ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-12-05

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 9
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Литературэм теухуа псалъэмакъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Адэ-анэхэр щIоупщIэ». Адэ-анэхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

 • 8.20 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «ПщIэн икIи зыщумыгъэгъупщэн». Попадейкин Арсений (16+)
 • 8.50 «Дыщэ пхъуантэ» (адыгэбзэ- кIэ) (6+)
 • 9.10 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «ЦIыху Iущхэм зэрыжаIауэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.20 «Дыхохъуэ, зыдоужь». Сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ я творчествэм зегъэужьынымкIэ центр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.40 «Сабийхэм я дуней». Нэгузыужь нэтын (12+)
 • 18.05 «Спорт утыку» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 Мечиев Кязим къызэралъхурэ илъэси 160-рэ ирокъу. «Фэеплъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.05 Симфоние макъамэм и еянэ дунейпсо фестивалым, Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэм. Театр Иным и оркестрым и солист Попов Николайрэ УФ-м щIыхь зиIэ и артист Ямпольскиий Викторрэ зыхэт концерт. ПэщIэдзэр (16+)
 • 20.35 «Лъэхъэнэхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 Дыгъэгъазэм и 9-р Хэкум и ЛIыхъужьхэм я махуэщ. «ЛIыгъэр я Iэщэу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, дыгъэгъазэм и 10
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 Дыгъэгъазэм и 9-р — Хэкум и ЛIыхъужьхэм я махуэщ. «ЛIыгъэр я Iэщэу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 6.50 Симфоние макъамэм и еянэ дунейпсо фестивалым, Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэм. Театр Иным и оркестрым и солист Попов Николайрэ УФ-м щIыхь зиIэ и артист Ямпольскиий Викторрэ зыхэт концерт. ПэщIэдзэр (16+)
 • 7.25 «Спорт утыку» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Узыншэу фыщыт». Тележурнал (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «Дыхохъуэ, зыдоужь». Сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ я творчествэм зегъэужьынымкIэ центр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 «Сабийхэм я дуней». Нэгузыужь нэтын (12+)
 • 17.00 «Дыгъэщыгъэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.35 «Анэдэлъхубзэ». Телевикторинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 «Спортым и зэман» (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 Симфоние макъамэм и еянэ дунейпсо фестивалым, Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэм. Театр Иным и оркестрым и солист Попов Николайрэ УФ-м щIыхь зиIэ и артист Ямпольскиий Викторрэ зыхэт концерт. КIэухыр (16+)
 • 20.25 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.55 «Къэухь». Литературэ зэIущIэхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, дыгъэгъазэм и 11
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 Симфоние макъамэм и еянэ дунейпсо фестивалым, Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэм. Театр Иным и оркестрым и солист Попов Николайрэ УФ-м щIыхь зиIэ и артист Ямпольскиий Викторрэ зыхэт концерт. КIэухыр (16+)
 • 7.25 «Спортым и зэман» (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Анэдэлъхубзэ». Телевикторинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «Дыгъэщыгъэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 9.20 «Бэйбики» (6+)
 • 17.00 «Классикэр псоми папщIэ» (12+)
 • 17.25 «Телестудио»: адыгэбзэ. 42-нэ дерс (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Жаншэрхъ». Спорт нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Ди лIыхъужьхэр». ЛIыхъужьыгъэм и орденыр зыхуагъэфэща Малкаров Хьэмзэт (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 20.20 «ПщIэну щхьэпэщ» (16+)
 • 20.50 «Макъамэ». КъБАССР-м щIыхь зиIэ и артист Мо- лей Алихъан (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, дыгъэгъазэм и 12
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Ди лIыхъужьхэр». ЛIыхъужьыгъэм и орденыр зыхуагъэфэща Малкаров Хьэмзэт (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.50 «Макъамэ». КъБАССР-м щIыхь зиIэ и артист Молей Алихъан (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ПщIэну щхьэпэщ» (16+)
 • 8.50 «Жаншэрхъ». Спорт нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.10 «Нажэ, си шыд цIыкIу!» Кулиев Къайсын и повестым щыщ пычыгъуэ (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.30 «Телестудио»: балъкъэрыбзэ. 42-нэ дерс (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «Спортым дихьэххэр». Шахмурзаев Щыхьмырзэ (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 20.00 Дыгъэгъазэм и 12-р Конституцэм и махуэщ. «Хабзэм тет республикэ» (12+)
 • 20.30 «IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр» (12+)
 • 21.05 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ». Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор Къалэ Хьэжбарэ (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, дыгъэгъазэм и 13
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ». Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор Къалэ Хьэжбарэ (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 6.55 Дыгъэгъазэм и 12-р Конституцэм и махуэщ. «Хабзэм тет республикэ» (12+)
 • 7.30 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Спортым дихьэххэр». Шахмурзаев Щыхьмырзэ (12+)
 • 8.45 «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.15 «Хъуромэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.15 «Псори дяпэкIэщ». Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм хэт, хьэрычэтыщIэ Сэрахъэ Алан (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.40 «ЦIыху къэс хуитщ» (16+)
 • 18.05 «Спортым и зэман» (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «ГъащIэм и нур» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 20.20 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 21.10 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». ITV-м и унафэщI Алтуев Мурат (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, дыгъэгъазэм и 14
 • 6.00«ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «ГъащIэм и нур» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.45 «Адэжь щIэин» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». ITV-м и унафэщI Алтуев Мурат (16+)
 • 7.25 «Спортым и зэман» (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.50 «Псори дяпэкIэщ». Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм хэт, хьэрычэтыщIэ Сэрахъэ Алан (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.15 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 17.00 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.20Брехт Бертольт «Кавказский меловой круг». Адыгэ лъэпкъ театрым и спектакль. ПэщIэдзэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.00 «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ». Кучуков Магомед къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 19.45 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 20.00 «ЩIэплъыпIэ» (16+)
 • 20.30 «Къэзакъхэм я Iуэху еплъыкIэ». Тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат Бурда Эдуард (16+)
 • 21.00 «ПщIэну ухуеймэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)  
 • 21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • Тхьэмахуэ, дыгъэгъазэм и 15
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.20 «Къэзакъхэм я Iуэху еплъыкIэ». Тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат Бурда Эдуард (16+)
 • 6.45 «ПщIэну ухуеймэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.25 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 «ЩIэплъыпIэ» (16+)
 • 8.10 «ЩIэблэм хуэсакъыу». Нарткъалэ дэт «Налмэс» сабий садыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 15.55 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.10Брехт Бертольт «Кавказский меловой круг». Адыгэ лъэпкъ театрым и спектакль. КIэухыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.20 «ЩIэныгъэр — гъуазэщ». Аушыджэр къуажэ дэт 1-нэ курыт еджапIэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «Гум имыхуж сатырхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.45 «ГукъэкIыжхэр». КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор Толгуров Зейтун и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Зыри тщыгъупщакъым». Хэку зауэшхуэм хэта Абазэ Н. (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 21.00 «Зэманымрэ гъащIэмрэ». Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Къэжэр Валерэ и фэеплъу (16+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 9
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.25 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». Агроном-жыггъэкI Къэзанш Валерэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «ЩIэныгъэмрэ бзылъхугъэмрэ». Филолог Бичекуевэ Танзиля (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «Къуажэ псом къыщацIыхурт». Пощтзехьэ КIэмыргуей Хьэбас (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Гъубж, дыгъэгъазэм и 10
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.25 «Зэманым и лъэужьхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.25 «Спортым и дуней». Урысейм тхэквондомкIэ и гуп къыхэ-хам и гъэсакIуэ Ахъмэт Амир (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «Ди щIэинхэр». Музыкант Салпагаров Ислъам (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Бэрэжьей, дыгъэгъазэм и 11
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.25 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». КъБР-м и цIыхубэ артист Мэремыкъуэ Хъусен (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «ГъащIэм и алыфбей» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.25 «Ди щIэинхэр». Мэстафэ Владимир (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Махуэку, дыгъэгъазэм и 12
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.25 Сурэттех Солтанов Магомет (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.25 Телевиденэм и ветеран Долгорук Валерэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Онлайн». ЕгъэджакIуэ Сэрахъэ Алан (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.30 «ЛIэщIыгъуэхэм къапхыкIыу». Гошаях пщы гуащэм теухуа поэмэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Мэрем, дыгъэгъазэм и 13
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр
 • 14.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.25 «Ди щIэинхэр». Нарт эпосымрэ сурэтыщI Црым Русланрэ. ЕтIуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 «Литературэ зэIущIэхэр». 2020 гъэм газетхэм Iэ тедзэным теухуауэ (балъкъэрыбзэ- кIэ)
 • 18.20 «Пэшым екIу сурэт». Искусствоведенэм и доктор Къанокъуэ ФатIимэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Щэбэт, дыгъэгъазэм и 14
 • 8.40 «Тщыгъупщэ хъунукъым». Хэку зауэшхуэм и ветеранхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.20 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • Тхьэмахуэ, дыгъэгъазэм и 15
 • 8.40 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • ОТР
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 9
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Тхыдэм и лъагъуэхэмкIэ» (12+)
 • 7.00 «ЩэкIуэгъуэм шыщхьэуIум сытотхыхь» (12+)
 • 7.30 «Узыншагъэр хъумэным теухуауэ» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 17.00 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 17.20 «ЩIалэгъуалэм я Iуэху еплъыкIэ» (16+)
 • 17.55 «Щэнхабзэмрэ дэрэ» (16+)
 • 18.25 «Хэкум хуэлэжьэныр къалэнщ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, дыгъэгъазэм и 10
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «ЩIалэгъуалэм я Iуэху еплъыкIэ» (16+)
 • 6.50 «Щэнхабзэмрэ дэрэ» (16+)
 • 7.20 «Хэкум хуэлэжьэныр къалэнщ» (16+)
 • 7.40 «Хабзэм теухуа упщIэ» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 17.00 «Спортым и зэман» (12+)
 • 17.15 «Узыншагъэр хъумэным теухуауэ» (16+)
 • 17.50 «Узыщыгугъыпхъэр» (12+)
 • 18.15 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, дыгъэгъазэм и 11
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Зэманым екIуу» (12+)
 • 6.40 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (12+)
 • 7.10 «Спортым и зэман» (12+)
 • 7.25 «Узыншагъэр хъумэным теухуауэ» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 17.00 «Спортым дихьэххэр» (12+)
 • 17.20 Макъамэ нэтын (12+)
 • 17.55 «ТВ-галерея» (16+)
 • 18.35 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, дыгъэгъазэм и 12
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 6.25 Макъамэ нэтын (12+)
 • 7.00 «Спортым дихьэххэр» (12+)
 • 7.20 «ТВ-галерея» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 17.00 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 17.10 «Партитура» (12+)
 • 17.35 «Iуащхьэмахуэ лъапэ и олимп алэрыбгъу» (12+)
 • 17.55 «Театр гъащIэ» (12+)
 • 18.25 «Дэтхэнэ зыми щхьэкIэ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, дыгъэгъазэм и 13
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Партитура» (12+)
 • 6.40 «Театр гъащIэ» (12+)
 • 7.10 «Дэтхэнэ зыми щхьэкIэ» (16+)
 • 7.30 «Классикэр псоми папщIэ» (12+)
 • 7.50 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 17.00 «Спортым и зэман» (12+)
 • 17.15 УэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэхэм я концерт (12+)
 • 17.35 «Зэманымрэ цIыхумрэ» (12+)
 • 18.15 «И гъащIэр IэщIагъэм теухуауэ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, дыгъэгъазэм и 14
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «И гъащIэр IэщIагъэм теухуауэ» (16+)
 • 6.45 «КIыщокъуэ Алимрэ нобэрей махуэмрэ» (12+)
 • 7.20 «Зэманымрэ цIыхумрэ» (12+)
 • 8.00 «Спортым и зэман» (12+)
 • 8.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 17.00 «МафIэсым пэщIэтхэр» (12+)
 • 17.25 «ЩIалэгъуалэм я Iуэху еплъыкIэ» (16+)
 • 18.00 «ПщIэну щхьэпэщ» (16+)
 • 18.30 «Мухьэдинрэ Жаклинрэ. ГъащIэ. Творчествэ. Лъагъуныгъэ» (12+)
 • Тхьэмахуэ, дыгъэгъазэм и 15
 • 6.00 «ЩIалэгъуалэм я Iуэху еплъыкIэ» (16+)
 • 6.35 «Кавказым хуэусахэр» (12+)
 • 7.00 «Мухьэдинрэ Жаклинрэ. ГъащIэ. Творчествэ. Лъагъуныгъэ» (12+)
 • 7.30 «ПщIэну щхьэпэщ» (16+)
 • 8.00 «Усэхэр зэрыт тетрадь»
 • 8.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 17.00 «Зауэм сыхэтащи, мамырыгъэм срителъхьэщ» (12+)
 • 17.30 «ЩIэплъыпIэ» (12+)
 • 18.00 «Тхыдэм къыхэщхэр». Пщы Инал (12+)
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и радио
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 9
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.35 Бахъуэ БетIал. «Нэпсхэмрэ насыпымрэ» повестым щыщ пычыгъуэ. Япэ Iыхьэр (адыгэбзэкIэ)
 • 8.35 — 9.00 «Абы и вагъуэр нуру маблэ». Ульбашев МутIай (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «Ди хъугъуэфIыгъуэхэр» циклым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.25 — 14.00 «Шэджагъуэ хуабэ»
 • 15.25 — 15.50 «Театрым и илъэсым» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.50 — 16.00 Литературэ тхыгъэхэу плёнкэм щIэуэ тредгъэтхахэр. Нало Ахьмэдхъан (адыгэбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.30 — 18.35 «Псоми тедгъэкIуэдэнур дакъикъитхущ»
 • 18.35 — 19.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • Гъубж, дыгъэгъазэм и 10
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.30 «Макъамэм къищыр». Темыркъан Юрий (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.30 — 8.40 «Балетым хуатха макъамэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.40 — 9.00 «Абы и зэчийм дуней псом Iэгуауэшхуэхэр щыхуаIэт». Темыркъан Юрий (адыгэбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «Зы актёрым и театр». Балъкъыз Валерий (адыгэбзэкIэ)
 • 13.25 — 13.45 «Зи чэзу Iуэхум теухуа интервью»
 • 13.45 — 14.00 «Нэхъ пасэу радиом къитахэм щыщщ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.25 — 16.00 «Зэчий уиIэ — умыгъэпщкIу». Эфир занщIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.30 — 18.50 «Жыжьэ, нэхъ жыжьэж»
 • 18.50 — 19.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр
 • Бэрэжьей, дыгъэгъазэм и 11
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.40 Бахъуэ БетIал. «Нэпсхэмрэ насыпымрэ» повестым щыщ пычыгъуэ. ЕтIуанэ Iыхьэр (адыгэбзэкIэ)
 • 8.40 — 9.00 «Спортым, нэгъуэщIхэми ятеухуауэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 Лъэпкъ прозэм и напэкIуэцIхэм. Токумаевэ Жэгъэфар «Чонай къыпогуфIыкI» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.25 — 14.00 «Фэр папщIэ». Эфир занщIэ
 • 15.25 — 15.40 «Нотэхэр зратхэ тетрадь»
 • 15.40 — 15.50 «Микрофоныр — сабийхэм» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.50 — 16.00 «Макъ жьгъырухэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.30 — 18.40 «ЦIыхухэм ягъэхъыбар»
 • 18.40 — 19.00 «Винил-кафе»
 • Махуэку, дыгъэгъазэм и 12
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.40 «ХэмыкIыж уз». Шэрэдж гуауэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.40 — 9.00 «Адыгэхэр: тхыдэмрэ хабзэмрэ». Мамбэт Хьэлым (адыгэбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «Гум къыбгъэдэкI уэрэдхэр». Согуэ Данил (адыгэбзэкIэ)
 • 13.25 — 13.45 «Си дунейм ухэзышэ лъэбакъуэ»
 • 13.45 — 14.00 «ХХ лIэщIыгъуэм и антологие» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.25 — 15.45 «И чэзу дыдэщ»
 • 15.45 — 16.00 «Динымрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ
 • 18.30 -18.45 «КапитанитI»
 • 18.45 — 18.50 «Командная строка»
 • 18.50 — 19.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • Мэрем, дыгъэгъазэм и 13
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 7.10, 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.25 — 7.45 «ПщэдджыжьыфIыр цIыхуфIхэм драгъусэу» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.45 — 8.00 «70 — 80 гъэхэм радиом къитахэм щыщщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.30 «Гупсэхугъуэ». Чеченов Борис (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.30 — 8.50 «Дыхьэшхэнщ, гуэныхьи пылъкъым» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.50 — 9.00 «Адыгэ пшынэжь» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «ШыкIэпшынэм уэрэд жеIэ». Абаев СулътIанбэч (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.25 — 13.45 «Портал»
 • 13.45 — 14.00 Абхъаз цIыхубэ таурыхъхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.25 — 15.45 «Телескоп» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.45 — 16.00 «Ууаз» (диным теухуауэ) (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.30 — 18.50 «Спорт щхьэл»
 • 18.50 — 19.00 «Си япэ тхылъ цIыкIухэр»
 • Щэбэт, дыгъэгъазэм и 14
 • 10.10 — 11.00 «Кавказым и пшэплъхэр». Радиожурнал
 • 11.10 — 11.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.25 — 11.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.40 — 12.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху». Концерт (адыгэбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, дыгъэгъазэм и 15
 • 10.10 — 10.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр
 • 10.25 — 11.00 «Бжьамийм» и макъамэхэр». Бекъул Леонид (адыгэбзэкIэ)
 • 11.10 — 12.00 Театрыр микрофоным Iутщ. Гоголь Николай. «Фызышэ» радиоспектаклыр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • КъБР-м и радио
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 9
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 6.457.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ». Спорт хъыбархэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.40 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.0024.00 «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Гъубж, дыгъэгъазэм и 10
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 — «Школ жашау» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 13.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 16.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00 «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, дыгъэгъазэм и 11
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 4.00 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ». Спорт хъыбархэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.30 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.20 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 14.40 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 16.20 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.3024.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Махуэку, дыгъэгъазэм и 12
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 00.30 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.10 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 9.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Тейри къылыч» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 15.35 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ (16+)
 • 17.35 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00 «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Мэрем, дыгъэгъазэм и 13
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.10 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Прозэм и напэкIуэц1хэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 18.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Щэбэт, дыгъэгъазэм и 14
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.10 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 — «Илхам» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 10.00 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — «Дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 12.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 15.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Илхам» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 16.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 18.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ)
 • 18.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Прозэм и напэкIуэц1хэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.20 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.3024.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, дыгъэгъазэм и 15
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Илхам» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 5.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ)
 • 5.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 6.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.447.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 10.00, 14.00
 • «Жангылыкъла». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 8.00, 15.00
 • «Новости». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 12.00, 17.00
 • 8.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.10 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40 — «Дерс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.10 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.40 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Илхам» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00 «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)