ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

УсакIуэ Балкъыз Батий дунейм ехыжащ

2020-02-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэн­хабзэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. Дунейм ехыжащ усакIуэ Балъкъыз Батий Ахь­мэд и къуэр.
 • Ар Бахъсэн рай­оным хыхьэ Къулъкъу­жын Ип­щэ къуажэм ­ 1948 гъэм бадзэуэгъуэм и 15-м къыщалъхуащ. 1967 гъэм ­къуажэ школыр къиухри, а гъэ дыдэм дзэм къулыкъу щищIэну ираджащ. Усыгъэм дихьэх щIалэм хуэфащэ щIэ­ныгъэ зригъэгъуэтыну мурад ищIри, 1981 гъэм Горький ­Максим и цIэр зэрихьэу Москва дэт Ли­тературэ институтым заочнэу щIэтIысхьащ икIи ар 1987 гъэм хъарзынэу ­къиухащ. 1991 гъэм щыщIэдзауэ ­Урысейм и ТхакIуэхэм я союзым хэтащ.

 • Балъкъыз Батий  и усэхэр респуб­ликэм къы­щыдэкI газетхэмрэ журналхэмрэ адыгэбзэкIи урысыбзэкIи къытра­дзэрт, уэрэдхэр къытращIы­кIырт. Илъэс зэмылIэужьыгъуэ­хэм абы и усэхэр щызэхуэхьэса тхылъу ­ тху «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм адыгэбзэкIэ къы­щы­дэкIащ. УсакIуэ-зэдзэ­кIакIуэ цIэрыIуэ Латы­нын Валерий игъэ­хьэ­зырурэ, ахэр «Молодая гвардия», «Аврора» жур­налхэм къытра­дзащ, Кавказ Ищхъэ­рэм и иджырей уса­кIуэхэм я тхыгъэхэр щызэхуэхьэса «Псэ зэ­Iыхьлыхэм я вагъуэ­бэ» тхылъым 2017 ­ гъэм  хагъэхьащ. А гъэ ды­дэм «Российский ­пи-
 • сатель» тхылъ те­дза­пIэм къыдигъэкIащ Батий и усэхэр, баллабалла­дэхэр, «Тхыдэм и гъуэгухэр» поэмэр щызэхуэхьэса «Псэм и нур» тхылъыр.
 • 2018 гъэм Балъкъыз Батий «Урысейм и къыу хужьхэр» лъэпкъ лите­ратурэ фестивалым и лауреат хъуащ.
 • ЗэфIэкIышхуэ зыбгъэдэлъа а цIыху хьэлэмэтыр КъБР-м исхэм зэи ящы­гъуп­щэнукъым.
 • КъБР-м ЩэнабзэмкIэ
 •  и министерствэ,
 • КъБР-м и ТхакIуэхэм я союз,
 • Дунейпсо, Къэбэрдей
 •  Адыгэ Хасэхэр.