ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зэпсэлъэныгъэ щхьэпэ

2019-12-28

  • «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд дыгъэгъазэм и 24-м Правительствэм и Унэм щыхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

  • ХьэфIыцIэм къиIэта упщIэхэр теухуауэ щытащ лъэпкъ газетымрэ Къэбэрдей Адыгэ Хасэмрэ я Iуэху зэрыдэкIым. Абы къыхигъэщащ «Адыгэ псалъэ», «Заман» газетхэр къыдэкIын зэрыщIадзэрэ 2019 гъэм илъэс 95-рэ зэрырикъуар республикэм зэрыщамыгъэлъэпIар икIи абы гулъытэ хуэщIыпхъэу къызэрилъытэр. Апхуэдэуи «Адыгэ псалъэ», «Адыгэ макъ», «Черкес хэку» лъэпкъ газетхэм я номер зэхэтхэр къыдагъэкI зэрыхъурэ илъэс 30 ирокъу. Ари гулъытэ зыхуэщIыпхъэ, лъэпкъ, щIыналъэ зэкъуэтыныгъэм хуэлажьэ IуэхуфIу зэрыщытри къыхигъэщащ.
  • ХьэфIыцIэ Мухьэмэд жиIащ лъэпкъ газетхэм Iэ щIэзыдзхэм я бжыгъэр нэхъ мащIэ зэрыхъум зэригъэгузавэр. Абы и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэу тхьэмадэм къигъэлъэгъуащ газетыр цIыхухэм яIэрызыгъэхьэ пощтым и лэжьэкIэм щыщIэныгъэхэр зэрыхэлъыр. Къуажэхэм дэс щIэджыкIакIуэхэм тхьэмахуэм къриубыдэу ар зэ Iэрагъэхьэу аращ, абы къыхэкIыу илъэс къэс абы Iэ тезыдзэхэм яхощI. Мухьэмэд КъБР-м и Iэтащхьэм игу къигъэкIыжащ нэхъ пасэм «Адыгэ псалъэм» и тиражыр мин 20-м нэблагъэу къыдэкIыу зэрыщытар, иджы ар мини 2-м нэс зэрехуэхар. Апхуэдэ щытыкIэхэм итщ «Заман», «Кабардино-Балкарская правда» республикэ газетхэри. КъищынэмыщIауэ, мы Iуэхум лъэпощхьэпо хуэхъуауэ къалъытэ Интернетыр къызэрежьари.
  • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и лэжьыгъэм щытепсэлъыхьым, ХьэфIыцIэ Мухьэмэд жиIащ жылагъуэ зэгухьэныгъэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 30 зэрырикъур, гъэ кIуам абы и X Зэхуэсышхуэр зэрыригъэкIуэкIар, Дунейпсо Адыгэ Хасэм ар зэрыдэлажьэ щIыкIэми къытеувыIащ.
  • Апхуэдэуи тхьэмадэр КъБР-м и Iэтащхьэр щигъэгъуэзащ 1966 гъэ лъандэрэ адыгэ хэхэсхэм ятеухуауэ зэхуихьэса лэжьыгъэ мин 20-м щIигъур щIэлъу музей къызэIуихыну мурад зэриIэм.
  • Жылагъуэ Iуэхухэм къыщытеувыIэм, тхьэмадэм къыхигъэщащ цIыхубэм ягу къызэреуэр Нэгумэ Шорэ и фэеплъ Налшык зэрыдэмытыр. Мы гъэм япэ адыгэ узэщIакIуэр илъэс 225-рэ ирокъу. ХьэфIыцIэм жиIащ, КъБР-м и Iэтащхьэр арэзы къадэхъумэ, фэеплъым текIуэдэнур цIыхубэм зэхуахьэсыныр къызэрыхилъхьэр. Тхьэмадэм щапхъэ къихьащ зауэр имыух щIыкIэ, 1944 гъэм, Нэгумэ Шорэ илъэси 150-рэ щрикъум ирихьэлIэу, Къэбэрдейм и къуажэ 16-м адыгэ узэщIакIуэм и фэеплъхэр щагъэувауэ зэрыщытар. А Iуэхур зэфIэгъэкIын зэрыхуейр КIуэкIуэ Казбек Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэм къыдиIыгъащ.
  • ЗэIущIэм щхьэхуэу щытепсэлъыхьащ «КъБР-Медиа» IуэхущIапIэм и лэжьыгъэми.
  • ХьэфIыцIэ Мухьэмэд КъБР-м и Iэтащхьэм тыгъэ хуищIащ «ДАХ: КъыкIэлъыкIуэ илъэсиплIыр. 2015 — 2019» тхылъымрэ «Черкесика» къыдэкIыгъуэм хыхьэу 2019 гъэм дунейм къытехьа лэжьыгъиплIрэ (Къаныкъуэ Анфисэ — «Хьэтхэр», Лохвицкий Михаил — «Уафэгъуагъуэ макъ», Хьэткъуэ Умар — «Чысэ», Къэшэж Иннэ — «Лъабзэ»).
  •  
  • КЪАНШОКЪУЭ Мэлычыпхъу.