ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Махуэшхуэр къоблагъэ

2019-12-28

  • ИлъэсыщIэм ирихьэлIэу, КъБР-м и Парламентым зэхыхьэ гукъинэж къахузэригъэпэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и школ-интернатхэм щыIэ сабийхэм.

  • — Къоблагъэ цIыкIури инри зыпэплъэ, псоми фIыуэ ялъагъу махуэшхуэр — ИлъэсыщIэр! 2019 гъэм дэ мызэ-мытIэу дызэхуэзащ. Тлъэгъуащ икIи дгъэщIэгъуащ фи зэфIэкIхэмрэ зэчиймрэ. ИкъукIэ гукъинэж тщыхъуащ дывгъэлъэгъуа театр теплъэгъуэхэр, — яжриIащ КъБР-м и Музыкэ театрым къыщызэхуашэса ныбжьыщIэхэм КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ. — Иджы, ИлъэсыщIэр къыщыблагъэм, дэри дыхуейт апхуэдэ зы тыгъэ фхуэтщIыну — КъБР-м и Музыкэ театрым и артистхэм ягъэува зы спектаклкIэ фи нэгу зедгъэужьыну. Хэти щыгъуазэщ «Золушка» псысэм, хэти ар нобэ япэу илъэгъуну арагъэнщ. ТIум щыгъуэми, си фIэщ мэхъу артистхэм псысэм фызэрыхашэфынур. КъБР-м и Парламентым и депутат псори къывохъуэхъу ИлъэсыщIэмкIэ. Ар пIалъэ телъыджэщ, зэрыжысIауэ, сабийми балигъми я хъуэпсапIэхэр къайхъулIэну ягу щраубыдэ зэманщ. Аращи, дыхуейщ дэтхэнэми узыншагъэрэ ехъулIэныгъэрэ абы къыфхудэкIуэну, 2020 гъэм фызэрыгушхуэн Iуэхугъуэ, гуапагъэ куэд фи нэгу щIэкIыну.
  • НыбжьыщIэхэр «Золушка» спектаклым еплъа нэужь, сурэт зэгъусэу зытрагъэхащ.
  • КъБР-м и Парламентым игъэхьэзыра тыгъэхэр хурагъэшащ школ-интернат №1-м,          №3-м, школ-интернат щхьэ хуэ (коррекционнэ) №2-мрэ №3-мрэ, Сабий зеиншэхэмрэ адэ-анэ зыщхьэщымытыжхэмрэ я школ-интернат №5-м, абы и къудамэу Зеикъуэ къуажэм дэтым, Балигъ ныбжьым нэмысахэм я узыншагъэр щрагъэфIэкIуэж «Нэмыс» республикэ IуэхущIапIэм, Сабий-ныбжьыщIэ спорт адаптивнэ школым.
  • БАГЪЭТЫР Луизэ.
  • Сурэтхэр Къарей  Элинэ трихащ.