ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Усыгъэхэр

2020-02-15

 • КЪАГЪЫРМЭС Борис
 • *   *    *
 • IэфIыгъэу, лIыгъэу пхэлъыр,
 • уи гуапагъэр
 • Куэд щIауэ псэкIэ зыхэсщIэу сопсэу.
 • СлъэкIамэ, ахэр минкIэрэ згъэбагъуэу,
 • Сыпхуэлэжьэнти, си бзэ, гъащIэ псом.

 • Уэрщ сытым щыгъуи си гур зыгъэнэхур,
 • СиIэту уэрщ сизыхьэр лIыгъэ уэгу.
 • Ди лъэпкъым щыщми, бзэр
 •  зыфIэмыIуэхур
 • Адыгэу плъытэу, уиплъэ хъун и нэгу?!
 • ФIокIуэдыр и бзэр уэ узыфIэкIуэдым,
 • КъыпхужызыIэм: «Бзэ
 • лъэрымыхь цIыкIущ…»
 • Уэ къыпхуэпэж уи бын
 • гуащIафIэ куэдым
 • Я тхыгъэхэр ипхьащ къэрал утыку.
 •  Уэ Iэщэ жану уриIащ Бэчмырзэ.
 • Ар закъуэныгъэм щиубыдам — уэ зырщ
 • Къыкъуэувар, и щэху
 • зрихьэлIа гъусэу, —
 • Урителъхьэну пэжым ухьэзырщ.
 • Алий и усэм дамэ лъэщ ухуэхъури,
 • ПIэтащ и псалъэр,
 • налкъут зэщIэлыдэу.
 • Пэжыгъэм, лIыгъэм ди бзэкIэ
 • дехъуэхъури,
 • Дыщыуващ гъащIэщIэм, ди лъэр быдэу.
 • Сэ уи къэкIуэнум согупсысыр куэдрэ,
 • Сыхуейщ  уи  гъащIэр хъуну
 • нэхъри кIыхь.
 • Насып иIэжкъым лъэпкъым,
 • и бзэр кIуэдмэ, —
 • ЗауэлI Iэщэншэу, мэхъу ар лъэрымыхь.
 • Хуэблэжьыр лъэпкъым нэхъри
 • уэ бгъэбагъуэу,
 • Ди адыгэбзэ, куэдрэ утхуэпсэу!
 • IэфIыгъэу, лIыгъэу пхэлъым,
 • уи гуапагъэм
 • Щыгъуазэ сщIынт, слъэкIамэ,
 • дуней псор.
 • КЪУНЫЖЬ ХьэIишэт
 •  *   *    *
 • Адыгэбзэр си псэкъым,
 • Адыгэбзэр си нэкъым,
 • Си псэм хуэдэр си анэрщ,
 • Си нэм хуэдэр си адэрщ.
 • Адыгэбзэр псысэкъым,
 • Iейуи сыгупсысэкъым —
 • Ар си нитIым я нэщи,
 • Ар схэлъ си псэм и псэщи…