэдыжын щапхъэщ.

  • Урысейм зыхъумэжыныгъэмкIэ бгъэдэлъ лъэщагъыр нэхъри гъэбыдэныр, ди цIыхубэр зэкъуэгъэувэныр, дэтхэнэ зыри хьэлэлу и лэжьыгъэм пэрытыныр дыщалъхуа Къэбэрдей-Балъкъэрыр, зэрыщыту ди Хэкур адэкIи ефIэкIуэнымрэ гъэгъэнымкIэ шэсыпIэу зэрыщытым шэч къытесхьэркъым.
  • Фи щхьэкIэ фэ, фи благъэхэмрэ фи Iыхьлыхэмрэ узыншагъэ, насып, ефIэкIуэныгъэ фиIэну си гуапэщ.