ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Къэрал Советым и зэIущIэм хэтащ

2019-12-28

  • Урысейм и Президент Путин Владимир дыгъэгъазэм и 26-м Кремлым щригъэкIуэкIащ Къэрал Советым и зэIущIэ. Абы щытепсэлъыхьащ къэралым и аграрнэ политикэм, мэкъумэш IэнатIэм къыщалэжь хъерым хэгъэхъуэным, къуажэхэм зегъэужьыным. ЗэIущIэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

  • Путин Владимир къыщыпсалъэм къыхигъэщхьэхукIащ агропромышленнэ комплексым псынщIэу зэрызиужьыр. МэкъумэшхэкIыу кърахьэлIэм хэхъуащ, зэи хуэмыдэжу бэгъуащ фошыгъу жэгундэр, сэхураныр, соер, гъавэхэкI къэкIыгъэхэр. Урысейм ерыскъым и лъэныкъуэкIэ шынагъуэ къытемыгъэхьэнымкIэ доктринэм къыщыгъэлъэгъуа бжыгъэхэм щхьэпрыкIащ мэкъумэш IэнатIэм хиубыдэу къалэжь и языныкъуэ ерыскъыпхъэхэр. Мэкъумэш продукцэу нэгъуэщI къэралхэм щащэм мы гъэм доллар мелард 24-рэ и уасэ щIигъункIэ хъунущ.
  • Абыхэм къадэкIуэу Президентым жиIащ Iуэху нэхъыщхьэр — къуажэдэсхэм я псэукIэр егъэфIэкIуэнымкIэ къалэныр нэгъэсауэ гъэзэщIа мыхъумэ, мы IэнатIэм тэмэму адэкIи зэрызимыужьынур,  IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэри къуажэхэм лэжьакIуэ зэрымыкIуэнур. Сыт щыгъуи хуэдэу, къуажэ щIыналъэхэр иджыри я социальнэ щытыкIэмкIэ, псэукIэм и лъэныкъуэкIэ щыIэ тыншыпIэхэмкIэ, инфраструктурэм зэрызиужьамкIэ къыкIэроху.
  • Гугъуехь нэхъыщхьэхэм ящыщщ медицинэм и пэублэ IэнатIэм тэмэму зэрызимыужьар икIи ар егъэфIэкIуэным адэкIи мылъкушхуэ хухахыну я мурадщ. Федерацэм и субъектхэм дызыхуэкIуэ илъэсым бадзэуэгъуэм и 1-м ирихьэлIэу къуажэдэсхэр зыщIэупщIэхэр къыщилъыта щIыналъэ программэхэр гъэхьэзырын яухын, район сымаджэщхэм, поликлиникэхэм, фельдшер-акушер пунктхэм я унэхэр капитальнэу зэгъэпэщыжынымкIэ ахэр IэщIагъэлIхэмрэ зыхуэфащэ медицинэ IэмэпсымэхэмкIэ къызэгъэпэщынымкIэ Iуэху пыухыкIахэр яубзыхун хуейщ.
  • Республикэм и Iэтащхьэм апхуэдэу къиIэтащ мэкъумэшыщIэхэм къаIэрыхьэ хэхъуэр нэхъыбэ щIынымкIэ, мэкъумэш техникэ къыщIэзыгъэкI IуэхущIапIэхэм субсидиехэр етынымкIэ, фермерхэмрэ мэкъумэш кооперативхэмрэ къагъэсэбэп электрокъарум и уасэм кIэрыгъэхунымкIэ зэфIагъэкIыпхъэу къилъытэхэр.
  • ЗэIущIэм щыхэплъэжащ «Къуажэ щIыналъэхэм комплекснэу зегъэужьыныр» къэрал программэр гъэзэщIэным кърикIуа япэ Iуэхухэр. Абы къыщылъытащ къуажэдэсхэм я псэукIэр егъэфIэкIуэным къыдэкIуэу нэгъуэщI къалэн пыухыкIахэри. Программэр гъэзэщIэнымкIэ лэжьыгъэшхуэ къабгъэдохуэ езы щIыналъэхэм щыпсэу цIыхухэм, муниципалитетхэм, бизнесым.
  • Доклад нэхъыщхьэхэр Къэрал Советым и зэIущIэм щащIащ УФ-м мэкъумэш хозйствэмкIэ и министр Патрушев Дмитрий, Алтай крайм и губернатор Тоненкэ Виктор сымэ.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
  • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.