ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэрэ пщэдейрэ

2020-02-11

 • Мазаем и 11, гъубж
 • Сымаджэм и дунейпсо махуэщ
 • ЩIэныгъэм хэт бзылъхугъэхэм я дунейпсо махуэщ
 • Урысейм щагъэлъапIэ щIымахуэ спорт лIэужьыгъуэхэм я махуэр
 • Тутын емыфэным и урысейпсо махуэщ
 • Азербайджаным и налог къулыкъущIапIэм и лэжьакIуэхэм я махуэщ

 • Япониер къэралыгъуэ щхьэхуэ щыхъуа махуэщ
 • 1697 гъэм Пётр Езанэм Iэ щIидзащ Урысейм тутын щащэну хуит зыщI унафэм.
 • 1809 гъэм бахъэкIэ лажьэ кхъухь япэу зэрищIам щыхьэт техъуэ тхылъи къратри, абыкIэ цIыхухэр къришэкIыну зэрыхуитым теухуаи хуатхащ америкэ инженер Фултон Роберт.
 • 1826 гъэм Лондон къалэм университет къыщызэIухыным теухуа унафэ къащтащ.
 • 1829 гъэм цIыху къызэрыгъэгубжьахэм Тегеран щаукIащ урыс усакIуэ, драматург, дипломат Грибоедов Александр.
 • 1928 гъэм Санкт-Мориц (Швейцарие) къыщызэIуахащ II ЩIымахуэ Олимп Джэгухэр. Ахэр мазаем и 19 пщIондэ екIуэкIащ. СкелетонымкIэ (Iэжьэм илъу бгым къежэхынымкIэ) зэпеуэхэр олимп зэхьэзэхуэм щыхагъэхьар абы щыгъуэщ.
 • 1929 гъэм Ватикан къэрал щхьэхуэ хъуащ. Аращ дунейм щынэхъ цIыкIу дыдэ къэралыр.
 • США-м щыщ къэхутакIуэ цIэрыIуэ, фонографыр къэзыгупсыса, дуней псом къыщалъыта зэхъуэкIыныгъэхэр электротехникэм хэзылъхьа, Америкэм и дамыгъэ нэхъ лъапIэ дыдэр — Конгрессым и Дыщэ медалыр — зыхуагъэфэща Эдисон Томас къызэралъхурэ илъэси 173-рэ ирокъу.
 • Актёр, «СССР-м и цIыхубэ артист» цIэр япэу зыхуагъэфэщахэм ящыщ Качалов Василий къызэралъхурэ илъэси 145-рэ ирокъу.
 • Совет актрисэ, уэрэджыIакIуэ, къэфакIуэ, СССР-м и цIыхубэ артисткэ Орловэ Любовь къызэралъхурэ илъэси 118-рэ ирокъу.
 • Жылагъуэ лэжьакIуэ, философие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Унэж Кашиф и ныбжьыр илъэс 74-рэ ирокъу.
 • Жылагъуэ лэжьакIуэ, КъБР-м цIыхухэм социальнэу къащхьэщыжынымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Щоджэн Риммэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. ЩIыIэр махуэм градуси 3 — 1, жэщым градуси 9 — 6 щыхъунущ.
 • Мазаем и 12, бэрэжьей
 •  
 • Iэ плъыжьым и дунейпсо махуэщ (сабий-зауэлIхэм я дунейпсо махуэщ). Сабийхэр зауэхэм, лъыгъажэхэм хэтын хуей зэрыхъур, залымыгъэ зехьэным ирахулIэныр мыдэным хуэгъэпсауэ 2004 гъэ лъандэрэ ирагъэкIуэкI.
 • 1864 гъэм Москва зоопарк къыщызэIуахащ.
 • 1908 гъэм дунейм щыяпэу Нью-Йорк къалэм щежьащ автомобилкIэ къызэдэжэурэ щIым и хъуреягъ гъуэгуанэр зэпызычыну мурад зыщIа гуп.
 • 1929 гъэм Налшык щIыпIэ мыхьэнэ зиIэ курорт                              хъуащ.
 • 1941 гъэм пенициллин хущхъуэр ирахьэлIэурэ цIыху сымаджэр япэ дыдэу ягъэхъужащ.
 • 1943 гъэм Краснодар къалэр, Тимашевск, Кореновск щIыналъэхэр Кавказ Ищхъэрэ фронтым и дзэхэм хуит къащIыжащ. Абыхэм щIэгъэкъуэнышхуэ яхуэхъуат партизанхэри.
 • 1947 гъэм Приморскэ крайм, Сихотэ-Алинь щIыналъэм, къыщехуэхащ вагъуэижыпкъ (метеорит). Ар езым хуэдэхэм я нэхъ ин дыдэт — и хьэлъагъыр тонн 70-м нэсырт.
 • 1955 гъэм СССР-м и Министрхэм я Советым унафэ къищтащ Байконур космодромыр ухуэным теухуауэ.
 • 1957 гъэм Кавказ Ищхъэрэм щыяпэу Налшык телевиденэм лэжьэн щыщIидзащ.
 • 1961 гъэм дунейм щыяпэу СССР-м «Венера-1» станцыр хьэршым иутIыпщащ.
 • 1979 гъэм Женевэ (Швейцарие) климатымкIэ япэ дунейпсо конференцым лэжьэн щыщIидзащ.
 • 1994 гъэм Лиллехаммер (Норвегие) къыщызэIуахащ XVII ЩIымахуэ Олимп Джэгухэр. Ахэр мазаем и 27-м иухащ.
 • 2010 гъэм мазаем и 12 — 28-хэм Ванкувер (Канадэ) щекIуэкIащ ХХI ЩIымахуэ Олимп Джэгухэр.
 • США-м и 16-нэ президенту щыта, цIыхур ягъэпщылIу мыдэныр хабзэу зыгъэува я лъэпкъ лIыхъужь Линкольн Авраам къызэралъхурэ илъэс 211-рэ ирокъу.
 • Тыркум щыпсэуа адыгэ тхакIуэ, дунейпсо литературэм и классикыу къалъытэ Хьэткъуэ Умар (Омер Сейфеддин) къызэралъхурэ илъэси 136-рэ ирокъу.
 • Дзэзешэ цIэрыIуэ, Совет Союзым тIэунейрэ и ЛIыхъужь маршал Чуйков Василий къызэралъхурэ илъэси 120-рэ ирокъу.
 • УсакIуэ, журналист, УФ-м и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Моттаевэ Светланэ къыщалъхуа махуэщ.
 • УсакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Къэшэж Иннэ къызэралъхурэ илъэс 76-рэ ирокъу.
 • УэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ артист Мэремыкъуэ Хъусен и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ. ЩIыIэр махуэм 1 градус, жэщым градуси 5 — 3 щыхъунущ.