ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мутко Виталийрэ  Чеботарёв  Сергейрэ щыгъуазэ  защIащ Социальнэ мыхьэнэ хэха зиIэ проектхэр КъБР-м зэрыщагъэзащIэм

2019-12-03

 • Лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщыIам Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Мутко Сергей УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Чеботарёв Сергей щIыгъуу еплъащ социальнэ мыхьэнэ хэха зиIэ проектхэр республикэм зэрыщагъэзащIэм.

 • КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий ящIыгъуу Мутко Виталийрэ Чеботарёв Сергейрэ Налшык и Александровкэ хьэблэм щащI зыгъэпсэхупIэм еплъащ. А лэжьыгъэр ирагъэкIуэкI «Къалэр зэIузэпэщ щIыныр» щIыналъэ проектым хиубыдэу.
 • Иджыпсту щхъуантIагъэ куэд щыхаса а щIыпIэм инженер коммуникацэхэр щызэрахъуэкI, лъэс зекIуапIэхэр асфальтрэ бетонрэ зэрытралъхьэнум хуагъэхьэзыр. АдэкIэ сабийхэм папщIэ джэгупIэхэр, спортым и лIэужьыгъуэ щхьэхуэхэмкIэ гъуэгухэр ящIын, удз гъэгъахэр хасэн хуейщ. Апхуэдэу мыбы пщIэншэу Интернетыр щылэжьэнущ.
 • Мы щIыналъэ проектым ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм псори зэхэту зэIузэпэщ щащIынущ пщIантIэу 145-рэ, цIыху нэхъыбэ щызэхуэс щIыпIэу 28-рэ.
 •  АдэкIэ Мутко Виталийрэ Чеботарёв Сергейрэ Аруан муниципальнэ районым хыхьэ Джэрмэншык къуажэм щеплъащ псори зэхэту зым тонн 3400-рэ, адрейм тонн 2650-рэ зыщIэхуэ пхъэщхьэмыщхьэ хъумапIэ лъэщу тIум.
 • «ЮгАгроГрупп» компанием и инвестицэ проектыр теухуащ иджыпсту щыIэ пхъэщхьэмыщхьэ хъумапIэр тонн 5100-м нэс щIэхуэу нэхъ ин щIыным икIи абы пыщIа лэжьыгъэхэр мы илъэсым щыщу къэнэжа зэманым зэфIагъэкIынущ. Абы папщIэ зыхуеину ухуэныгъэ-монтаж лэжьыгъэхэр яухащ, алъандэрэ яIа IуэхущIапIэм аргуэру хъумапIитI къыпащIыхьащ, дэтхэнэми тонн 1700-рэ щIэхуэу. Мы проектым ипкъ иткIэ лэжьапIэ IэнатIэщIэу 24-рэ къызэIуахынущ, гъэмахуэ лъэхъэнэм абы щылажьэхэр цIыху 80-м нэсу щытынущ. Мыбы щахъумэ продукцэр нэхъыбэу къэзыгъэсэбэпынур ерыскъыпхъэмкIэ индустрием хиубыдэ предприятэхэрщ, тыкуэн инхэрщ, опт, розницэ сатум и IуэхущIапIэхэрщ.
 • А район дыдэм щыIэ «Жыг хадэ» акционер зэгухьэныгъэми апхуэдэ проектым щолэжь икIи пхъэщхьэмыщхьэ тонн 2650-рэ зыщIэхуэн хъумапIэ щащI. Абдеж щыхасэнущ пасэу къызыпыкIэ мыIэрысей хадэу гектар 30,5-рэ. Мы предприятэми цIыху 20-м щIигъу илъэс псом лэжьапIэкIэ къызэригъэпэщынущ, лэжьыгъэхэм я гуащIэгъуэм деж ахэр цIыху 80-м щIигъуу щытынущ. Нобэм ирихьэлIэу ухуэныгъэ-монтаж лэжьыгъэ нэхъыщхьэхэр зэфIагъэкIащ, жыг хадэм щыщу гектар 20-р хасащ.
 • IуэхущIапIэхэм еплъа нэужь Мутко Владимир жиIащ мыпхуэдэ предприятэхэр къызэгъэпэщынымрэ абыхэм зегъэужьынымрэ мыхьэнэшхуэ зэраIэр, сыту жыпIэмэ районым, республикэм и экономикэр зэрырагъэфIакIуэр, апхуэдэу мы Iуэхум социальнэ мыхьэнэшхуи зэриIэр, цIыхухэр лэжьапIэ IэнатIэхэмкIэ къызэрызэригъэпэщыр.
 • Инвестицэ проектитIри ягъэзащIэ «Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым зегъэужьыныр» Урысей Федерацэм и къэрал программэм тету.
 • УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэмрэ Урысейм Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министерствэм и Iэтащхьэмрэ еплъащ Джэрмэншык къуажэм дэт курыт школым щIэсхэр зэреджэм, абыхэм я зэманыр зэрагъакIуэм. Мутко Виталий къэрал властым и щIыналъэ органхэм пщэрылъ ящищIащ къуажэм дэт курыт еджапIэ закъуэр къэгъэщIэрэщIэжынымкIэ зэфIэгъэкIыпхъэхэр яубзыхуну, цIыкIухэм ирагъэгъуэт щIэныгъэм и фIагъыр къэIэтыным къару нэхъыбэ ирахьэлIэну. Апхуэдэу УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэм къыхилъхьащ цIыкIухэм я мызакъуэу къуажэдэсхэми къагъэсэбэпын, узыншагъэр щрагъэфIакIуэ спорт комплекс мы школым къыщызэIухынымкIэ хэкIыпIэхэр ябзыхуну.
 • АдэкIэ Мутко Виталийрэ Чеботарёв Сергейрэ Налшык къалэм дэт социальнэ IуэхущIапIэхэм еплъащ. Къалэм и спорт IуэхущIапIэ нэхъыщхьэ дыдэхэм ящыщщ «Спартак» стадионыр. Абы лэжьыгъэ куэд щегъэкIуэкIын хуейщ. Къапщтэмэ, трибунэхэм, дыхьэпIэ-дэкIыпIэхэм я щытыкIэр зэкIэлъымыкIуэщ, псымрэ канализацэмрэ зрикIуэ бжьамийхэр жьы дыдэ хъуащ. ЩIыналъэмрэ къалэмрэ я унафэщIхэм хуагъэуващ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 зэрырикъур щагъэлъэпIэну 2022 гъэм ирихьэлIэу стадионыр къэгъэщIэрэщIэжынымкIэ зэфIэгъэкIыпхъэхэр яубзыхуну.
 • «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым хиубыдэу Налшык къалэм иджыпсту щаухуэ сабий 1224-рэ зэкIуэлIэну курыт еджапIэ. Абы класс, лабораторэ 50-м щIигъу иIэнущ, спортым зыщыхуагъасэ пэшхэр, псы есыпIэу тIу, иджырей шхапIэ, зэуэ цIыху 560-рэ зыщIэхуэн пэшышхуэ хэтынущ. Апхуэдэу школ пщIантIэм къыщызэрагъэпэщынущ футбол, волейбол, баскетбол джэгупIэхэр. ЕджапIэщIэр ухуэныр подрядчикым мы гъэм зэфIигъэкIыну и мурадщ. Иджыпсту лэжьыгъэ псори ягъэува пIалъэхэм къыкIэрымыхуу ирагъэкIуэкI.
 • Социальнэ мыхьэнэ зиIэ проектхэр зэрагъэзащIэм еплъа нэужь Мутко Виталий къыхигъэщхьэхукIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къыхуаутIыпща инвестицэхэр тэмэму къызэрагъэсэбэпыр, абыхэм я хьэкъкIэ лэжьапIэ IэнатIэщIэхэр къызэрызэ-
 • Iуахыр, экономикэр зэрырагъэфIакIуэр, жылагъуэхэр зэIузэпэщ зэращIыр, социальнэ IуэхущIапIэхэр республикэм и щIыналъэ нэхъ пхыдзахэми зэрыщаухуэр.
 • «Республикэм зэрызиужьыр, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэмкIэ программэм къриубыдэу социальнэ, инфраструктурэ ухуэныгъэхэр зэрырагъэкIуэкIыр нэрылъагъущ. Дэ ди нэкIэ тлъэгъуащ пхъэщхьэмыщхьэ хъумапIэхэр зэращIыр, иджырей жыг хадэхэр зэрыхасэр. А псори сэбэпынагъышхуэ къызыпэкIуэну, лэжьапIэ IэнатIэщIэхэр къызэзыгъэпэщыну, республикэми къэралми фейдэ къыхуэзылэжьыну инвестицэ проектщ. Илъэсым апхуэдэ ухуэныгъэхэр хы мэхъу, ауэ къыкIэлъыкIуэ зэманым ягъэзэщIэну проектхэри къыхыдох, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и экономикэм зегъэужьыным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр адэкIи едгъэкIуэкIынущ»,- жиIащ кIэухыу Чеботарёв Сергей.
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.