ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-02-22

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мазаем и 24
 • 06.00, 07.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 06.30 «Щиху. Зыужьыныгъэм и щIэдзапIэ». УФ-м щIыхь зиIэ и кхъухьухуакIуэ Быкъыш Анатолий (12+)
 • 07.00 Хэкум и хъумакIуэм и махуэм «Оюмла» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 08.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 08.20 «Дэнэ къыщыщIидзэр Хэкум?» (12+)
 • 08.35 «Уэрэдыр зи Iэпэгъу». Лий Аслъэн (адыгэбзэкIэ) (12+)

 • 09.15 «Эртте биреу бар эди…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Из точки N» (12+)
 • 17.15 «Джэгурэш». ЕджакIуэ нэхъыжьхэм папщIэ теледжэгу. ПэщIэдзэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 «Спорт майдан» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30, 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Си гъуэгуанэр зэпыунукъым». Уэрэзей Афлик (12+)
 • 20.30 «Къэбэрдей къэрал драмэ театрым фыкърегъэблагъэ». Аброкъуэ А. и «ФIыцIэрэ хужьрэ» пьесэм къытращIыкIа спектаклым и премьерэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «Жашауну бетлери». Жылагъуэ-политикэ тележурнал (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Гъубж, мазаем и 25
 • 06.00, 07.40, 19.30, 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 06.20 «Си гъуэгуанэр зэпыунукъым». Уэрэзей Афлик (12+)
 • 07.00 «Къэбэрдей къэрал драмэ театрым фыкърегъэблагъэ». Аброкъуэ А. и «ФIыцIэрэ хужьрэ» пьесэм къытращIыкIа спектаклым и премьерэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 08.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 08.20 «Из точки N» (12+)
 • 08.35 «Жашауну бетлери». Жылагъуэ-политикэ тележурнал (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 09.05 «Спорт майдан» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 09.20 «Таурыхъыр ди хьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «Джэгурэш». ЕджакIуэ нэхъыжьхэм папщIэ теледжэгу. КIэухыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 «Тайм-аут». Спорт хъыбархэр (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.45 «Курыт лIэщIыгъуэхэм адыгэхэм зэрахьа Iэщэмрэ нобэмрэ» (12+)
 • 20.15 «Ана тил». Телевикторинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.45 «Адыгэ шхыныгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Бэрэжьей, мазаем и 26
 • 06.00, 07.40, 19.30, 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 06.15 «Курыт лIэщIыгъуэхэм адыгэхэм зэрахьа Iэщэмрэ нобэмрэ» (12+)
 • 06.45 «Къэухь» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 07.25 «Тайм-аут». Спорт хъыбархэр (12+)
 • 08.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 08.20 «Телестудио»: адыгэбзэ. 51-нэ дерс (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 08.50 ««Ана тил». Телевикторинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 09.20 «Ойнай-ойнай». ГушыIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «Дыгъэ-щыгъэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (12+)
 • 17.30 «Жаншэрхъ». Спорт нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «Классика для всех» (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.50 «ГъащIэм и тхыпхъэхэр». Локьяев Рашид (12+)
 • 20.10 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ». КъБАССР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Шэрий Иринэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.55 «Жерлешле». Къэзахъстаным и лъэпкъхэм я ассамблеем хэт Хочиевэ Людмилэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • Махуэку, мазаем и 27
 • 06.00, 07.40, 19.30, 21.40 ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 06.20 «Классика для всех» (12+)
 • 06.45 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ». КъБАССР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Шэрий Иринэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 07.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 08.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 08.20 «Жерлешле». Къэзахъстаным и лъэпкъхэм я ассамблеем хэт Хочиевэ Людмилэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 08.55 «Дыгъэ-щыгъэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (12+)
 • 17.00 «Телестудио»: балъкъэрыбзэ. 50-нэ дерс (12+)
 • 17.25 «Ууаз». Псэкупсэ-узэщIакIуэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «Спортым дихьэххэр». «Спартак-Налшык» ПФК-м и унафэщI Мэшыкъуэ Аслъэн (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.45 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 20.30 «Макъамэ нэтын» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «Заманны чархы» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Мэрем, мазаем и 28
 • 06.00, 07.40, 19.30, 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 06.20 «Души прекрасные порывы». Литературэ-макъамэ пшыхь (12+)
 • 06.55 «Ууаз». Псэкупсэ-узэщIакIуэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 07.30 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 08.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 08.20 «Макъамэ нэтын» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 09.00 «Заманны чархы» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.15 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 «Тайм-аут». Спорт хъыбархэр (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.50 «Гъуэгуанэ тхыгъэхэр» (12+)
 • 20.00 «ЩIыхьым хуэпэжу». Урысейм и ОМВД-м Тэрч щIыналъэм щиIэ къудамэм и унафэщI Кърымыкъуэ Заур (12+)
 • 20.30 «Ди къежьапIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «Бирге». Тележурнал (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Щэбэт, мазаем и 29
 • 06.00, 07.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 06.20 «ЩIыхьым хуэпэжу». Урысейм и ОМВД-м Тэрч щIыналъэм щиIэ къудамэм и унафэщI Кърымыкъуэ Заур (12+)
 • 06.50 «Ди къежьапIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 07.25 «Тайм-аут». Спорт хъыбархэр (12+)
 • 07.55 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 08.45 «Золотой цыплёнок». Урыс къэрал драмэ театрым и спектакль (12+)
 • 17.00 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.20 «ЩIалъэгъуалэм я Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 17.45 Щапхъэу ягъэлъагъуэ «Дети гор» ансамблым и концерт. ПэщIэдзэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.00 «Тхыдэм и цIыху». Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор МафIэдз Сэрэбий (12+)
 • 19.35 «ПщIэну ухуеймэ». ХъыбарегъащIэ-хэзыгъэгъуазэ тележурнал (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 «Республикэм щыхъыбархэр» (16+)
 • 20.30 Лоркэ Ф. Г. «Альбэ Бернардэ и унэ». Кулиевым и цIэр зезыхьэ Балъкъэр къэрал драмэ театрым и спектакль. ПэщIэдзэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «Ыйыкъ». ХъыбарегъащIэ нэтын (16+)
 • Тхьэмахуэ, гъатхэпэм и 1
 • 06.00 «Ыйыкъ». ХъыбарегъащIэ нэтын (16+)
 • 06.20 «Тхыдэм и цIыху». Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор МафIэдз Сэрэбий (12+)
 • 06.55 «ПщIэну ухуеймэ». ХъыбарегъащIэ-хэзыгъэгъуазэ тележурнал (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 07.35 «Республикэм щыхъыбархэр». (16+)
 • 07.50 «ЩIалъэгъуалэм я Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 08.15 «СабиигъэгуфIэ». ЦIыкIухэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 08.35 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 15.55 «Добрый доктор». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 16.20 «ЩыIащ-псэуащ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.35 Лоркэ Ф. Г. «Альбэ Бернардэ и унэ». Кулиевым и цIэр зезыхьэ Балъкъэр къэрал драмэ театрым и спектакль. ПэщIэдзэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.15 Щапхъэу ягъэлъагъуэ «Дети гор» ансамблым и концерт. КIэухыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.35 «Зэманымрэ цIыхумрэ». ТхакIуэ, тхыдэдж, лъахэхутэ Коломиец Владимир (12+)
 • 20.00 «ЩIэнгъуазэ». Япэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.45 «Адабият ушакъла» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, мазаем и 24
 • Лажьэркъым
 • Гъубж, мазаем и 25
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.25 «Хэкум къулыкъу хуэщIэн». Гулэжын Беслъэн. ГСВГ-м и ветеранхэм я зэгухьэныгъэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Шэрджэс щIыналъэ. Си щхьэр пхузогъэщхъ». Лермонтов Михаил (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.55 «Литературэ зэIущIэхэр». Шаваев Хьэсэнрэ Курбанов Рафисрэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.25 «Зауэм и бынхэр». Лэжьыгъэм и ветеран Къамгъуэт Нажмудин (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Бэрэжьей, мазаем и 26
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Унагъуэ насып». АфIэунэхэ я унагъуэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.15 «ТекIуэныгъэм и къуэрылъхухэр». Дзэлыкъуэ муниципальнэ щIыналъэм хыхьэ Хьэбэз къуажэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 19.45 «Тщымыгъупщэн папщIэ». Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм фашист концлагерхэм щаIыгъахэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Махуэку, мазаем и 27
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.25 «Ди щIэин». Лъэпкъ творчествэмкIэ щIыналъэ зэхуаку фестиваль (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Тщымыгъупщэн папщIэ». Джэрыджэ зэкъуэшхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 «Сурэтыр зэманым и гъуджэщ». Сурэттех Султанов Магомет (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.35«Тщыгъупщэ хъунукъым». Бахъсэн муниципальнэ щIыналъэм хыхьэ Ислъэмей къуажэм щыпсэухэу Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм тылым щылэжьахэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Мэрем, мазаем и 28
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр
 • 14.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Война в царстве снега и льда». Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм Iуащхьэмахуэ папщIэ екIуэ-кIа зауэр (12+)
 • 18.50 «Вагъуэбэ». Скульптор ТхьэкIумашэ Михаил (12+)
 • 19.30 «Афганистаныр дигу къэдгъэкIыжу». Сэлэт Бозий Рэмэзан и фэеплъу (12+)
 • Щэбэт, мазаем и 29
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 8.20 «Бзухэм папщIэ уэрэд». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Тхьэмахуэ, гъатхэпэм и 1
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • ОТР
 • Блыщхьэ, мазаем и 24
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Лъэхъэнэм и цIыху» (12+)
 • 6.50 «КъэкIуэнур — нобэм». (12+)
 • 7.20 «Япэ» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «Кавказым и симфоние». Япэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «Iущыцэ» (12+)
 • 17.20 «КъэкIуэнур — нобэм» (12+)
 • 17.45 «Iуэху бгъэдыхьэкIэ» (12+)
 • 18.10 «Лъабжьэмрэ дамэмрэ» (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, мазаем и 25
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «КъэкIуэнур — нобэм». (12+)
 • 6.40 «Лъабжьэмрэ дамэмрэ» (12+)
 • 7.15 «Iуэху бгъэдыхьэкIэ» (12+)
 • 7.40 «Дэ абы щыгъуэм иджыри дыкъалъхуатэкъым» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «Кавказым и симфоние». ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 17.15 «ЩIэплъыпIэ» (12+)
 • 17.45 «Дахагъэм дунейр къригъэлынущ» (12+)
 • 18.15 «Ар щIэн хуейщ» (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, мазаем и 26
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «ЩIэплъыпIэ» (12+)
 • 6.50 «Музыкальный микс» (12+)
 • 7.10 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 7.30 «Ар щIэн хуейщ» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «Два соло». ПэщIэдзэр (12+)
 • 17.00 «Спортым дихьэххэр» (12+)
 • 17.20 «ТВ-галерея» (12+)
 • 17.55 «Зэманымрэ цIыхумрэ» (12+)
 • 18.35 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, мазаем и 27
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 6.25 «Зэманымрэ цIыхумрэ» (12+)
 • 6.50 «ТВ-галерея» (12+)
 • 7.25 «Спортым дихьэххэр» (12+)
 • 7.45 «Лэжьыгъэм и лIыхъужьым и вагъуэ» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «Два соло». КIэухыр (12+)
 • 17.00 «Дымоверсия» (12+)
 • 17.15 Александровым и цIэр зезыхьэ уэрэдымрэ къафэмкIэ академическэ ансамблым и концерт. ПэщIэдзэр (12+)
 • 17.45 «ЩIэплъыпIэ» (12+)
 • 18.05 «Зэманымрэ цIыхумрэ» (12+)
 • 18.35 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, мазаем и 28
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 Александровым и цIэр зезыхьэ уэрэдымрэ къафэмкIэ академическэ ансамблым и концерт. КIэухыр (12+)
 • 6.45 «Зэманымрэ цIыхумрэ» (12+)
 • 7.15 «ЩIэплъыпIэ» (12+)
 • 7.35 «Гъуэгуанэ тхыгъэхэр» (12+)
 • 7.50 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «Размазня» (12+)
 • 8.25 «ТВ-галерея» (12+)
 • 17.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 17.15 «Нестор адыгской истории» (12+)
 • 18.05 «Зэманымрэ цIыхумрэ» (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, мазаем и 29
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Ар щIэн хуейщ» (16+)
 • 6.45 «Дыдейхэр Белоруссием» (12+)
 • 7.20 «Зэманымрэ цIыхумрэ» (12+)
 • 7.50 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 8.05 «Концерт». ПэщIэдзэр (12+)
 • 17.00 «Узыншагъэм и плъырхэр» (12+)
 • 17.30 «Современник» (12+)
 • 18.00 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Принцип СТО» (12+)
 • 18.30 «Зэманымрэ цIыхумрэ» (12+)
 • Тхьэмахуэ, гъатхэпэм и 1
 • 6.00 «Узыншагъэм и плъырхэр» (12+)
 • 6.30 «Зэманымрэ цIыхумрэ» (12+)
 • 7.00 «Современник» (12+)
 • 7.30 «Без паники, синьоры!» (12+)
 • 17.00 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Дыщэ Вагъуэхэр» (12+)
 • 17.25 «Узыншагъэм и плъырхэр» (12+)
 • 18.00 «КъэкIуэнур — нобэм» (12+)
 • 18.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и радио
 • Блыщхьэ, мазаем и 24
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.35 «Литературэ тхыгъэхэу плёнкэм щIэуэ тредгъэтхахэр». Нало Ахьмэдхъан (адыгэбзэкIэ)
 • 8.359.00 Ольмезов Мурадин. «Баппу-Бэлэбанэ щакIуэр». Сабийхэм папщIэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Ди хъугъуэфIы-гъуэхэр» циклым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Шэджагъуэ хуабэм»
 • 15.2515.45 «ТекIуэныгъэм и вагъуэбэ». ЕтIуанэ Iыхьэр
 • 15.4516.00 «Мы махуэр апхуэдизу щIэдахэр». Концерт (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.35 «Псоми тедгъэкIуэдэнур дакъикъитхущ»
 • 18.3519.00 Радиом и фондым щыщщ. «Зауэр и тхылъхэми, и гъащIэми хэтщ». КIыщо-къуэ Алим
 • Гъубж, мазаем и 25
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.30 «Ислъамымрэ гъащIэмрэ». Аккаев Хь. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.308.40 «Фэеплъымрэ щIыхьымрэ я илъэс». ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.409.00 «Илъэсхэм, лIэщIыгъуэхэм къапхыкIа» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 Бозий Людин. «Уэсят» таурыхъыр (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Хабзэм теухуауэ»
 • 13.4514.00 «Нэхъ пасэу радиом къитахэм ящыщщ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.2516.00 «ЗэфIэкI уиIэ — умыгъэпщкIу». Эфир занщIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Гум имыхухэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3018.50 «Нэхъ гурыхьым теухуауэ»
 • 18.5019.00 «Псоми ятеухуауэ…» (адыгэбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, мазаем и 26
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.30 «ТекIуэныгъэр къытхуэзыхьахэр». Сокъур А. (адыгэбзэкIэ)
 • 8.308.40 «ШыкIэпшынэм и макъ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.409.00 «Зауэм хэта тхакIуэхэр». Будаев Азрэт (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Гупсэхугъуэ». Ахматовэ Э. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Фэр папщIэ». Эфир занщIэ
 • 15.2515.45 «Анэшхуэм и пхъуантэ»
 • 15.4516.00 «Микрофоныр — сабийхэм» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.40 «Фэеплъымрэ щIыхьымрэ я илъэс». ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. Апажэ Мухьэмэд и гукъэкIыжхэр
 • 18.4019.00 «Винил-кафе»
 • Махуэку, мазаем и 27
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.30 «ЛIакъуэ». (Занкишиевхэ я лъэпкъыр) (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.308.40 «Фэеплъымрэ щIыхьымрэ я илъэс». ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.409.00 «ИгъэзэщIа ролхэр». Сонэ Башир (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Къру кIапсэ». Къаныкъуэ Анфисэ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Си дунейм ухэзышэ лъэбакъуэ»
 • 13.4514.00 «20 лIэщIыгъуэм и антологиер». КъБР-м щыщ усакIуэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.2515.45 «И чэзу дыдэщ»
 • 15.4516.00 «Динымрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 Радиом и дыщэ фондым ящыщщ
 • 18.3018.50 «КапитанитI»
 • 18.5018.55 «Командная строка»
 • 18.5519.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • Мэрем, мазаем и 28
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.257.45 «ПщэдджыжьыфIыр цIыхуфIхэм драгъусэу» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.458.00 «70 — 80 гъэхэм радиом къитахэм ящыщщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.108.30 «Жьэгу пащхьэ». Созаев Д. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.308.45 «УсакIуэмрэ уэрэдымрэ» Лыкъуэжь Нелли (адыгэбзэкIэ)
 • 8.459.00 «Дыхьэшхэнщ, гуэныхьи пылъкъым» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Насыпым и дамыгъэ тхьэрыкъуэ цIыкIу». Гулиев М. и псалъэхэр зыщIэлъ уэрэдхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Портал»
 • 13.4514.00 Гуртуев Берт. «Аслъижан» поэмэм щыщ пычыгъуэ (адыгэбзэкIэ)
 • 15.2515.45 «Телескоп» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.4516.00 «Ууаз» (диным теухуауэ) (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Гум имыхужхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3018.45 «Спорт щхьэл»
 • 18.4519.00 «Си япэ тхылъ цIыкIухэр» (адыгэбзэкIэ)
 • Щэбэт, мазаем и 29
 • 10.1011.00 «Кавказым и пшэплъхэр». Радиожурнал
 • 11.1011.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.2511.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэ- кIэ)
 • 11.4012.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, гъатхэпэм и 1
 • 10.1010.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр
 • 10.2511.00 Шаваевэ М. «Фэ сыт флъэгъуар…» радиоинсценировкэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.1011.45 Нало Заур. «Исмел и кхъуафэжьейр» радиопостановкэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Зэм бжьыхьэщ, зэм гъатхэщ». Концерт (адыгэбзэкIэ)
 • КъБР-м и радио
 • Блыщхьэ, мазаем и 24
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 6.457.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.40 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.0024.00 «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Гъубж, мазаем и 25
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 — «Школ жашау» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 16.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00 «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, мазаем и 26
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 4.00 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.30 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.20 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 14.40 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 16.20 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Боракъ » (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.3024.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Махуэку, мазаем и 27
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 00.30 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.10 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 9.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Тейри къылыч» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 15.35 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00 «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Мэрем, мазаем и 28
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.10 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (12+) (адыгэбзэкIэ)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 18.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Щэбэт, мазаем и 29
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.15 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 — «Алтын сыбызгъы» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 10.00 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — «Дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 12.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 15.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Алтын сыбызгъы» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 16.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 18.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ)
 • 18.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.20 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.3024.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, гъатхэпэм и 1
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Алтын сыбызгъы» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 5.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ)
 • 5.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 6.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.447.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 10.00, 14.00
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 8.00, 15.00
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 12.00, 17.00
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.10 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40 — «Дерс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.10 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.40 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Алтын сыбызгъы» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00 «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)