ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2020-02-08

 • Мазаем и 8, щэбэт
 •  Урысей щIэныгъэм и махуэщ. 1724 гъэм Пётр Езанэм Iэ щIидзащ Петербург ЩIэныгъэхэмкIэ и академиер къызэгъэпэщыным теухуа унафэм. Иджыпсту ар РАНрщ.
 •  Урысейм и дзэ топографым и махуэщ
 •  Словением щагъэлъапIэ я щэнхабзэм и махуэр
 •  Иракым и революцэм и махуэщ
 •  1725 гъэм дунейм ехыжащ Урысейм и япэ император Пётр Езанэр.
 •  1819 гъэм СанктПетербург университет къыщызэгъэпэщыным теухуа унафэр къащтащ.

 •  1837 гъэм Петербург и Iэгъуэблагъэм деж Пушкин Александррэ Дантес (Геккерн) Жоржрэ щIакIуэкIапэ щызэдытеуващ. Абы щигъуэта уIэгъэм Пушкиныр илIыкIауэ щытащ мазаем и 10м.
 •  1838 гъэм Морзе Сэмюэл малъхъэдисыр къигъэсэбэпу зэпкърилъхьа телеграфым и лэжьэкIэм цIыхухэр щыгъуазэ ищIауэ щытащ.
 •  1905 гъэм Урысейм щыяпэу къызэIуахащ журналистхэр щрагъаджэ курсхэр. Ахэр къызэригъэпэщат профессор Владимиров Леонид.
 •  1919 гъэм Урысейм къыщыдэкIащ зэманыр дунейпсо пщалъэм тету къэралым къыщыгъэлъэгъуэным теухуа унафэр.
 •  1943 гъэм Воронеж фронтым и дзэхэм Курск къалэр хуит къащIыжащ.
 •  1984 гъэм Сараевэ къалэм (Югославие) къыщызэIуахащ ХIV ЩIымахуэ Олимп Джэгухэр. Ахэр мазаем и 19 пщIондэ екIуэкIащ.
 •  1992 гъэм Альбервиль (Франджы) къыщызэIуахащ XVI ЩIымахуэ Олимп Джэгухэр. Ахэр мазаем и 23м зэхуащIыжащ.
 •  2002 гъэм СолтЛейкСити къалэм (США) къыщызэIуахащ XIX ЩIымахуэ Олимп Джэгухэр, мазаем и 24 пщIондэ екIуэкIахэр.
 •  1994 гъэм «Газета Юга» газетым и япэ номерыр къыдэкIащ.
 •  Урыс еджагъэшхуэ, химик цIэрыIуэ Менделеев Дмитрий къызэралъхурэ илъэси 186рэ ирокъу.
 •  Урыс тхакIуэ, бзэр зыджа щIэныгъэлI Успенский Лев къызэралъхурэ илъэси 120рэ ирокъу.
 •  КъБРм и цIыхубэ артист, УФм щIыхь зиIэ и артист, КъэбэрдейБалъкъэрым и Къэрал саугъэтым и лауреат Болэ Мурат къызэралъхурэ илъэси 103рэ ирокъу.
 •  СССРм и цIыхубэ артист, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, СССРм и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща Тихонов Вячеслав къызэралъхурэ илъэс 92рэ ирокъу.
 •  УФм и цIыхубэ артисткэ, СССРм и Къэрал саугъэтыр зрата Муравьевэ Иринэ и ныбжьыр илъэс 71рэ ирокъу.
 •  Химие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУм и профессор Щауэ Iэбубэчыр и ныбжьыр илъэс 65рэ ирокъу.
 •  Урысей фигурист, Олимп чемпион, УФм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Костомаров Роман и ныбжьыр илъэс 43рэ ирокъу.
 •  
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ, уэс къыщесынущ. ЩIыIэр махуэм градуси 3 1, жэщым градус 8 6 щыхъунущ.
 • Мазаем и 9, щэбэт
 •  Дзэ дохутырым и дунейпсо махуэщ
 •  Урысейм и Граждан авиацэм и махуэщ. 1923 гъэм СССРм «Граждан авиацэмкIэ зэгухьэныгъэ къыщызэгъэпэщыным и IуэхукIэ» унафэр къыщащтащ.
 •  1895 гъэм СШАм щыщ Морган Уильям волейбол джэгукIэр къигупсысащ.
 •  1897 гъэм Урысей империем цIыхуу исыр япэу къыщабжащ. Абы наIуэ къызэрищIамкIэ, а зэманым ирихьэлIэу къэралым цIыху мелуани 124рэ мин 600рэ щыпсэурт.
 •  1943 гъэм советыдзэхэм Белгород къалэр хуит къащIыжри, Краснодар лъэныкъуэр зыIыгъ фашистыдзэхэм ебгъэрыкIуэн щIадзащ.
 •  1946 гъэм СССРм къыщащтащ цIыхубэ хозяйствэм зэрызиужьыну япэ илъэситху планыр.
 •  1955 гъэм СССРм зыхъумэжыныгъэмкIэ и министру ягъэуващ Жуков Георгий.
 •  1969 гъэм СШАм къыщыщIагъэкIа, цIыхухэр къызэрырашэкI «Боинг 747» кхъухьлъатэ лIэужьыгъуэр япэу уэгум ихьащ.
 •  Узбек усакIуэ, цIыхубэм я узэщIакIуэ, къэрал лэжьакIуэ Навои Алишер къызэралъхурэ илъэс 577рэ ирокъу.
 •  Урыс усакIуэ, зэдзэкIакIуэ, критик, романтизмэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа Жуковский Василий къызэралъхурэ илъэс 237рэ ирокъу.
 •  Урыс тхакIуэ щэджащэ Достоевский Фёдор къызэралъхурэ илъэси 139рэ ирокъу.
 •  Совет дзэзешэ, Граждан зауэм и лIыхъужь Чапаев Василий къызэралъхурэ илъэси 133рэ ирокъу.
 •  СССРм и цIыхубэ артист, Сталиным и щIыхькIэ ягъэувауэ щыта саугъэтыр тIэунейрэ зыхуагъэфэща актёр Андреев Борис къызэралъхурэ илъэси 105рэ ирокъу.
 •  Совет политолог цIэрыIуэ, телерадионэтынхэр езыгъэкIуэкIыу щыта, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Зорин Валентин къызэралъхурэ илъэс 95рэ ирокъу.
 •  Биологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУм и профессор Иуан Анатолэ и ныбжьыр илъэс 69рэ ирокъу.
 •  Европэм дзюдомкIэ и чемпион хъуа, ХХII Олимп Джэгухэм жэз медаль къыщызыхьа, УФм щIыхь зиIэ и гъэсакIуэ Емыжь Iэрамбий и ныбжьыр илъэс 67рэ ирокъу.
 •  Урысей фигуристкэ, дунеймрэ Европэмрэ я чемпионатхэм мызэмытIэу щытекIуа, Олимп Джэгухэм дыжьын, жэз медалхэр къыщызыхьа Слуцкая Иринэ и ныбжьыр илъэс 41рэ ирокъу.
 •  
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ, уэс къыщесынущ. ЩIыIэр махуэм градуси 7 5, жэщым градус 12 11 щыхъунущ.
 • Мазаем и 10, тхьэмахуэ
 •  УФм щагъэлъапIэ дипломатие IэнатIэм и лэжьакIуэм и махуэр
 •  Пушкин Александр и фэеплъ махуэщ. 1837 гъэм урыс усакIуэшхуэр дунейм ехыжащ.
 •  1636 гъэм етур къагупсысащ. Иджыпсту иIэ теплъэм хуэдэ етум щигъуэтар абы щыгъуэщ, щыгъын упIышкIуахэр зэраузэхуж Iэмэпсымэхэр ди эрэм и пэ къихуэуи щыIами.
 •  1784 гъэм Урысейм и пащтыхь гуащэ Екатеринэ II унафэ ищIащ Кърымым щыIэ Ахтиар къалэм, кхъухь тедзапIэм и цIэр Севастополь жиIэу зэрахъуэкIыным теухуауэ.
 •  1827 гъэм Петербург Дзэтенджыз академие къыщызэрагъэпэщащ.
 •  1931 гъэм Индием и щыхьэр мэхъу НьюДели къалэр.
 •  1937 гъэм СССРм КъафэмкIэ и къэрал ансамблыр, Моисеев Игорь зи унафэщIу щытар, къыщызэрагъэпэщащ.
 •  1946 гъэм СССРм и Совет Нэхъыщхьэм и депутатхэр япэу хахащ.
 •  2006 гъэм Турин (Италие) къыщызэIуахащ ХХ ЩIымахуэ Олимп Джэгухэр. Ахэр мазаем и 26 пщIондэ екIуэкIащ.
 •  Кавказ Ищхъэрэ совет республикэм и гъэзэщIакIуэ комитет нэхъыщхьэм и унафэщIу щыта Куэцэ Пщымахуэ къызэралъхурэ илъэси 137рэ ирокъу.
 •  УзэщIакIуэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактору щыта, «Адыгэбзэ» тхылъыр зэхэзылъхьа Хъуран Батий къызэралъхурэ илъэси 130рэ ирокъу.
 •  Урыс усакIуэ, тхакIуэ, Нобель и саугъэтыр 1958 гъэм зрата Пастернак Борис къызэралъхурэ илъэси 130рэ ирокъу.
 •  Совет композиторуэрэдус, СССРм и цIыхубэ артист, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Блантер Матвей къызэралъхурэ илъэси 117рэ ирокъу.
 •  Совет еджагъэшхуэ, академик, Социалист Лэжьыгъэм щэнейрэ и ЛIыхъужь, СССРм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием и президенту илъэс куэдкIэ щыта Келдыш Мстислав къызэралъхурэ илъэси 109рэ ирокъу.
 •  Актёр, СССРм и цIыхубэ артист Зельдин Владимир къызэралъхурэ илъэси 105рэ ирокъу.
 •  УФм и цIыхубэ артист Сонэ Мухьэрбий къызэралъхурэ илъэси 103рэ ирокъу.
 •  УФм щIыхь зиIэ и агроном Мысрокъуэ Беслъэн къызэралъхурэ илъэс 92рэ ирокъу.
 •  Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДААм и академик, Кубаным щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Сэкий (КIарэ) Риммэ къыщалъхуа махуэщ.
 •  ТхакIуэ, журналист, детектив цIэрыIуэ куэд зи къалэмыпэм къыщIэкIа Вайнер Георгий къызэралъхурэ илъэс 82рэ ирокъу.
 •  ТхакIуэ, публицист, критик, УФм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ КхъуэIуфэ Хьэчим къызэралъхурэ илъэс 80 ирокъу.
 •  Техникэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУм и профессор, ЩIДААм и академик Дэхъу Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 78рэ ирокъу.
 •  Жылагъуэ лэжьакIуэ, хьэрычэтыщIэ, псапащIэ Едыдж Нихьаи и ныбжьыр илъэс 75рэ ирокъу.
 •  
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ, уэс къыщесынущ. ЩIыIэр махуэм градуси 4 3, жэщым градус 12 11 щыхъунущ.